Wstępne opracowanie testu diagnostycznego na Brucellę z wykorzystaniem reakcji łańcuchowej polimerazy.

  • W naszym laboratorium trwają prace nad bardzo czułym i specyficznym  testem diagnostycznym  na  Brucellę opartym na łańcuchowej reakcji polimerazy.  Do stworzenia starterów, które umożliwiły amplifikację fragmentu 635 bp genu białka błony zewnętrznej 43 kDa ze  szczepu 19 Brucella  abortus, zastosowano dostępny w handlu  zestaw do PCR.
  • Pomyślnie zamplifikowaliśmy sklonowany gen obecny w plazmidzie pMS64 i genomowym  DNA Brucella  S19. Amplifikowany DNA był łatwo wykrywany przez elektroforezę w żelu agarozowym. Stosując zarówno plazmid pMS64, jak i Br. Oczyszczony DNA abortus S19 jako matryca, każdy składnik reakcji PCR został dostosowany do optymalnej amplifikacji sekwencji DNA.
  • Optymalna specyficzna amplifikacja zachodziła, gdy temperatura przyłączania starterów wynosiła 60 stopni C. Fragment genu ulegał amplifikacji w 25 różnych   gatunkach i szczepach Brucella . Aby  przetestować  specyficzność reakcji, przebadano DNA wyekstrahowane z 17 mikroorganizmów prawdopodobnie związanych z  bydłem . Nie zaobserwowano amplifikacji.
  • Czułość reakcji określono przy różnych stężeniach   DNA genomowego szczepu Brucella 19. Wykryto zaledwie 0,1 pg DNA (mniej niż 100  komórek brucella ). Specyficzność i czułość PCR w połączeniu z jej prostotą i szybkością sugeruje potencjał tej techniki w rutynowej diagnostyce brucelozy.

  Diagnostyka swoistej brucelozy bydła na podstawie specyficznej dla antygenu produkcji interferonu gamma in vitro.

  1. W celu poprawy swoistości diagnostyki brucelozy bydła opracowaliśmy test , który można uznać za korelat in vitro testu  nadwrażliwości typu opóźnionego   (DTH).
  2. Mieszanina białek cytoplazmatycznych z  Brucella  melitensis B115 została użyta jako specyficzny bodziec antygenowy w hodowli pełnej krwi bydlęcej. Supernatanty zebrane w 18 do 24 godzin po bodźcu antygenowym in vitro testowano pod kątem zawartości interferonu gamma (IFN-gamma) przy użyciu komercyjnego zestawu do testu immunosorpcyjnego typu sandwich z wiązaniem enzymatycznym  .
  3. Test IFN-gamma oceniano na 10 jałówkach w trakcie (80 dni) zakażenia doświadczalnego oraz na 14 krowach z trwającej epidemii brucelozy.
  4. Wszystkie te zwierzęta poddano ubojowi, a odpowiednie narządy poddano klasycznym analizom bakteriologicznym. Ponadto przeanalizowaliśmy 23 przypadki terenowe, w których wystąpiły fałszywie dodatnie reakcje serologiczne.
  5. Wyniki IFN-gamma porównano z wynikami standardowej DTH i zestawu testów serologicznych i skorelowano z danymi bakteriologicznymi.
  6. Zarówno w przypadku zakażenia doświadczalnego , jak i epidemii brucelozy w terenie , test IFN-gamma wykrył zakażenie u większej liczby zwierząt niż jakakolwiek kombinacja testów serologicznych  i wykrył zakażenie wcześniej niż te  testy .
  7. Wreszcie, żadna z próbek od krów wykazujących fałszywie dodatnie reakcje serologiczne nie została zaklasyfikowana jako dodatnia w teście IFN-gamma podczas testowania jego specyficzności i przydatności w interpretacji niejednoznacznych wyników serologicznych. Test IFN-gamma, szybka i wygodna alternatywa dla DTH, wydaje się być idealną metodą uzupełniającą protokoły diagnostyki serologicznej.

  Gronkowce w chorobach przyzębia człowieka.

  • Występowanie gronkowców poddziąsłowych stwierdzono u 506 osób z zaawansowanym zapaleniem przyzębia dorosłych, 108 z wczesnym zapaleniem przyzębia, 13 z miejscowym młodzieńczym zapaleniem przyzębia, 18 z zapaleniem dziąseł i 13 z uszkodzonymi implantami tytanowymi osseointegrowanymi.
  • Próbki poddziąsłowe pobrano ćwiekami papierowymi i przetransportowano w VMGA III. Próbki bakteryjne wysiano na podłoże Staphylococcus 110, które inkubowano w 10% CO2 oraz na wzbogacony  agar z krwią brucella  , który inkubowano w warunkach beztlenowych.
  • Izolaty gronkowców od 94 dorosłych pacjentów z zapaleniem przyzębia określono przy użyciu zestawu mikrometod API STAPH Trac  i testu  lateksowego Bacto Staph aglutynacji   na aktywność koagulazy.
  • Staphylococcus epidermidis stanowił 45,8%, a Staphylococcus aureus 22,3% wszystkich izolatów gronkowców. Przy stężeniu 1 mikrograma/ml stwierdzono oporność gronkowców in vitro na tetracyklinę (14,4% izolatów), penicylinę (4,9%), erytromycynę (12,1%) i metronidazol (31,9%). Gronkowce poddziąsłowe izolowano od około 50% pacjentów z zapaleniem dziąseł i przyzębia.
  • Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między tymi grupami pacjentów w częstości występowania lub średnim odsetku odzyskanych gronkowców. Zmiany typu „periimplantitis” charakteryzowały się istotnie większym odsetkiem gronkowców (15,1%) niż zmian związanych z zapaleniem dziąseł (0,06%) lub zapaleniem przyzębia (1,2%). Staphylococci mogą odgrywać rolę w niektórych uszkodzonych implantach dentystycznych z osteointegracją.

  Dowody na niewidoczne  zakażenia Brucella  canis wśród dorosłych z zawodową ekspozycją na psy.

  1. Testy serologiczne na ludziach zaprojektowane do wykrywania brucelozy będą pomijać infekcje wywołane przez  Brucella  canis, a niski poziom okresowej bakteriemii ogranicza diagnozę przez posiew krwi . Niedawne epidemie B. canis u psów i współistniejące choroby u opiekunów sugerują, że mogą wystąpić niewidoczne infekcje u ludzi.
  2. Przy ponad ćwierć miliona osób wykonujących zawody z udziałem psów i prawie 80 milionach właścicieli psów w Stanach Zjednoczonych, patogen ten jest niedocenianym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego.
  3. Aby zbadać narażenie zawodowe na B. canis, zaadaptowaliśmy komercyjny test serologiczny psów i przedstawiliśmy pierwsze w ostatnich latach kontrolowane badanie seroepidemiologiczne nad zakażeniami ludzkimi B. canis.
  4. Do badania włączono 306 dorosłych z narażeniem zawodowym na psy i 101 niedopasowanych osób nienarażonych na kontakt z psami. Przeciwciała wykrywano za pomocą zestawu do szybkiego szkiełkowego testu aglutynacji psów D-Tec CB  (RSAT)   z wtórnym 2-merkaptoetanolem (ME)-RSAT.
  5. Wyniki zostały zweryfikowane na ślepym podzbiorze surowic z dodatkowym RSAT i pośrednim testem immunoenzymatycznym w Narodowej Administracji Laboratoriów i Instytutów Zdrowia (ANLIS) w Argentynie. Seroprewalencja wahała się od 10,8% (RSAT) do 3,6% (ME-RSAT) wśród osób narażonych na działanie psów.
  6. Pracownicy hodowli byli bardziej skłonni do  testu  seropozytywnego RSAT w porównaniu z innymi psimi ekspozycjami (OR = 2,7; 95% CI, 1,3-5,8); jednak niska seroprewalencja ograniczała istotne analizy czynników ryzyka zawodowego.
  7. Dwóch uczestników seropozytywnych zgłosiło objawy zgodne z brucelozą i narażenie na psy zarażone B. canis; jednak nie można było określić czasowości wystąpienia objawów w przypadku zgłoszonego narażenia. Wyniki D-Tec CB były zasadniczo zgodne z testami ANLIS (kappa Cohena = 0,60-0,68).
  8. Dane te uzupełniają rosnącą literaturę sugerującą, że ludzie zawodowo narażeni na kontakt z psami mogą być narażeni na niewidoczną infekcję B. canis. Rozsądne wydaje się uznanie B. canis za problem zdrowia publicznego w miejscu pracy i zachęcanie do opracowywania testów serologicznych do wykrywania ludzkich zakażeń B. canis.
  Diagnostyka brucelozy człowieka w Egipcie metodą reakcji łańcuchowej polimerazy.
  Celem tego badania było ustalenie dokładnej i czułej techniki reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) do diagnozowania aktywnej brucelozy u ludzi w Egipcie. Nie udało nam się wyekstrahować   DNA  Brucella komercyjnym zestawem , ale  zestaw do ekstrakcji  zaprojektowany we własnym zakresie przy użyciu 2 zestawów starterów [B4/B5 (223 pz) i JPF/JPR (193 pz)] okazał się skuteczny i bardziej ekonomiczny. Technika wykazała wysoką czułość, specyficzność i dokładność.

  Brucella Antibody Rapid Test Kit

  abx092069-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

  Goat Brucella Antibody Rapid Test Kit

  abx092070-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

  Cow Brucella Antibody Rapid Test Kit

  abx092071-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

  Rapid Bovine Brucella Ab Test Kit

  RB23-01-DD Bionote 1 kit/10 tests 182.15 EUR

  NATtrol Zika Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

  TEST Zeptometrix 1 mL 1327.97 EUR

  Frit Kit

  FRIT-KIT Next Advance 1each 148.8 EUR

  Column Packing Kit

  PACK-KIT Next Advance 1pack 1242 EUR

  PCR Mycoplasma Detection Kit

  M034-Kit TOKU-E Kit 319.2 EUR

  Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

  GEN-B352-20tests Accu test 20 tests 283.2 EUR

  Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

  GEN-B352-40tests Accu test 40 tests 385.2 EUR

  Melamine Rapid Test Kit

  abx092011-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

  NDV rapid test kit

  RG15-03 Bionote 1 box 166.86 EUR

  Staphyloslide Latex Test Kit

  240915 Scientific Laboratory Supplies PK100 272.46 EUR

  Hach Test Kit CYANIDE

  LCK315 Scientific Laboratory Supplies EACH 144.28 EUR

  Hach Test Kit FLUORIDE

  LCK323 Scientific Laboratory Supplies EACH 136.62 EUR

  Hach Test Kit COPPER

  LCK329 Scientific Laboratory Supplies EACH 178.75 EUR

  Hach Test Kit NICKEL

  LCK337 Scientific Laboratory Supplies EACH 183.86 EUR

  Hach Test Kit SULPHIDE

  LCK653 Scientific Laboratory Supplies EACH 163.43 EUR

  Elga Chlorine Test Kit

  WAT4098 Scientific Laboratory Supplies EACH 385.32 EUR

  C.Brucella Ab Test Kit

  173-RB2306DD Bionote 10 tests/kit 157 EUR

  Urinary Indican Test Kit

  I1000N BioAssay Systems 20 299 EUR

  NOVATest IgG/IgM Antibody Rapid Test Kit (NOVA Test)

  UNCOV-40 Atlas Link Technology 40 Tests 115 EUR

  Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

  CAS400A-KIT SBI 1 kit (10 rxn) 1332 EUR

  Pesticide Kit Containing All 10 Multi-Compound Mixes

  SPXPR-KIT Scientific Laboratory Supplies 1ML 1923.18 EUR

  Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

  CAS410A-KIT SBI 1 kit (10 rxn) 798 EUR

  Cas9-EGFP Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

  CAS420A-KIT SBI 1 kit (10 rxn) 828 EUR

  CMV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV100PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  CMV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV105PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  MSCV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV120PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  MSCV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV125PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  Test product

  testtt National Diagnostics 0 Ask for price

  Multiplex gRNA Kit + EF1-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

  CAS700A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

  Multiplex gRNA Kit + CAG-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

  CAS720A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

  Multiplex gRNA Kit + CMV-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

  CAS740A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

  T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit (includes CAS510A-1 & T7 IVT synthesis reagents)

  CAS510A-KIT SBI 1 Kit 966 EUR

  Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV200PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV205PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV220PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV225PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  NOVATest Antigen Rapid Test Kit (For Single Use) (NOVA Test)

  nCov-500-01 Atlas Link Technology 1T 162 EUR

  Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: EF1-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

  CAS750A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

  Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CAG-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

  CAS770A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

  Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CMV-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

  CAS790A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

  Cas9 SmartNuclease Extra Ligation Kit [includes 5x ligation buffer (10 ul) and Fast ligase (2.5ul)]

  CAS9LIG-KIT SBI 1 Kit 183.6 EUR

  Claritas PPT Grade Minerals Testing Kit for ICP-MS 1000 ug/mL (1000 ppm) 6 each 30mL

  SPXMT-KIT Scientific Laboratory Supplies 30ML 237.12 EUR

  PinPoint-FC 293T Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN320A-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

  PIN320A-KIT SBI 1 Kit 5929.2 EUR

  Claritas PPT Grade Heavy Metals Testing Kit for ICP-MS 1000 ug/mL (1000 ppm) 6 each 30mL

  SPXHM-KIT Scientific Laboratory Supplies 30ML 245.1 EUR

  PinPoint-FC Murine iPSC Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN340iPS-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

  PIN340iPS-KIT SBI 1 Kit 5929.2 EUR

  Melamine (MEL) Rapid Test Kit

  abx092057-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

  Clenbuterol (CLE) Rapid Test Kit

  abx092058-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

  Ractopamine (RAC) Rapid Test Kit

  abx092059-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

  Salbutamol (SAL) Rapid Test Kit

  abx092060-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

  Tetracycline (TCs) Rapid Test Kit

  abx092063-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

  Sulfonamides (Sas) Rapid Test Kit

  abx092064-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

  Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

  abx092065-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

  Ciprofloxacin (CPFX) Rapid Test Kit

  abx092066-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

  Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

  abx092067-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

  Tetrodotoxin (TTX) ELISA Test Kit

  DEIANJ48 Creative Diagnostics 96T 1950 EUR

  Antibody ISOTYPING TEST KIT (OKSA11303)

  OKSA11303 Aviva Systems Biology 10 Tests 936 EUR

  PCRAgH5 AIV Detection Test Kit

  PD55-02 Bionote 1 kit 1082.96 EUR

  Rapid Leishmania Ab Test Kit

  RB2104 Bionote 1 box 152.4 EUR

  Rapid PED Ag Test Kit

  RG14-01 Bionote 1 box 191.88 EUR

  Thermal Test Film Starter Kit

  PCR0892 Scientific Laboratory Supplies EACH 275.88 EUR

  Thermal Test Film Roll Kit

  PCR0894 Scientific Laboratory Supplies EACH 234.84 EUR

  Hanna Test Kit Chlorine Free

  WAT1572 Scientific Laboratory Supplies EACH 30.78 EUR

  Penicillin Drug Stability Test Kit

  PST100 ProFoldin 100 assays 231.22 EUR

  Liposome Plasma Stability Test Kit

  SPS20 ProFoldin 20 columns 234.99 EUR

  2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

  GEN-402-25tests All test 25 tests 292.8 EUR

  AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - All-Purpose Donor (AAVS1-SA-puro-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

  GE620A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

  AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - GOI Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

  GE622A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

  AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - Reporter Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-MCS-GFP), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

  GE624A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

  DNASE TEST AGAR

  D04-101-10kg Alphabiosciences 10 kg Ask for price

  DNASE TEST AGAR

  D04-101-2Kg Alphabiosciences 2 Kg Ask for price

  DNASE TEST AGAR

  D04-101-500g Alphabiosciences 500 g Ask for price

  DERMATOPHYTE TEST AGAR

  D04-107-10kg Alphabiosciences 10 kg 1018.8 EUR

  DERMATOPHYTE TEST AGAR

  D04-107-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 268.8 EUR

  DERMATOPHYTE TEST AGAR

  D04-107-500g Alphabiosciences 500 g 116.4 EUR

  MOTILITY TEST MEDIUM

  M13-121-10kg Alphabiosciences 10 kg 1833.6 EUR

  MOTILITY TEST MEDIUM

  M13-121-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 445.2 EUR

  MOTILITY TEST MEDIUM

  M13-121-500g Alphabiosciences 500 g 164.4 EUR

  SNYDER TEST AGAR

  S19-119-10kg Alphabiosciences 10 kg 1258.8 EUR

  SNYDER TEST AGAR

  S19-119-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 320.4 EUR

  SNYDER TEST AGAR

  S19-119-500g Alphabiosciences 500 g 130.8 EUR

  SAM Test Strip

  TS00201s-30 Arthus 30 tests 499.2 EUR

  SAH Test Strip

  TS00301s-30 Arthus 30 tests 604.8 EUR

  HCY Test Strip

  TS00401s-30 Arthus 30 tests 663.6 EUR

  Test Tube 16x100mm

  3840/16X100 Scientific Laboratory Supplies PK100 57.11 EUR

  Dryslide Oxidase Test

  231746 Scientific Laboratory Supplies PK75 199.5 EUR

  Phenols Cuvette Test

  LCK345 Scientific Laboratory Supplies EACH 141.72 EUR

  Dermatophyte Test Medium

  MED1484 Scientific Laboratory Supplies EACH 87.78 EUR

  Test for Enteropathogenic.C

  MIC6774 Scientific Laboratory Supplies PK50 215.46 EUR

  Sulphite Test Strips

  MN91306 Scientific Laboratory Supplies PK100 51.53 EUR

  Thermal Test Film

  PCR0890 Scientific Laboratory Supplies PK25 383.04 EUR

  5mL Test Tubes

  TUB0228 Scientific Laboratory Supplies PK1400 159.6 EUR

  Spectroquant COD test

  WAT1080 Scientific Laboratory Supplies EACH 96.9 EUR

  Phosphate Total Test

  WAT3655 Scientific Laboratory Supplies EACH 203.01 EUR

  vWF Acty. Kit

  ABP-ACT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 513.6 EUR

  vWF Ant. Kit

  ABP-TOT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 472.8 EUR

  Clenbuterol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

  abx092040-50tests Abbexa 50 tests 326.4 EUR

  Ractopamine Rapid Test Kit (Colloidal gold)

  abx092042-50tests Abbexa 50 tests 360 EUR
  Dodatni wynik PCR wzrastał znacząco wraz ze wzrostem mian seropozytywności w standardowym  teście aglutynacji probówkowej  i wykazywał 100% dodatni wynik u pacjentów z dodatnimi posiewami krwi. Zalecamy stosowanie PCR jako alternatywy dla hodowli w diagnostyce brucelozy.

Dodaj komentarz