Wskaźniki hospitalizacji i charakterystyka pacjentów hospitalizowanych z chorobą koronawirusową potwierdzoną laboratoryjnie 2019

  1. Od <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em>, <em>powieść</em> <em>koronawirus</em>, który powoduje <em> choroba koronawirusa</em> <em>2019</em> (<em>COVID</em>-<em>19</em>), została wykryta po raz pierwszy w grudniu <em>2019</em> (1) , na całym świecie zgłoszono około 1,3 miliona przypadków (<em>2</em>), w tym około 330 000 w Stanach Zjednoczonych (3).
  2. W celu prowadzenia nadzoru populacyjnego nad potwierdzonymi laboratoryjnie hospitalizacjami z powodu <em>COVID</em>-<em>19</em> w Stanach Zjednoczonych, wskaźniki <em>COVID</em>-<em>19< /em>-Associated Hospitalization Surveillance Network (<em>COVID</em>-NET) została utworzona przy użyciu istniejącej infrastruktury <em>grypy</em>
  3. Sieć nadzoru hospitalizacji (FluSurv-NET) (4) i sieć nadzoru hospitalizacji wirusa oddechowego Syncytial (<em>RSV</em>-NET). Ten raport przedstawia wskaźniki hospitalizacji ze względu na <em>COVID</em>-19</em> wieku ze stratyfikacją wiekową pacjentów przyjętych w okresie od 1 do <em>2</em>8, <em>2</ marca em>0<em>2</em>0 oraz dane kliniczne pacjentów przyjętych w okresie od 1 do 30 marca <em>2</em>0<em>2</em>0, czyli w pierwszym miesiącu obserwacji w USA . Spośród 1,48<em>2</em> hospitalizowanych pacjentów z <em>COVID</em>-<em>19</em> 74,5% było w wieku ≥50 lat, a 54,4% stanowili mężczyźni.
  4. Wskaźnik hospitalizacji wśród pacjentów zidentyfikowanych za pomocą <em>COVID</em>-NET w tym 4-tygodniowym okresie wyniósł 4,6 na 100 000 populacji. Wskaźniki były najwyższe (13,8) wśród osób dorosłych w wieku ≥65 lat.
  5. Spośród 178 (1<em>2%</em>%) dorosłych pacjentów z danymi dotyczącymi chorób podstawowych na dzień 30 marca <em>2</em>0<em>2</em>0, 89,3% miało jedną lub więcej podstawowych warunków; najczęstsze to nadciśnienie (49,7%), otyłość (48,3%), przewlekła choroba płuc (34,6%), cukrzyca (<em>2</em>8,3%) i choroby układu krążenia (<em>2</em >7,8%).
  6. Wyniki te sugerują, że osoby starsze mają wyższy odsetek hospitalizacji związanych z <em>COVID</em>-<em>19</em>, a większość osób hospitalizowanych z powodu <em>COVID</em>-<em>19 </em> mają podstawowe schorzenia.
  7. Te odkrycia podkreślają znaczenie środków zapobiegawczych (np. zachowanie dystansu społecznego, higiena dróg oddechowych i noszenie zakryć twarzy w miejscach publicznych, w których trudno jest zachować dystans społeczny)<sup>†</sup> w celu ochrony osób starszych i osób z chorobami podstawowymi. warunków, jak również ogółu społeczeństwa.
  8. Ponadto osoby starsze i osoby z poważnymi schorzeniami podstawowymi powinny unikać kontaktu z osobami chorymi i natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem, jeśli mają objawy zgodne z <em>COVID</em>-<em>19< /em> (https://www.cdc.gov/<em>coronavirus</em>/<em>2019</em>-<em>ncov</em>/symptoms-testing/symptoms.html) ( 5)
  9.  Ciągłe monitorowanie częstości hospitalizacji, charakterystyki klinicznej i wyników hospitalizowanych pacjentów będzie ważne dla lepszego zrozumienia zmieniającej się epidemiologii <em>COVID</em>-<em>19</em> w Stanach Zjednoczonych oraz spektrum klinicznego choroby oraz pomoc w planowaniu i ustalaniu priorytetów zasobów systemu opieki zdrowotnej.

  Ostatnie postępy w wykrywaniu infekcji wirusowej dróg oddechowych u ludzi.

  • Wirusowe infekcje dróg oddechowych wywołane przez wirusy lub bakterie to jedna z najczęstszych chorób u ludzi na całym świecie, podczas gdy te wywoływane przez pojawiające się wirusy, takie jak <em>nowy</em> <em>koronawirus</em>, <em> Rok 2019</em>–<em>nCoV</em>, który ostatnio wywołał wybuch zapalenia płuc w Wuhan w Chinach, stanowił ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego na świecie. Identyfikacja patogenów wirusowych wywołujących infekcje wirusowe dróg oddechowych jest ważna dla doboru odpowiedniego leczenia, ratowania życia ludzi, powstrzymania epidemii i unikania niepotrzebnego stosowania antybiotyków.
  • Konwencjonalne testy diagnostyczne, takie jak testy do szybkiego wykrywania przeciwciał przeciwwirusowych lub antygenów wirusowych, są szeroko stosowane w wielu laboratoriach klinicznych.
  • Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawiają się nowe strategie diagnostyczne, w tym multipleksowa amplifikacja kwasów nukleinowych i testy oparte na mikromacierzach.
  • Ten przegląd podsumowuje obecnie dostępne i <em>nowe</em> pojawiające się metody diagnostyczne służące do wykrywania powszechnych wirusów układu oddechowego, takich jak wirus <em>grypy</em>, ludzki wirus syncytialny układu oddechowego (<em>RSV</em> ), <em>koronawirus</em>, ludzki adenowirus (hAdV) i ludzki rinowirus (hRV). Opisano również testy multipleksowe do jednoczesnego wykrywania wielu wirusów układu oddechowego.
  • Oczekuje się, że takie dane pomogą naukowcom i klinicystom w opracowaniu odpowiednich strategii diagnostycznych w celu szybkiego i skutecznego wykrywania wirusowych infekcji dróg oddechowych.

  Samoamplifikujące się szczepionki RNA na choroby zakaźne

  Wakcynologia zmierza w kierunku platform syntetycznego RNA, które umożliwiają szybkie, skalowalne i wolne od komórek wytwarzanie szczepionek profilaktycznych i terapeutycznych. Prosty rurociąg rozwojowy opiera się na transkrypcji in vitro sekwencji kodujących antygen lub immunoterapii jako syntetycznych transkryptów RNA, które są następnie formułowane do dostarczenia.
  Takie podejście może umożliwić szybszą reakcję na pojawiające się epidemie chorób, co jest widoczne w szybkim poszukiwaniu kandydatów na szczepionki RNA dla globalnych <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</ em> pandemia. Zarówno konwencjonalne, jak i samowzmacniające się RNA wykazały ochronne działanie immunizacji w badaniach przedklinicznych przeciwko wielu chorobom zakaźnym, w tym <em>grypie</em>, <em>RSV</em>, wściekliźnie, wirusowi Ebola i HIV-1. Samoamplifikujące się RNA wykazały zwiększoną ekspresję antygenu przy niższych dawkach w porównaniu z konwencjonalnym mRNA, co sugeruje, że ta technologia może poprawić immunizację. W tym przeglądzie zbadamy, w jaki sposób samowzmacniające się RNA stają się ważnymi kandydatami na szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym, zalety syntetycznych podejść do wytwarzania,

  Gdzie się podziały wszystkie wirusy? Zanik sezonowych wirusów układu oddechowego podczas pandemii <em>COVID</em>-<em>19</em>.

  • Wiele wirusów powoduje sezonowe infekcje dróg oddechowych w klimacie umiarkowanym, których szczyt przypada na miesiące zimowe. Powodują różne stopnie chorób układu oddechowego we wszystkich grupach wiekowych i obejmują syncytialny wirus oddechowy (<em>RSV</em>), wirusy para<em>grypy</em> (typy 1-4), ludzki metapneumowirus, rinowirusy, sezonowe koronawirusy (OC43, 229E, NL63, HKU1), enterowirusy, adenowirusy i wirusy <em>grypy</em>.
  • Skutkuje to znacznym obciążeniem opieki zdrowotnej we wszystkich populacjach z obecnie dobrze ugruntowanymi wzorcami sezonowości. Mamy teraz mocne dowody na to, że rozprzestrzenianie się większości sezonowych wirusów układu oddechowego zostało poważnie ograniczone w Australii, Nowej Zelandii i innych populacjach półkuli południowej, w tym w Chile i Afryce Południowej, które uważa się za związane z <em>COVID</em>-< em>19</em> ograniczeń.
  • Podobny wzorzec obserwuje się obecnie w Wielkiej Brytanii i Europie z minimalną aktywnością <em>grypy</em> i <em>RSV</em> w sezonie zimowym 2020/21 na półkuli północnej i większości przypadków <em>grypy</em>. Konsultacje dotyczące chorób podobnych do em> (ILI) są związane z <em>COVID</em>-<em>19</em>. Ten artykuł zawiera dodatkowe dane i możliwe wyjaśnienie tego zjawiska

  Wykorzystanie trendów Google do badania wyszukiwań związanych z utratą zapachu podczas epidemii <em>COVID</em>-<em>19</em>.

  • <AbstractText>Wstępne raporty opisujące <em>COVID</em>-<em>19</em> były zdominowane przez kaszel, duszność i gorączkę. Anegdotyczne raporty sugerowały, że może to być również anosmia.
  • Staraliśmy się wykorzystać Trendy Google (GT) do zbadania, czy podczas epidemii <em>COVID</em>-<em>19</em> we Włoszech i Hiszpanii nastąpił wzrost liczby osób poszukujących informacji związanych z utratą węchu , Wielka Brytania, USA, Niemcy, Francja, Iran i Holandia.</AbstractText><AbstractText>GT został wykorzystany do zbadania aktywności internetowej związanej z utratą węchu we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Francji, Iranie i Holandii.
  • Przeprowadzono analizę rang Spearmana, aby skorelować względną liczbę wyszukiwań związanych z utratą węchu (<em>RSV</em>) ze wzrostem dziennych potwierdzonych przypadków <em>COVID</em>–<em>19</em> i zgonów przypisywane chorobie.
  • Jako zdarzenie kontrolne przeprowadziliśmy również analizę wyszukiwań związanych z zapachem podczas ostatniej epidemii <em>grypy</em> w Wielkiej Brytanii w 2009 roku.</AbstractText><AbstractText>We wszystkich trzech krajach zaobserwowaliśmy silne korelacje między codziennymi <em >RSV</em> związane z utratą węchu, wzrost dziennych <em>COVID</em>-<em>19</em>+ przypadków i zgonów w zakresie od 0,633 do 0,952.
  • Wszystkie korelacje były statystycznie istotne (p<0,05).</AbstractText><AbstractText>Istnieje silna korelacja między częstotliwością wyszukiwania informacji związanych z zapachem a wystąpieniem <em>COVID</em>-<em>19 </em> infekcja we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Francji, Iranie i Holandii.

  SARS CoV-2 PCR kit

  PCR-H731-48R Bioingentech 48T 823 EUR

  SARS CoV-2 PCR kit

  PCR-H731-96R Bioingentech 96T 1113 EUR

  SARS-CoV-2 Spike Peptide

  9083P ProSci 0.05 mg 196.25 EUR

  SARS-CoV-2 Spike Peptide

  9087P ProSci 0.05 mg 196.25 EUR

  SARS-CoV-2 Spike Peptide

  9091P ProSci 0.05 mg 196.25 EUR

  SARS-CoV-2 Spike Peptide

  9095P ProSci 0.05 mg 196.25 EUR

  SARS-CoV-2 Nucleocapsid Peptide

  9099P ProSci 0.05 mg 196.25 EUR

  SARS-CoV-2 Nucleocapsid Peptide

  9103P ProSci 0.05 mg 196.25 EUR

  Anti-SARS-CoV-2 Antibody

  A2061-50 Biovision 50 µg 480 EUR

  SARS CoV-2 RT PCR kit

  RTq-H731-100R Bioingentech 100T 1311 EUR

  SARS CoV-2 RT PCR kit

  RTq-H731-150R Bioingentech 150T 1787 EUR

  SARS CoV-2 RT PCR kit

  RTq-H731-50R Bioingentech 50T 963 EUR

  SARS-CoV-2 Antigen ELISA Kit

  DEIA2020 Creative Diagnostics 96 tests 905 EUR

  SARS-CoV-2 Spike S2 Peptide

  9119P ProSci 0.05 mg 196.25 EUR

  SARS-CoV-2 Spike S2 Peptide

  9123P ProSci 0.05 mg 196.25 EUR

  SARS-CoV-2 IgG ELISA Kit

  E4901-100 Biovision 100 assays 753 EUR

  Recombinant Coronavirus Nucleoprotein (SARS-CoV-2)

  P1523-10 Biovision 10 µg 156 EUR

  Recombinant Coronavirus Nucleoprotein (SARS-CoV-2)

  P1523-50 Biovision 50 µg 551 EUR

  Anti-CoV-2 & SARS-CoV S1 Antibody (Clone# CR3022)

  A2103-200 Biovision 200 µg 480 EUR

  SARS CoV E Protein

  abx060650-1mg Abbexa 1 mg 1692 EUR

  SARS CoV Nucleocapsid Protein

  abx060652-1mg Abbexa 1 mg 1873 EUR

  SARS-CoV Nucleocapsid Protein

  abx060653-1mg Abbexa 1 mg 1692 EUR

  SARS-CoV Nucleocapsid Protein

  abx060654-1mg Abbexa 1 mg 1692 EUR

  SARS-CoV Spike Protein

  abx060655-1mg Abbexa 1 mg 1692 EUR

  SARS-CoV Spike Antibody

  3219-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

  SARS-CoV Spike Antibody

  3219-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

  SARS-CoV Spike Antibody

  3221-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

  SARS-CoV Spike Antibody

  3221-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

  SARS-CoV Spike Antibody

  3223-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

  SARS-CoV Spike Antibody

  3223-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

  SARS-CoV Spike Antibody

  3225-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

  SARS-CoV Spike Antibody

  3225-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

  SARS-CoV Matrix Antibody

  3527-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

  SARS-CoV Matrix Antibody

  3527-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

  SARS-CoV Matrix Antibody

  3529-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

  SARS-CoV Matrix Antibody

  3529-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

  SARS-CoV Envelope Antibody

  3533-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

  SARS-CoV Envelope Antibody

  3533-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

  NATtrol Flu Verification Panel (7 X 0.5 mL)

  NATFVP-NNS Zeptometrix 7 X 0.5 mL 394.24 EUR

  SARS CoV-2 One-Step PCR kit

  Oneq-H731-100R Bioingentech 100T 1610 EUR

  SARS CoV-2 One-Step PCR kit

  Oneq-H731-150R Bioingentech 150T 2205 EUR

  SARS CoV-2 One-Step PCR kit

  Oneq-H731-50R Bioingentech 50T 1175 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody

  3525-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody

  3525-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Envelope Antibody

  3531-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Envelope Antibody

  3531-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody

  9099-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody

  9099-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody

  9103-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody

  9103-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP7 Antibody

  9155-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP7 Antibody

  9155-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane Antibody

  9157-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane Antibody

  9157-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP8 Antibody

  9159-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP8 Antibody

  9159-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP9 Antibody

  9161-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP9 Antibody

  9161-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP9 Antibody

  9163-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP9 Antibody

  9163-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane Antibody

  9165-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane Antibody

  9165-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP8 Antibody

  9167-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP8 Antibody

  9167-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Envelope Antibody

  9169-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) Envelope Antibody

  9169-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP2 Antibody

  9171-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP2 Antibody

  9171-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP2 Antibody

  9173-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP2 Antibody

  9173-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 Antibody

  9175-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 Antibody

  9175-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP6 Antibody

  9177-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP6 Antibody

  9177-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP10 Antibody

  9179-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP10 Antibody

  9179-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF6 Antibody

  9189-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF6 Antibody

  9189-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF9b Antibody

  9191-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF9b Antibody

  9191-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP12 Antibody

  9267-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP12 Antibody

  9267-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP15 Antibody

  9269-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP15 Antibody

  9269-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP16 Antibody

  9271-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP16 Antibody

  9271-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF3a Antibody

  9275-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF3a Antibody

  9275-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF3b Antibody

  9277-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF3b Antibody

  9277-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF3b Antibody

  9279-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF3b Antibody

  9279-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF3b Antibody

  9281-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF3b Antibody

  9281-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF7a Antibody

  9283-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF7a Antibody

  9283-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF7a Antibody

  9285-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF7a Antibody

  9285-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF8 Antibody

  9287-002mg ProSci 0.02 mg 191.42 EUR

  SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF8 Antibody

  9287-01mg ProSci 0.1 mg 495.22 EUR

  Postawilibyśmy hipotezę, że może to dotyczyć wcześniej niedocenianego objawu. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.</AbstractText>

Dodaj komentarz