Wstępne opracowanie testu diagnostycznego na Brucellę z wykorzystaniem reakcji łańcuchowej polimerazy.

  • W naszym laboratorium trwają prace nad bardzo czułym i specyficznym  testem diagnostycznym  na  Brucellę opartym na łańcuchowej reakcji polimerazy.  Do stworzenia starterów, które umożliwiły amplifikację fragmentu 635 bp genu białka błony zewnętrznej 43 kDa ze  szczepu 19 Brucella  abortus, zastosowano dostępny w handlu  zestaw do PCR.
  • Pomyślnie zamplifikowaliśmy sklonowany gen obecny w plazmidzie pMS64 i genomowym  DNA Brucella  S19. Amplifikowany DNA był łatwo wykrywany przez elektroforezę w żelu agarozowym. Stosując zarówno plazmid pMS64, jak i Br. Oczyszczony DNA abortus S19 jako matryca, każdy składnik reakcji PCR został dostosowany do optymalnej amplifikacji sekwencji DNA.
  • Optymalna specyficzna amplifikacja zachodziła, gdy temperatura przyłączania starterów wynosiła 60 stopni C. Fragment genu ulegał amplifikacji w 25 różnych   gatunkach i szczepach Brucella . Aby  przetestować  specyficzność reakcji, przebadano DNA wyekstrahowane z 17 mikroorganizmów prawdopodobnie związanych z  bydłem . Nie zaobserwowano amplifikacji.
  • Czułość reakcji określono przy różnych stężeniach   DNA genomowego szczepu Brucella 19. Wykryto zaledwie 0,1 pg DNA (mniej niż 100  komórek brucella ). Specyficzność i czułość PCR w połączeniu z jej prostotą i szybkością sugeruje potencjał tej techniki w rutynowej diagnostyce brucelozy.

  Diagnostyka swoistej brucelozy bydła na podstawie specyficznej dla antygenu produkcji interferonu gamma in vitro.

  1. W celu poprawy swoistości diagnostyki brucelozy bydła opracowaliśmy test , który można uznać za korelat in vitro testu  nadwrażliwości typu opóźnionego   (DTH).
  2. Mieszanina białek cytoplazmatycznych z  Brucella  melitensis B115 została użyta jako specyficzny bodziec antygenowy w hodowli pełnej krwi bydlęcej. Supernatanty zebrane w 18 do 24 godzin po bodźcu antygenowym in vitro testowano pod kątem zawartości interferonu gamma (IFN-gamma) przy użyciu komercyjnego zestawu do testu immunosorpcyjnego typu sandwich z wiązaniem enzymatycznym  .
  3. Test IFN-gamma oceniano na 10 jałówkach w trakcie (80 dni) zakażenia doświadczalnego oraz na 14 krowach z trwającej epidemii brucelozy.
  4. Wszystkie te zwierzęta poddano ubojowi, a odpowiednie narządy poddano klasycznym analizom bakteriologicznym. Ponadto przeanalizowaliśmy 23 przypadki terenowe, w których wystąpiły fałszywie dodatnie reakcje serologiczne.
  5. Wyniki IFN-gamma porównano z wynikami standardowej DTH i zestawu testów serologicznych i skorelowano z danymi bakteriologicznymi.
  6. Zarówno w przypadku zakażenia doświadczalnego , jak i epidemii brucelozy w terenie , test IFN-gamma wykrył zakażenie u większej liczby zwierząt niż jakakolwiek kombinacja testów serologicznych  i wykrył zakażenie wcześniej niż te  testy .
  7. Wreszcie, żadna z próbek od krów wykazujących fałszywie dodatnie reakcje serologiczne nie została zaklasyfikowana jako dodatnia w teście IFN-gamma podczas testowania jego specyficzności i przydatności w interpretacji niejednoznacznych wyników serologicznych. Test IFN-gamma, szybka i wygodna alternatywa dla DTH, wydaje się być idealną metodą uzupełniającą protokoły diagnostyki serologicznej.

  Gronkowce w chorobach przyzębia człowieka.

  • Występowanie gronkowców poddziąsłowych stwierdzono u 506 osób z zaawansowanym zapaleniem przyzębia dorosłych, 108 z wczesnym zapaleniem przyzębia, 13 z miejscowym młodzieńczym zapaleniem przyzębia, 18 z zapaleniem dziąseł i 13 z uszkodzonymi implantami tytanowymi osseointegrowanymi.
  • Próbki poddziąsłowe pobrano ćwiekami papierowymi i przetransportowano w VMGA III. Próbki bakteryjne wysiano na podłoże Staphylococcus 110, które inkubowano w 10% CO2 oraz na wzbogacony  agar z krwią brucella  , który inkubowano w warunkach beztlenowych.
  • Izolaty gronkowców od 94 dorosłych pacjentów z zapaleniem przyzębia określono przy użyciu zestawu mikrometod API STAPH Trac  i testu  lateksowego Bacto Staph aglutynacji   na aktywność koagulazy.
  • Staphylococcus epidermidis stanowił 45,8%, a Staphylococcus aureus 22,3% wszystkich izolatów gronkowców. Przy stężeniu 1 mikrograma/ml stwierdzono oporność gronkowców in vitro na tetracyklinę (14,4% izolatów), penicylinę (4,9%), erytromycynę (12,1%) i metronidazol (31,9%). Gronkowce poddziąsłowe izolowano od około 50% pacjentów z zapaleniem dziąseł i przyzębia.
  • Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między tymi grupami pacjentów w częstości występowania lub średnim odsetku odzyskanych gronkowców. Zmiany typu „periimplantitis” charakteryzowały się istotnie większym odsetkiem gronkowców (15,1%) niż zmian związanych z zapaleniem dziąseł (0,06%) lub zapaleniem przyzębia (1,2%). Staphylococci mogą odgrywać rolę w niektórych uszkodzonych implantach dentystycznych z osteointegracją.

  Dowody na niewidoczne  zakażenia Brucella  canis wśród dorosłych z zawodową ekspozycją na psy.

  1. Testy serologiczne na ludziach zaprojektowane do wykrywania brucelozy będą pomijać infekcje wywołane przez  Brucella  canis, a niski poziom okresowej bakteriemii ogranicza diagnozę przez posiew krwi . Niedawne epidemie B. canis u psów i współistniejące choroby u opiekunów sugerują, że mogą wystąpić niewidoczne infekcje u ludzi.
  2. Przy ponad ćwierć miliona osób wykonujących zawody z udziałem psów i prawie 80 milionach właścicieli psów w Stanach Zjednoczonych, patogen ten jest niedocenianym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego.
  3. Aby zbadać narażenie zawodowe na B. canis, zaadaptowaliśmy komercyjny test serologiczny psów i przedstawiliśmy pierwsze w ostatnich latach kontrolowane badanie seroepidemiologiczne nad zakażeniami ludzkimi B. canis.
  4. Do badania włączono 306 dorosłych z narażeniem zawodowym na psy i 101 niedopasowanych osób nienarażonych na kontakt z psami. Przeciwciała wykrywano za pomocą zestawu do szybkiego szkiełkowego testu aglutynacji psów D-Tec CB  (RSAT)   z wtórnym 2-merkaptoetanolem (ME)-RSAT.
  5. Wyniki zostały zweryfikowane na ślepym podzbiorze surowic z dodatkowym RSAT i pośrednim testem immunoenzymatycznym w Narodowej Administracji Laboratoriów i Instytutów Zdrowia (ANLIS) w Argentynie. Seroprewalencja wahała się od 10,8% (RSAT) do 3,6% (ME-RSAT) wśród osób narażonych na działanie psów.
  6. Pracownicy hodowli byli bardziej skłonni do  testu  seropozytywnego RSAT w porównaniu z innymi psimi ekspozycjami (OR = 2,7; 95% CI, 1,3-5,8); jednak niska seroprewalencja ograniczała istotne analizy czynników ryzyka zawodowego.
  7. Dwóch uczestników seropozytywnych zgłosiło objawy zgodne z brucelozą i narażenie na psy zarażone B. canis; jednak nie można było określić czasowości wystąpienia objawów w przypadku zgłoszonego narażenia. Wyniki D-Tec CB były zasadniczo zgodne z testami ANLIS (kappa Cohena = 0,60-0,68).
  8. Dane te uzupełniają rosnącą literaturę sugerującą, że ludzie zawodowo narażeni na kontakt z psami mogą być narażeni na niewidoczną infekcję B. canis. Rozsądne wydaje się uznanie B. canis za problem zdrowia publicznego w miejscu pracy i zachęcanie do opracowywania testów serologicznych do wykrywania ludzkich zakażeń B. canis.
  Diagnostyka brucelozy człowieka w Egipcie metodą reakcji łańcuchowej polimerazy.
  Celem tego badania było ustalenie dokładnej i czułej techniki reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) do diagnozowania aktywnej brucelozy u ludzi w Egipcie. Nie udało nam się wyekstrahować   DNA  Brucella komercyjnym zestawem , ale  zestaw do ekstrakcji  zaprojektowany we własnym zakresie przy użyciu 2 zestawów starterów [B4/B5 (223 pz) i JPF/JPR (193 pz)] okazał się skuteczny i bardziej ekonomiczny. Technika wykazała wysoką czułość, specyficzność i dokładność.

  Brucella Antigen Rapid Test Kit

  abx092116-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

  Brucella Antigen Rapid Test Kit

  abx092116-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

  Brucella Antigen Rapid Test Kit

  abx092116-200l Abbexa 200 µl Ask for price

  Brucella Antibody Rapid Test Kit

  abx092069-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

  Brucella Antibody (Anti-Brucella) Rapid Test Kit

  abx092069-100l Abbexa 100 µl 275 EUR

  Brucella Antibody (Anti-Brucella) Rapid Test Kit

  abx092069-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

  Brucella Antibody (Anti-Brucella) Rapid Test Kit

  abx092069-200l Abbexa 200 µl Ask for price

  Cow Brucella Antibody Rapid Test Kit

  abx092071-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

  Goat Brucella Antibody Rapid Test Kit

  abx092070-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

  Dog Brucella Antibody (Anti-Brucella) Rapid Test Kit

  abx092176-100l Abbexa 100 µl 312.5 EUR

  Dog Brucella Antibody (Anti-Brucella) Rapid Test Kit

  abx092176-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

  Dog Brucella Antibody (Anti-Brucella) Rapid Test Kit

  abx092176-200l Abbexa 200 µl Ask for price

  Brucella antigen rapid test card

  LSY-20076-2 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

  Goat Brucella Antibody Rapid Test

  LSY-20075 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 25 test/kit Ask for price

  Bovine Brucella Antibody Rapid Test

  LSY-20065 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 25 test/kit Ask for price

  Bovine and goat Brucella Antibody Rapid Test (also work for pig, dog, deer)

  LSY-20076 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 25 test/kit Ask for price

  Bovine Brucella IgA, Brucella IgA ELISA Kit

  SL0241Bo Sunlong - Ask for price

  Bovine Brucella IgG (Brucella-Ab) Elisa Kit

  EK760017 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.89 EUR

  Porcine Brucella IgG,Brucella IgG ELISA Kit

  SL0255Po Sunlong - Ask for price

  Canine Brucella IgM (Brucella-IgM) ELISA Kit

  SL0087Ca Sunlong - Ask for price

  Pig Brucella antibody (Brucella-Ab) ELISA Kit

  AE64570PI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Pig Brucella antibody (Brucella-Ab) ELISA Kit

  AE64570PI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  Goat Brucella antibody(Brucella-Ab)ELISA Kit

  SL0071Gt Sunlong - Ask for price

  Canine Brucella antibody(Brucella-Ab)ELISA Kit

  SL0106Ca Sunlong - Ask for price

  Camel Brucella Antibody Ab(Brucella-Ab)ELISA Kit

  SL0041Cm Sunlong - Ask for price

  Human Brucella Antibody Ab(Brucella-Ab)ELISA Kit

  SL3349Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

  Bovine Brucella Antibody IgM (Brucella-IgM) ELISA Kit

  SL0148Bo Sunlong - Ask for price

  Bovine Brucella antibody(Brucella-Ab)ELISA Kit定性

  SL0054Bo Sunlong - 528 EUR

  Human Brucella Antibody IgG,Brucella Ab IgG ELISA Kit

  201-12-1740 SunredBio 96 tests 528 EUR

  Human Brucella Antibody IgG(Brucella Ab IgG)ELISA Kit

  GA-E1756HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

  Human Brucella Antibody IgG(Brucella Ab IgG)ELISA Kit

  GA-E1756HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

  Human Brucella Antibody IgG(Brucella Ab IgG)ELISA Kit

  QY-E04066 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Bovine Brucella Antibody IgG, Brucella Ab IgG ELISA Kit

  SL0240Bo Sunlong - Ask for price

  Porcine brucella antibody IgG(brucella Ab IgG)ELISA Kit

  YLA0454PO-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Porcine brucella antibody IgG(brucella Ab IgG)ELISA Kit

  YLA0454PO-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Goat Brucella IgG antibody (Brucella-Ab-IgG) ELISA Kit

  AE63393GO-48Tests Abebio 48 Tests 305 EUR

  Goat Brucella IgG antibody (Brucella-Ab-IgG) ELISA Kit

  AE63393GO-96Tests Abebio 96 Tests 570 EUR

  Sheep Brucella Antibody Ab(Brucella-Ab)ELISA Kit定性

  SL00035Sp Sunlong - 528 EUR

  Human Brucella Antibody IgM (Brucella-Ab-IgM) ELISA Kit

  EK12261 SAB 96Т 799 EUR

  Human Brucella Antibody IgA (Brucella-Ab-IgA) ELISA Kit

  EK12262 SAB 96Т 799 EUR

  Human Brucella Antibody IgM (Brucella-Ab-IgM) ELISA Kit

  AE63318HU-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Human Brucella Antibody IgM (Brucella-Ab-IgM) ELISA Kit

  AE63318HU-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  Human Brucella Antibody IgA (Brucella-Ab-IgA) ELISA Kit

  AE63319HU-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Human Brucella Antibody IgA (Brucella-Ab-IgA) ELISA Kit

  AE63319HU-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  Human Brucella Antibody IgG (Brucella-Ab-IgG) ELISA Kit

  AE62416HU-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Human Brucella Antibody IgG (Brucella-Ab-IgG) ELISA Kit

  AE62416HU-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  Human Brucella abortus IgM(Brucella abortus IgM) ELISA Kit

  YLA3790HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Human Brucella abortus IgM(Brucella abortus IgM) ELISA Kit

  YLA3790HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Human Brucella abortus IgG(Brucella abortus IgG) ELISA Kit

  YLA3791HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Human Brucella abortus IgG(Brucella abortus IgG) ELISA Kit

  YLA3791HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Human Brucella abortus IgG(Brucella abortus IgG)ELISA Kit

  YLA3899HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Human Brucella abortus IgG(Brucella abortus IgG)ELISA Kit

  YLA3899HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Bovine Brucella IgG antibody (Brucella-Ab-IgG) ELISA Kit

  AE62229BO-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Bovine Brucella IgG antibody (Brucella-Ab-IgG) ELISA Kit

  AE62229BO-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  ELISA kit for Human Brucella Antibody IgM (Brucella-Ab-IgM)

  KTE62702-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Human Brucella Antibody IgM (Brucella-Ab-IgM)

  KTE62702-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Human Brucella Antibody IgM (Brucella-Ab-IgM)

  KTE62702-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  ELISA kit for Human Brucella Antibody IgA (Brucella-Ab-IgA)

  KTE62703-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Human Brucella Antibody IgA (Brucella-Ab-IgA)

  KTE62703-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Human Brucella Antibody IgA (Brucella-Ab-IgA)

  KTE62703-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  Brucella spp. PCR kit

  PCR-VH200-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

  Brucella spp. PCR kit

  PCR-VH200-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

  Brucella suis PCR kit

  PCR-H503-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

  Brucella suis PCR kit

  PCR-H503-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

  Brucella ovis PCR kit

  PCR-V317-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

  Brucella ovis PCR kit

  PCR-V317-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

  Brucella IgG ELISA Kit

  E4709-100 Biovision each 810 EUR

  Brucella IgM ELISA Kit

  E4710-100 Biovision each 810 EUR

  Brucella IgG ELISA Kit

  DEIA320 Creative Diagnostics 96T 733.2 EUR

  Brucella IgA ELISA Kit

  DEIA321 Creative Diagnostics 96T 733.2 EUR

  Brucella IgM ELISA Kit

  DEIA322 Creative Diagnostics 96T 733.2 EUR

  Cow Brucella ELISA Kit

  abx055570-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

  Brucella canis PCR kit

  PCR-VH075-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

  Brucella canis PCR kit

  PCR-VH075-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

  Brucella IgA ELISA Kit

  ESR116A Genovis AB 96 Tests 372 EUR

  Brucella IgG ELISA Kit

  ESR116G Genovis AB 96 Tests 372 EUR

  Brucella IgM ELISA Kit

  ESR116M Genovis AB 96 Tests 372 EUR

  Cow Brucella ELISA Kit

  abx055570-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Cow Brucella ELISA Kit

  abx055570-10g Abbexa 10 µg 493.75 EUR

  Cow Brucella ELISA Kit

  abx055570-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  Goat Brucella ELISA Kit

  SL0048Gt Sunlong - Ask for price

  Goat Brucella ELISA Kit

  abx055911-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Goat Brucella ELISA Kit

  abx055911-10g Abbexa 10 µg 493.75 EUR

  Goat Brucella ELISA Kit

  abx055911-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  Brucella abortus PCR kit

  PCR-VH184-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

  Brucella abortus PCR kit

  PCR-VH184-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

  Sheep Brucella ELISA Kit

  SL00036Sp Sunlong - 528 EUR

  Camel Brucella ELISA Kit

  SL0005Cm Sunlong - 528 EUR

  Human Brucella ELISA Kit

  SL3202Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

  Camel Brucella ELISA Kit

  abx157263-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Camel Brucella ELISA Kit

  abx157263-10g Abbexa 10 µg 493.75 EUR

  Camel Brucella ELISA Kit

  abx157263-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  Sheep Brucella ELISA Kit

  abx055651-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Sheep Brucella ELISA Kit

  abx055651-10g Abbexa 10 µg 493.75 EUR

  Sheep Brucella ELISA Kit

  abx055651-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  Bovine Brucella Elisa Kit

  EK760016 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.89 EUR

  Canine Brucella ELISA Kit

  SL0105Ca Sunlong - Ask for price

  Brucella Antibody (Anti-Brucella) ELISA Kit

  abx364917-100g Abbexa 100 µg 493.75 EUR

  Brucella Antibody (Anti-Brucella) ELISA Kit

  abx365011-100g Abbexa 100 µg 493.75 EUR

  Brucella spp. RT PCR kit

  RTq-VH200-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

  Brucella spp. RT PCR kit

  RTq-VH200-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

  Brucella spp. RT PCR kit

  RTq-VH200-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

  Brucella suis RT PCR kit

  RTq-H503-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

  Brucella suis RT PCR kit

  RTq-H503-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

  Brucella suis RT PCR kit

  RTq-H503-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

  Brucella ovis RT PCR kit

  RTq-V317-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

  Brucella ovis RT PCR kit

  RTq-V317-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

  Brucella ovis RT PCR kit

  RTq-V317-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

  Brucella Antibody ELISA Kit

  RK04106 Abclonal 96T 625.2 EUR

  Brucella melitensis PCR kit

  PCR-V205-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

  Brucella melitensis PCR kit

  PCR-V205-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

  Bovine Brucella Abbortus IgG Antibody(Brucella Abbortus IgG Ab)ELISA Kit

  NSL1427Bo Sunlong 96 T 528 EUR

  Brucella canis RT PCR kit

  RTq-VH075-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

  Brucella canis RT PCR kit

  RTq-VH075-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

  Brucella canis RT PCR kit

  RTq-VH075-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

  Rat Brucella IgG ELISA Kit

  SL1597Ra Sunlong - Ask for price

  Rat Brucella IgM ELISA Kit

  SL1598Ra Sunlong - Ask for price

  Cow Brucella IgG ELISA Kit

  abx055571-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Cow Brucella IgG ELISA Kit

  abx055571-10g Abbexa 10 µg 493.75 EUR

  Cow Brucella IgG ELISA Kit

  abx055571-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  Bovine Brucella Melitenses IgG Antibody(Brucella Melitenses IgG Ab) ELISA Kit

  NSL1428Bo Sunlong 96 T 528 EUR

  Human Brucella Abbortus IgG Anti-body(Brucella Abbortus IgG Ab) ELISA Kit

  NSL0794Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

  Brucella abortus RT PCR kit

  RTq-VH184-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

  Brucella abortus RT PCR kit

  RTq-VH184-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

  Brucella abortus RT PCR kit

  RTq-VH184-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

  Sheep Brucella Antibody IgG, Brucella-IgG ELISA K

  SL00142Sp Sunlong - Ask for price

  Cow Brucella Antibody (Anti-Brucella) ELISA Kit

  abx157258-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Cow Brucella Antibody (Anti-Brucella) ELISA Kit

  abx157258-10g Abbexa 10 µg 618.75 EUR

  Cow Brucella Antibody (Anti-Brucella) ELISA Kit

  abx157258-50g Abbexa 50 µg 2950 EUR

  Cow Brucella Antibody (Anti-Brucella) ELISA Kit

  abx364922-100g Abbexa 100 µg 493.75 EUR

  Brucella IgG

  GWB-3C0D26 GenWay Biotech 1x96 Assays Ask for price

  Brucella IgG

  DEBRUG0050 Demeditec Diagnostics 96 92 EUR

  Brucella IgM

  DEBRUM0050 Demeditec Diagnostics 96 92 EUR

  Brucella vet

  DEBRUVT0050 Demeditec Diagnostics 96 125 EUR

  Brucella IgM

  GWB-CA1F47 GenWay Biotech 1x96 Assays Ask for price

  Brucella spp.

  Oneq-VH200-OneqVH200100D Bioingentech Oneq-VH200-100D 515 EUR

  Brucella spp.

  Oneq-VH200-OneqVH200150D Bioingentech Oneq-VH200-150D 594 EUR

  Brucella spp.

  Oneq-VH200-OneqVH20050D Bioingentech Oneq-VH200-50D 413 EUR

  Brucella spp.

  PCR-VH200-PCRVH20048D Bioingentech PCR-VH200-48D 230 EUR

  Brucella spp.

  PCR-VH200-PCRVH20096D Bioingentech PCR-VH200-96D 312 EUR

  ELISA kit for Sheep Brucella  Kit

  KTE110085-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Sheep Brucella  Kit

  KTE110085-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Sheep Brucella  Kit

  KTE110085-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  Human Brucella IgG Elisa Kit

  EK700373 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.35 EUR

  Human Brucella IgG ELISA Kit

  SL0378Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

  Camel Brucella IgG ELISA Kit

  SL0055Cm Sunlong - Ask for price

  Human Brucella IgM ELISA Kit

  SL2196Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

  Human Brucella IgA ELISA Kit

  SL2197Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

  Human Brucella IgG ELISA Kit

  abx051893-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Human Brucella IgG ELISA Kit

  abx051893-10g Abbexa 10 µg 493.75 EUR

  Human Brucella IgG ELISA Kit

  abx051893-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  Human Brucella IgM ELISA Kit

  abx055482-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Human Brucella IgM ELISA Kit

  abx055482-10g Abbexa 10 µg 493.75 EUR

  Human Brucella IgM ELISA Kit

  abx055482-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  Brucella Real-time PCR kit

  FP003 Ring Biotechnology Co 50T 150 EUR

  Human Brucella Melitenses IgG Anti-body(Brucella Melitenses IgG Ab) ELISA Kit

  NSL0793Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

  BRUCELLA AGAR

  B02-119-10kg Alphabiosciences 10 kg 1756.8 EUR

  BRUCELLA AGAR

  B02-119-2kg Alphabiosciences 2kg 428.4 EUR

  BRUCELLA AGAR

  B02-119-500g Alphabiosciences 500 g 160.8 EUR

  Brucella ovis

  Oneq-V317-OneqV317100D Bioingentech Oneq-V317-100D 515 EUR

  Brucella ovis

  Oneq-V317-OneqV317150D Bioingentech Oneq-V317-150D 594 EUR

  Brucella ovis

  Oneq-V317-OneqV31750D Bioingentech Oneq-V317-50D 413 EUR

  Brucella suis

  Oneq-H503-OneqH503100D Bioingentech Oneq-H503-100D 515 EUR

  Brucella suis

  Oneq-H503-OneqH503150D Bioingentech Oneq-H503-150D 594 EUR

  Brucella suis

  Oneq-H503-OneqH50350D Bioingentech Oneq-H503-50D 413 EUR

  Brucella suis

  PCR-H503-PCRH50348D Bioingentech PCR-H503-48D 230 EUR

  Brucella suis

  PCR-H503-PCRH50396D Bioingentech PCR-H503-96D 312 EUR

  Brucella ovis

  PCR-V317-PCRV31748D Bioingentech PCR-V317-48D 230 EUR

  Brucella ovis

  PCR-V317-PCRV31796D Bioingentech PCR-V317-96D 312 EUR

  Canine Brucella IgG ELISA Kit

  SL0129Ca Sunlong - Ask for price

  BRUCELLA BROTH

  B02-120-10kg Alphabiosciences 10 kg 1340.4 EUR

  BRUCELLA BROTH

  B02-120-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 338.4 EUR

  BRUCELLA BROTH

  B02-120-500g Alphabiosciences 500 g 135.6 EUR

  Brucella canis

  Oneq-VH07-OneqVH075100D Bioingentech Oneq-VH075-100D 515 EUR

  Brucella canis

  Oneq-VH07-OneqVH075150D Bioingentech Oneq-VH075-150D 594 EUR

  Brucella canis

  Oneq-VH07-OneqVH07550D Bioingentech Oneq-VH075-50D 413 EUR

  Brucella canis

  PCR-VH075-PCRVH07548D Bioingentech PCR-VH075-48D 230 EUR

  Brucella canis

  PCR-VH075-PCRVH07596D Bioingentech PCR-VH075-96D 312 EUR

  Brucella Broth

  LQ180V-25X5ML EWC Diagnostics 1 unit 11.68 EUR

  Brucella Broth

  LQ180V-50X5ML EWC Diagnostics 1 unit 20.85 EUR

  Brucella abortus IgA ELISA kit

  55R-IB79210 Fitzgerald 96 wells 379.2 EUR

  Brucella abortus IgG ELISA kit

  55R-IB79211 Fitzgerald 96 wells 396 EUR

  Brucella abortus IgM ELISA kit

  55R-IB79212 Fitzgerald 96 wells 379.2 EUR

  Brucella melitensis RT PCR kit

  RTq-V205-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

  Brucella melitensis RT PCR kit

  RTq-V205-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

  Brucella melitensis RT PCR kit

  RTq-V205-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

  Cow Brucella Antibody ELISA Kit

  abx364922-96tests Abbexa 96 tests 895.2 EUR

  Brucella IgM Antibody ELISA Kit

  RK04107 Abclonal 96T 625.2 EUR

  QPCR Kit DNA Brucella ge - EACH

  MOL6622 Scientific Laboratory Supplies EACH 1176.51 EUR

  Brucella abortus

  Oneq-VH184-OneqVH184100D Bioingentech Oneq-VH184-100D 515 EUR

  Brucella abortus

  Oneq-VH184-OneqVH184150D Bioingentech Oneq-VH184-150D 594 EUR

  Brucella abortus

  Oneq-VH184-OneqVH18450D Bioingentech Oneq-VH184-50D 413 EUR

  Brucella abortus

  PCR-VH184-PCRVH18448D Bioingentech PCR-VH184-48D 230 EUR

  Brucella abortus

  PCR-VH184-PCRVH18496D Bioingentech PCR-VH184-96D 312 EUR

  Goat Brucella Antibody ELISA Kit 

  abx364917-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

  Brucella abortus S19RB51 PCR kit

  PCR-V212-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

  Brucella abortus S19RB51 PCR kit

  PCR-V212-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

  RealScreen Brucella IgG ELISA Kit

  EL002-096 GenDepot 96T 1064.4 EUR

  RealScreen Brucella IgM ELISA Kit

  EL003-096 GenDepot 96T 1064.4 EUR

  Brucella spp. One-Step PCR kit

  Oneq-VH200-100D Bioingentech 100T 1039.2 EUR

  Brucella spp. One-Step PCR kit

  Oneq-VH200-150D Bioingentech 150T 1177.2 EUR

  Brucella spp. One-Step PCR kit

  Oneq-VH200-50D Bioingentech 50T 861.6 EUR

  Bovine Brucella ELISA Kit定性

  SL0037Bo Sunlong - 528 EUR

  Brucella ovis One-Step PCR kit

  Oneq-V317-100D Bioingentech 100T 1039.2 EUR

  Brucella ovis One-Step PCR kit

  Oneq-V317-150D Bioingentech 150T 1177.2 EUR

  Brucella ovis One-Step PCR kit

  Oneq-V317-50D Bioingentech 50T 861.6 EUR

  Brucella suis One-Step PCR kit

  Oneq-H503-100D Bioingentech 100T 1039.2 EUR

  Brucella suis One-Step PCR kit

  Oneq-H503-150D Bioingentech 150T 1177.2 EUR

  Brucella suis One-Step PCR kit

  Oneq-H503-50D Bioingentech 50T 861.6 EUR

  Brucella melitensis

  Oneq-V205-OneqV205100D Bioingentech Oneq-V205-100D 515 EUR

  Brucella melitensis

  Oneq-V205-OneqV205150D Bioingentech Oneq-V205-150D 594 EUR

  Brucella melitensis

  Oneq-V205-OneqV20550D Bioingentech Oneq-V205-50D 413 EUR

  Brucella melitensis

  PCR-V205-PCRV20548D Bioingentech PCR-V205-48D 230 EUR

  Brucella melitensis

  PCR-V205-PCRV20596D Bioingentech PCR-V205-96D 312 EUR

  Brucella canis One-Step PCR kit

  Oneq-VH075-100D Bioingentech 100T 1039.2 EUR

  Brucella canis One-Step PCR kit

  Oneq-VH075-150D Bioingentech 150T 1177.2 EUR

  Brucella canis One-Step PCR kit

  Oneq-VH075-50D Bioingentech 50T 861.6 EUR

  RecomBac Mouse Brucella abortus BP26 Protein IgG ELISA kit, 96 tests, Quantitative

  RB-500440-1 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

  Brucellosis Antibody Test Card

  C10321 Ring Biotechnology Co 15T Ask for price

  QPCR Kit DNA Brucella abortus - EACH

  MOL6686 Scientific Laboratory Supplies EACH 1129.51 EUR

  Hi-PCR® Brucella SYBr PCR Kit

  MBPCR121-10R EWC Diagnostics 1 unit 46.44 EUR

  Hi-PCR® Brucella SYBr PCR Kit

  MBPCR121-50R EWC Diagnostics 1 unit 172.71 EUR

  Brucella IgG ELISA

  E22-HC9095 EnoGene 96T 495 EUR
  Dodatni wynik PCR wzrastał znacząco wraz ze wzrostem mian seropozytywności w standardowym  teście aglutynacji probówkowej  i wykazywał 100% dodatni wynik u pacjentów z dodatnimi posiewami krwi. Zalecamy stosowanie PCR jako alternatywy dla hodowli w diagnostyce brucelozy.

Dodaj komentarz