Wskaźniki hospitalizacji i charakterystyka pacjentów hospitalizowanych z chorobą koronawirusową potwierdzoną laboratoryjnie 2019

  1. Od <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em>, <em>powieść</em> <em>koronawirus</em>, który powoduje <em> choroba koronawirusa</em> <em>2019</em> (<em>COVID</em>-<em>19</em>), została wykryta po raz pierwszy w grudniu <em>2019</em> (1) , na całym świecie zgłoszono około 1,3 miliona przypadków (<em>2</em>), w tym około 330 000 w Stanach Zjednoczonych (3).
  2. W celu prowadzenia nadzoru populacyjnego nad potwierdzonymi laboratoryjnie hospitalizacjami z powodu <em>COVID</em>-<em>19</em> w Stanach Zjednoczonych, wskaźniki <em>COVID</em>-<em>19< /em>-Associated Hospitalization Surveillance Network (<em>COVID</em>-NET) została utworzona przy użyciu istniejącej infrastruktury <em>grypy</em>
  3. Sieć nadzoru hospitalizacji (FluSurv-NET) (4) i sieć nadzoru hospitalizacji wirusa oddechowego Syncytial (<em>RSV</em>-NET). Ten raport przedstawia wskaźniki hospitalizacji ze względu na <em>COVID</em>-19</em> wieku ze stratyfikacją wiekową pacjentów przyjętych w okresie od 1 do <em>2</em>8, <em>2</ marca em>0<em>2</em>0 oraz dane kliniczne pacjentów przyjętych w okresie od 1 do 30 marca <em>2</em>0<em>2</em>0, czyli w pierwszym miesiącu obserwacji w USA . Spośród 1,48<em>2</em> hospitalizowanych pacjentów z <em>COVID</em>-<em>19</em> 74,5% było w wieku ≥50 lat, a 54,4% stanowili mężczyźni.
  4. Wskaźnik hospitalizacji wśród pacjentów zidentyfikowanych za pomocą <em>COVID</em>-NET w tym 4-tygodniowym okresie wyniósł 4,6 na 100 000 populacji. Wskaźniki były najwyższe (13,8) wśród osób dorosłych w wieku ≥65 lat.
  5. Spośród 178 (1<em>2%</em>%) dorosłych pacjentów z danymi dotyczącymi chorób podstawowych na dzień 30 marca <em>2</em>0<em>2</em>0, 89,3% miało jedną lub więcej podstawowych warunków; najczęstsze to nadciśnienie (49,7%), otyłość (48,3%), przewlekła choroba płuc (34,6%), cukrzyca (<em>2</em>8,3%) i choroby układu krążenia (<em>2</em >7,8%).
  6. Wyniki te sugerują, że osoby starsze mają wyższy odsetek hospitalizacji związanych z <em>COVID</em>-<em>19</em>, a większość osób hospitalizowanych z powodu <em>COVID</em>-<em>19 </em> mają podstawowe schorzenia.
  7. Te odkrycia podkreślają znaczenie środków zapobiegawczych (np. zachowanie dystansu społecznego, higiena dróg oddechowych i noszenie zakryć twarzy w miejscach publicznych, w których trudno jest zachować dystans społeczny)<sup>†</sup> w celu ochrony osób starszych i osób z chorobami podstawowymi. warunków, jak również ogółu społeczeństwa.
  8. Ponadto osoby starsze i osoby z poważnymi schorzeniami podstawowymi powinny unikać kontaktu z osobami chorymi i natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem, jeśli mają objawy zgodne z <em>COVID</em>-<em>19< /em> (https://www.cdc.gov/<em>coronavirus</em>/<em>2019</em>-<em>ncov</em>/symptoms-testing/symptoms.html) ( 5)
  9.  Ciągłe monitorowanie częstości hospitalizacji, charakterystyki klinicznej i wyników hospitalizowanych pacjentów będzie ważne dla lepszego zrozumienia zmieniającej się epidemiologii <em>COVID</em>-<em>19</em> w Stanach Zjednoczonych oraz spektrum klinicznego choroby oraz pomoc w planowaniu i ustalaniu priorytetów zasobów systemu opieki zdrowotnej.

  Ostatnie postępy w wykrywaniu infekcji wirusowej dróg oddechowych u ludzi.

  • Wirusowe infekcje dróg oddechowych wywołane przez wirusy lub bakterie to jedna z najczęstszych chorób u ludzi na całym świecie, podczas gdy te wywoływane przez pojawiające się wirusy, takie jak <em>nowy</em> <em>koronawirus</em>, <em> Rok 2019</em>–<em>nCoV</em>, który ostatnio wywołał wybuch zapalenia płuc w Wuhan w Chinach, stanowił ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego na świecie. Identyfikacja patogenów wirusowych wywołujących infekcje wirusowe dróg oddechowych jest ważna dla doboru odpowiedniego leczenia, ratowania życia ludzi, powstrzymania epidemii i unikania niepotrzebnego stosowania antybiotyków.
  • Konwencjonalne testy diagnostyczne, takie jak testy do szybkiego wykrywania przeciwciał przeciwwirusowych lub antygenów wirusowych, są szeroko stosowane w wielu laboratoriach klinicznych.
  • Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawiają się nowe strategie diagnostyczne, w tym multipleksowa amplifikacja kwasów nukleinowych i testy oparte na mikromacierzach.
  • Ten przegląd podsumowuje obecnie dostępne i <em>nowe</em> pojawiające się metody diagnostyczne służące do wykrywania powszechnych wirusów układu oddechowego, takich jak wirus <em>grypy</em>, ludzki wirus syncytialny układu oddechowego (<em>RSV</em> ), <em>koronawirus</em>, ludzki adenowirus (hAdV) i ludzki rinowirus (hRV). Opisano również testy multipleksowe do jednoczesnego wykrywania wielu wirusów układu oddechowego.
  • Oczekuje się, że takie dane pomogą naukowcom i klinicystom w opracowaniu odpowiednich strategii diagnostycznych w celu szybkiego i skutecznego wykrywania wirusowych infekcji dróg oddechowych.

  Samoamplifikujące się szczepionki RNA na choroby zakaźne

  Wakcynologia zmierza w kierunku platform syntetycznego RNA, które umożliwiają szybkie, skalowalne i wolne od komórek wytwarzanie szczepionek profilaktycznych i terapeutycznych. Prosty rurociąg rozwojowy opiera się na transkrypcji in vitro sekwencji kodujących antygen lub immunoterapii jako syntetycznych transkryptów RNA, które są następnie formułowane do dostarczenia.
  Takie podejście może umożliwić szybszą reakcję na pojawiające się epidemie chorób, co jest widoczne w szybkim poszukiwaniu kandydatów na szczepionki RNA dla globalnych <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</ em> pandemia. Zarówno konwencjonalne, jak i samowzmacniające się RNA wykazały ochronne działanie immunizacji w badaniach przedklinicznych przeciwko wielu chorobom zakaźnym, w tym <em>grypie</em>, <em>RSV</em>, wściekliźnie, wirusowi Ebola i HIV-1. Samoamplifikujące się RNA wykazały zwiększoną ekspresję antygenu przy niższych dawkach w porównaniu z konwencjonalnym mRNA, co sugeruje, że ta technologia może poprawić immunizację. W tym przeglądzie zbadamy, w jaki sposób samowzmacniające się RNA stają się ważnymi kandydatami na szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym, zalety syntetycznych podejść do wytwarzania,

  Gdzie się podziały wszystkie wirusy? Zanik sezonowych wirusów układu oddechowego podczas pandemii <em>COVID</em>-<em>19</em>.

  • Wiele wirusów powoduje sezonowe infekcje dróg oddechowych w klimacie umiarkowanym, których szczyt przypada na miesiące zimowe. Powodują różne stopnie chorób układu oddechowego we wszystkich grupach wiekowych i obejmują syncytialny wirus oddechowy (<em>RSV</em>), wirusy para<em>grypy</em> (typy 1-4), ludzki metapneumowirus, rinowirusy, sezonowe koronawirusy (OC43, 229E, NL63, HKU1), enterowirusy, adenowirusy i wirusy <em>grypy</em>.
  • Skutkuje to znacznym obciążeniem opieki zdrowotnej we wszystkich populacjach z obecnie dobrze ugruntowanymi wzorcami sezonowości. Mamy teraz mocne dowody na to, że rozprzestrzenianie się większości sezonowych wirusów układu oddechowego zostało poważnie ograniczone w Australii, Nowej Zelandii i innych populacjach półkuli południowej, w tym w Chile i Afryce Południowej, które uważa się za związane z <em>COVID</em>-< em>19</em> ograniczeń.
  • Podobny wzorzec obserwuje się obecnie w Wielkiej Brytanii i Europie z minimalną aktywnością <em>grypy</em> i <em>RSV</em> w sezonie zimowym 2020/21 na półkuli północnej i większości przypadków <em>grypy</em>. Konsultacje dotyczące chorób podobnych do em> (ILI) są związane z <em>COVID</em>-<em>19</em>. Ten artykuł zawiera dodatkowe dane i możliwe wyjaśnienie tego zjawiska

  Wykorzystanie trendów Google do badania wyszukiwań związanych z utratą zapachu podczas epidemii <em>COVID</em>-<em>19</em>.

  • <AbstractText>Wstępne raporty opisujące <em>COVID</em>-<em>19</em> były zdominowane przez kaszel, duszność i gorączkę. Anegdotyczne raporty sugerowały, że może to być również anosmia.
  • Staraliśmy się wykorzystać Trendy Google (GT) do zbadania, czy podczas epidemii <em>COVID</em>-<em>19</em> we Włoszech i Hiszpanii nastąpił wzrost liczby osób poszukujących informacji związanych z utratą węchu , Wielka Brytania, USA, Niemcy, Francja, Iran i Holandia.</AbstractText><AbstractText>GT został wykorzystany do zbadania aktywności internetowej związanej z utratą węchu we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Francji, Iranie i Holandii.
  • Przeprowadzono analizę rang Spearmana, aby skorelować względną liczbę wyszukiwań związanych z utratą węchu (<em>RSV</em>) ze wzrostem dziennych potwierdzonych przypadków <em>COVID</em>–<em>19</em> i zgonów przypisywane chorobie.
  • Jako zdarzenie kontrolne przeprowadziliśmy również analizę wyszukiwań związanych z zapachem podczas ostatniej epidemii <em>grypy</em> w Wielkiej Brytanii w 2009 roku.</AbstractText><AbstractText>We wszystkich trzech krajach zaobserwowaliśmy silne korelacje między codziennymi <em >RSV</em> związane z utratą węchu, wzrost dziennych <em>COVID</em>-<em>19</em>+ przypadków i zgonów w zakresie od 0,633 do 0,952.
  • Wszystkie korelacje były statystycznie istotne (p<0,05).</AbstractText><AbstractText>Istnieje silna korelacja między częstotliwością wyszukiwania informacji związanych z zapachem a wystąpieniem <em>COVID</em>-<em>19 </em> infekcja we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Francji, Iranie i Holandii.

  NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL)

  NATFRC-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 240 EUR

  NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL)

  NATCV9-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 220 EUR

  NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 External Run Control (6 x 0.5mL)

  NATFRC-ERC Zeptometrix - 278 EUR

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock

  NATSARS(COV2)-ST Zeptometrix Stock 935 EUR

  NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL)

  NATSARS(COV2)-VP Zeptometrix 4 x 0.5mL 373 EUR

  NATtrol SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0mL)

  831042 Zeptometrix 1 x 1.0mL 660 EUR

  NATtrol SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0mL)

  0831042 Zeptometrix - 693 EUR

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL)

  NATSARS(COV2-SA)-ST Zeptometrix 1 mL 980 EUR

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL)

  NATSARS(COV2-UK)-ST Zeptometrix 1 mL 980 EUR

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL)

  NATSARS(COV2)-NEG Zeptometrix 6 x 0.5 mL 189 EUR

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 1.0 mL)

  NATSARS(COV2)-NEG1 Zeptometrix 6 x 1.0 mL 227 EUR

  NATtrol SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x 1.0mL)

  0831043 Zeptometrix - 693 EUR

  NATtrol SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x 1.0mL)

  831043 Zeptometrix 1 x 1.0mL 660 EUR

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL)

  NATSARS(COV2)-ERC Zeptometrix 6 x 0.5 mL 416 EUR

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 1.0 mL)

  NATSARS(COV2)-ERC1 Zeptometrix 6 x 1.0 mL 568 EUR

  NATtrol Flu Verification Panel (7 X 0.5 mL)

  NATFVP-NNS Zeptometrix 7 X 0.5 mL 417 EUR

  NATtrol RSV Positive Control (6 x 0.5mL)

  NATRSV-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 222 EUR

  NATtrol Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL)

  NATSARS-ST Zeptometrix 1 mL 638 EUR

  NATtrol RSV Positive Control (6 X 0.5 mL)

  NATRSV-6C-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 242 EUR

  NATtrol RSV Positive Control (6 X 0.5 mL)

  MDZ047 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 278.4 EUR

  NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 x 0.5mL)

  NATCXVA9-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 220 EUR

  NATtrol Influenza/RSV Positive Control (6 x 0.25mL)

  NATFLURSV-6L Zeptometrix 6 x 0.25mL 272 EUR

  NATtrol Influenza/RSV Verification Panel (21 x 0.5mL)

  NATFRVP-C Zeptometrix 21 x 0.5mL 862 EUR

  NATtrol Influenza/RSV Positive Control (6 x 0.5 mL)

  NATFLURSV-6C Zeptometrix 6 x 0.5 mL 221 EUR

  NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 X 0.5 mL)

  NATCXVA9-6C-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 240 EUR

  NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 X 0.5 mL)

  MDZ045 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 272.16 EUR

  NATtrol MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL)

  NATMERS-ST Zeptometrix 1 mL 612 EUR

  NATtrol Respiratory Syncytial Virus (RSV) Type A Stock (Qualitative) (1 mL)

  NATRSVA-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

  NATtrol Respiratory Syncytial Virus (RSV) Type B Stock (Qualitative) (1 mL)

  NATRSVB-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

  NATtrol S.pneumoniae

  NATSPN-NNS Zeptometrix each 74 EUR

  NATtrol GI Panel (17 x 0.25mL; 2 x 0.85 mL)

  NATGIP-ABC Zeptometrix 17 x 0.25mL; 2 x 0.85 mL 863 EUR

  NATtrol Respiratory Panel 2 (RP2) Controls (Ea)

  NATRPC2-BIO Zeptometrix Ea 550.46 EUR

  NATtrol EP Control (12 x 0.25 mL; 2 x 1mL)

  NATEPC-NNS Zeptometrix 12 x 0.25 mL; 2 x 1mL 452 EUR

  NATtrol BCID Panel (23 x 0.2mL)

  NATBCP-BIO Zeptometrix 23 x 0.2mL 1058 EUR

  NATtrol BCID2 Panel (35 x 0.2mL)

  NATBCP2-BIO Zeptometrix 35 x 0.2mL 1219 EUR

  NATtrol EV Panel (20 X 0.2 mL)

  NATEVP-C Zeptometrix 20 X 0.2 mL 669 EUR

  NATtrol GI Verification Panel (EA)

  NATGIP-QIA Zeptometrix EA 1052 EUR

  NATtrol MRSA Panel (4 X 0.5 mL)

  NATMRSAP-C Zeptometrix 4 X 0.5 mL 285 EUR

  NATtrol GI Controls (12 x 0.2 mL)

  NATGIC-BIO Zeptometrix 12 x 0.2 mL 487 EUR

  NATtrol RP Controls (12 x 0.25 mL)

  NATRPC-NNS Zeptometrix 12 x 0.25 mL 501 EUR

  NATtrol HSV 1 & 2 Positive Control (6 x 0.25 mL)

  NATHSV-6L Zeptometrix 6 x 0.25 mL 272 EUR

  NATtrol BC/GP Panel (10 X 0.75 mL)

  NATBC/GP-NNS Zeptometrix 10 X 0.75 mL 694 EUR

  NATtrol BC/GN Panel (12 X 0.75 mL)

  NATBCGN-NNS Zeptometrix 12 X 0.75 mL 815 EUR

  NATtrol CT/NG Panel (17 X 1.2 mL)

  NATCT/NGP-C Zeptometrix 17 X 1.2 mL 1000 EUR

  NATtrol Vaginal Panel (24 x 0.5 mL)

  NATVP-BD Zeptometrix 24 x 0.5 mL 1122 EUR

  NATtrol MRSA/SA Panel (5 X 0.5 mL)

  NATMRSA/SAP-C Zeptometrix 5 X 0.5 mL 351 EUR

  NATtrol Rotavirus (Stool Matrix) (0.5 mL)

  NATROTA-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

  NATtrol Candida/TV Positive Control (ea)

  NATCTVPOS-BD Zeptometrix ea 446 EUR

  SARS CoV-2 PCR kit

  PCR-H731-48R Bioingentech 48T 987.6 EUR

  SARS CoV-2 PCR kit

  PCR-H731-96R Bioingentech 96T 1335.6 EUR

  NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (23 x 0.6mL) (Ea)

  NATRVP2-BIO Zeptometrix 23 x 0.6mL 1165.73 EUR

  NATtrol Parainfluenza Control (6 X 0.5mL)

  NATPIV-ERC Zeptometrix 6 X 0.5mL 265 EUR

  NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA)

  NATRVP2-QIA Zeptometrix 21 x 0.25mL 925 EUR

  NATtrol BV Negative Control (6 X 0.15mL)

  NATBVNEG-BD Zeptometrix 6 X 0.15mL 295 EUR

  NATtrol BV Positive Control (6 X 0.15mL)

  NATBVPOS-BD Zeptometrix 6 X 0.15mL 446 EUR

  NATtrol AdV/hMPV/HRV Control (6 X 0.5mL)

  NATAMR-ERC Zeptometrix 6 X 0.5mL 227 EUR

  NATtrol Rotavirus Stock (Qualitative) (1 mL)

  NATROTA-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

  NATtrol MRSA Positive Control (6 x 0.35mL)

  NATMRSA-6L Zeptometrix 6 x 0.35mL 277 EUR

  NATtrol EV Negative Control (6 X 0.2 mL)

  NATEVNEG-6MC Zeptometrix 6 X 0.2 mL 208 EUR

  NATtrol EV Positive Control (6 X 0.2 mL)

  NATEVPOS-6MC Zeptometrix 6 X 0.2 mL 208 EUR

  NATtrol SA Positive Control (6 X 0.5 mL)

  NATMSSA-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 311 EUR

  NATtrol SA Positive Control  (6 X 0.5 mL)

  NATMSSA-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 331 EUR

  NATtrol EV Positive Control (6 X 0.5 mL)

  MDZ055 Zeptometrix 6 X 0.2 mL 208 EUR

  NATtrol EV Negative Control (6 X 0.5 mL)

  MDZ056 Zeptometrix 6 X 0.2 mL 208 EUR

  NATtrol SA Positive Control (6 X 0.5 mL)

  MDZ061 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 378.24 EUR

  NATtrol GI Panel (22 x 0.25mL; 4 x 0.85 mL)

  NATGIP-BIO Zeptometrix 22 x 0.25mL; 4 x 0.85 mL 1053 EUR

  NATtrol MRSA Verification Panel (6 X 0.5mL)

  NATMRSANP-C Zeptometrix 6 X 0.5mL 423 EUR

  NATtrol Influenza B Stock (Quantitative) (1mL)

  NATFLUB-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

  NATtrol Chikungunya Stock (Qualitative) (1 mL)

  NATCHIKV-ST Zeptometrix 1.0mL 1281 EUR

  NATtrol GBS Negative Control (6 X 0.5 mL)

  NATLAC-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 313 EUR

  NATtrol GBS Negative Control (6 X 0.5 mL)

  NATLAC-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 333 EUR

  NATtrol GBS Positive Control (6 x 0.25 mL)

  NATSAG-6L Zeptometrix 6 x 0.25 mL 272 EUR

  NATtrol GBS Positive Control (6 X 0.5 mL)

  NATSAG-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 313 EUR

  NATtrol GBS Positive Control (6 x 0.5 mL)

  NATSAG-6MC-IVD Zeptometrix 6 x 0.5 mL 333 EUR

  NATtrol GBS Positive Control (6 x 0.5 mL)

  MDZ053 Zeptometrix 6 x 0.5 mL 378.24 EUR

  NATtrol GBS Negative Control (6 X 0.5 mL)

  MDZ054 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 378.24 EUR

  NATtrol Parainfluenza Virus Type 2 Stock (Qualitative) (1 mL)

  NATPARA2-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

  NATtrol Shigella sonnei (Stool Matrix) (0.5 mL)

  NATSSO-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

  NATtrol Zika Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

  NATZIKV-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

  NATtrol H. influenzae Stock (Quantitative) (1mL)

  NATHIN-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

  NATtrol K. pneumoniae Stock (Quantitative) (1mL)

  NATKPN-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

  NATtrol S. pneumoniae Stock (Quantitative) (1mL)

  NATSPN-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

  NATtrol MRSA Positive Control (6 X 0.5 mL)

  NATMRSA-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 315 EUR

  NATtrol MRSA Positive Control  (6 X 0.5 mL)

  NATMRSA-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 335 EUR

  NATtrol MRSA Positive Control (6 X 0.5 mL)

  MDZ059 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 378.24 EUR

  NATtrol Respiratory Verification Panel (15 x 0.5mL; 2 x 1mL)

  NATRVP-NNS Zeptometrix 15 x 0.5mL; 2 x 1mL 784 EUR

  NATtrol M. catarrhalis Stock (Quantitative) (1mL)

  NATMCA-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

  NATtrol Escherichia coli (Stool Matrix) (0.5 mL)

  NATECO(933)-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

  NATtrol Escherichia coli (Stool Matrix) (0.5 mL)

  NATECO(ETEC)-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

  NATtrol CT/NG Negative Control (6 X 1 mL)

  NATCT/NGNEG-6MC Zeptometrix 6 X 1 mL 220 EUR

  NATtrol Strep A Negative Control (6 x 0.5mL)

  NATSDG-6MC Zeptometrix 6 x 0.5mL 221 EUR

  NATtrol Strep A Positive Control (6 x 0.5mL)

  NATSPY-6MC Zeptometrix 6 x 0.5mL 221 EUR

  NATtrol Norovirus Negative Control (6 x 0.125mL)

  NATROTA-6MC Zeptometrix 6 x 0.125mL 203 EUR

  NATtrol S. aureus (MRSA) Stock (Quantitative) (1mL)

  NATSAU-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

  NATtrol Human Parvovirus B19 (10,000 IU/mL) (1 mL)

  NATPARVO-0001 Zeptometrix 1 mL 261 EUR

  NATtrol Human Parvovirus B19 (100,000 IU/mL) (1 mL)

  NATPARVO-0002 Zeptometrix 1 mL 592 EUR

  NATtrol Human Parvovirus B19 (1,000,000 IU/mL) (1 mL)

  NATPARVO-0003 Zeptometrix 1 mL 1177 EUR

  NATtrol Human Parvovirus B19 (10,000,000 IU/mL) (1 mL)

  NATPARVO-0004 Zeptometrix 1 mL 1353 EUR

  NATtrol Human Parvovirus B19 (100,000,000 IU/mL) (1 mL)

  NATPARVO-0005 Zeptometrix 1 mL 1694 EUR

  NATtrol CT/NG/TV Negative Control (6 x 1.0mL)

  NATCTNGTV-NEG Zeptometrix 6 x 1.0mL 97 EUR

  Postawilibyśmy hipotezę, że może to dotyczyć wcześniej niedocenianego objawu. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.</AbstractText>

Dodaj komentarz