Wskaźniki hospitalizacji i charakterystyka pacjentów hospitalizowanych z chorobą koronawirusową potwierdzoną laboratoryjnie 2019

  1. Od <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em>, <em>powieść</em> <em>koronawirus</em>, który powoduje <em> choroba koronawirusa</em> <em>2019</em> (<em>COVID</em>-<em>19</em>), została wykryta po raz pierwszy w grudniu <em>2019</em> (1) , na całym świecie zgłoszono około 1,3 miliona przypadków (<em>2</em>), w tym około 330 000 w Stanach Zjednoczonych (3).
  2. W celu prowadzenia nadzoru populacyjnego nad potwierdzonymi laboratoryjnie hospitalizacjami z powodu <em>COVID</em>-<em>19</em> w Stanach Zjednoczonych, wskaźniki <em>COVID</em>-<em>19< /em>-Associated Hospitalization Surveillance Network (<em>COVID</em>-NET) została utworzona przy użyciu istniejącej infrastruktury <em>grypy</em>
  3. Sieć nadzoru hospitalizacji (FluSurv-NET) (4) i sieć nadzoru hospitalizacji wirusa oddechowego Syncytial (<em>RSV</em>-NET). Ten raport przedstawia wskaźniki hospitalizacji ze względu na <em>COVID</em>-19</em> wieku ze stratyfikacją wiekową pacjentów przyjętych w okresie od 1 do <em>2</em>8, <em>2</ marca em>0<em>2</em>0 oraz dane kliniczne pacjentów przyjętych w okresie od 1 do 30 marca <em>2</em>0<em>2</em>0, czyli w pierwszym miesiącu obserwacji w USA . Spośród 1,48<em>2</em> hospitalizowanych pacjentów z <em>COVID</em>-<em>19</em> 74,5% było w wieku ≥50 lat, a 54,4% stanowili mężczyźni.
  4. Wskaźnik hospitalizacji wśród pacjentów zidentyfikowanych za pomocą <em>COVID</em>-NET w tym 4-tygodniowym okresie wyniósł 4,6 na 100 000 populacji. Wskaźniki były najwyższe (13,8) wśród osób dorosłych w wieku ≥65 lat.
  5. Spośród 178 (1<em>2%</em>%) dorosłych pacjentów z danymi dotyczącymi chorób podstawowych na dzień 30 marca <em>2</em>0<em>2</em>0, 89,3% miało jedną lub więcej podstawowych warunków; najczęstsze to nadciśnienie (49,7%), otyłość (48,3%), przewlekła choroba płuc (34,6%), cukrzyca (<em>2</em>8,3%) i choroby układu krążenia (<em>2</em >7,8%).
  6. Wyniki te sugerują, że osoby starsze mają wyższy odsetek hospitalizacji związanych z <em>COVID</em>-<em>19</em>, a większość osób hospitalizowanych z powodu <em>COVID</em>-<em>19 </em> mają podstawowe schorzenia.
  7. Te odkrycia podkreślają znaczenie środków zapobiegawczych (np. zachowanie dystansu społecznego, higiena dróg oddechowych i noszenie zakryć twarzy w miejscach publicznych, w których trudno jest zachować dystans społeczny)<sup>†</sup> w celu ochrony osób starszych i osób z chorobami podstawowymi. warunków, jak również ogółu społeczeństwa.
  8. Ponadto osoby starsze i osoby z poważnymi schorzeniami podstawowymi powinny unikać kontaktu z osobami chorymi i natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem, jeśli mają objawy zgodne z <em>COVID</em>-<em>19< /em> (https://www.cdc.gov/<em>coronavirus</em>/<em>2019</em>-<em>ncov</em>/symptoms-testing/symptoms.html) ( 5)
  9.  Ciągłe monitorowanie częstości hospitalizacji, charakterystyki klinicznej i wyników hospitalizowanych pacjentów będzie ważne dla lepszego zrozumienia zmieniającej się epidemiologii <em>COVID</em>-<em>19</em> w Stanach Zjednoczonych oraz spektrum klinicznego choroby oraz pomoc w planowaniu i ustalaniu priorytetów zasobów systemu opieki zdrowotnej.

  Ostatnie postępy w wykrywaniu infekcji wirusowej dróg oddechowych u ludzi.

  • Wirusowe infekcje dróg oddechowych wywołane przez wirusy lub bakterie to jedna z najczęstszych chorób u ludzi na całym świecie, podczas gdy te wywoływane przez pojawiające się wirusy, takie jak <em>nowy</em> <em>koronawirus</em>, <em> Rok 2019</em>–<em>nCoV</em>, który ostatnio wywołał wybuch zapalenia płuc w Wuhan w Chinach, stanowił ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego na świecie. Identyfikacja patogenów wirusowych wywołujących infekcje wirusowe dróg oddechowych jest ważna dla doboru odpowiedniego leczenia, ratowania życia ludzi, powstrzymania epidemii i unikania niepotrzebnego stosowania antybiotyków.
  • Konwencjonalne testy diagnostyczne, takie jak testy do szybkiego wykrywania przeciwciał przeciwwirusowych lub antygenów wirusowych, są szeroko stosowane w wielu laboratoriach klinicznych.
  • Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawiają się nowe strategie diagnostyczne, w tym multipleksowa amplifikacja kwasów nukleinowych i testy oparte na mikromacierzach.
  • Ten przegląd podsumowuje obecnie dostępne i <em>nowe</em> pojawiające się metody diagnostyczne służące do wykrywania powszechnych wirusów układu oddechowego, takich jak wirus <em>grypy</em>, ludzki wirus syncytialny układu oddechowego (<em>RSV</em> ), <em>koronawirus</em>, ludzki adenowirus (hAdV) i ludzki rinowirus (hRV). Opisano również testy multipleksowe do jednoczesnego wykrywania wielu wirusów układu oddechowego.
  • Oczekuje się, że takie dane pomogą naukowcom i klinicystom w opracowaniu odpowiednich strategii diagnostycznych w celu szybkiego i skutecznego wykrywania wirusowych infekcji dróg oddechowych.

  Samoamplifikujące się szczepionki RNA na choroby zakaźne

  Wakcynologia zmierza w kierunku platform syntetycznego RNA, które umożliwiają szybkie, skalowalne i wolne od komórek wytwarzanie szczepionek profilaktycznych i terapeutycznych. Prosty rurociąg rozwojowy opiera się na transkrypcji in vitro sekwencji kodujących antygen lub immunoterapii jako syntetycznych transkryptów RNA, które są następnie formułowane do dostarczenia.
  Takie podejście może umożliwić szybszą reakcję na pojawiające się epidemie chorób, co jest widoczne w szybkim poszukiwaniu kandydatów na szczepionki RNA dla globalnych <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</ em> pandemia. Zarówno konwencjonalne, jak i samowzmacniające się RNA wykazały ochronne działanie immunizacji w badaniach przedklinicznych przeciwko wielu chorobom zakaźnym, w tym <em>grypie</em>, <em>RSV</em>, wściekliźnie, wirusowi Ebola i HIV-1. Samoamplifikujące się RNA wykazały zwiększoną ekspresję antygenu przy niższych dawkach w porównaniu z konwencjonalnym mRNA, co sugeruje, że ta technologia może poprawić immunizację. W tym przeglądzie zbadamy, w jaki sposób samowzmacniające się RNA stają się ważnymi kandydatami na szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym, zalety syntetycznych podejść do wytwarzania,

  Gdzie się podziały wszystkie wirusy? Zanik sezonowych wirusów układu oddechowego podczas pandemii <em>COVID</em>-<em>19</em>.

  • Wiele wirusów powoduje sezonowe infekcje dróg oddechowych w klimacie umiarkowanym, których szczyt przypada na miesiące zimowe. Powodują różne stopnie chorób układu oddechowego we wszystkich grupach wiekowych i obejmują syncytialny wirus oddechowy (<em>RSV</em>), wirusy para<em>grypy</em> (typy 1-4), ludzki metapneumowirus, rinowirusy, sezonowe koronawirusy (OC43, 229E, NL63, HKU1), enterowirusy, adenowirusy i wirusy <em>grypy</em>.
  • Skutkuje to znacznym obciążeniem opieki zdrowotnej we wszystkich populacjach z obecnie dobrze ugruntowanymi wzorcami sezonowości. Mamy teraz mocne dowody na to, że rozprzestrzenianie się większości sezonowych wirusów układu oddechowego zostało poważnie ograniczone w Australii, Nowej Zelandii i innych populacjach półkuli południowej, w tym w Chile i Afryce Południowej, które uważa się za związane z <em>COVID</em>-< em>19</em> ograniczeń.
  • Podobny wzorzec obserwuje się obecnie w Wielkiej Brytanii i Europie z minimalną aktywnością <em>grypy</em> i <em>RSV</em> w sezonie zimowym 2020/21 na półkuli północnej i większości przypadków <em>grypy</em>. Konsultacje dotyczące chorób podobnych do em> (ILI) są związane z <em>COVID</em>-<em>19</em>. Ten artykuł zawiera dodatkowe dane i możliwe wyjaśnienie tego zjawiska

  Wykorzystanie trendów Google do badania wyszukiwań związanych z utratą zapachu podczas epidemii <em>COVID</em>-<em>19</em>.

  • <AbstractText>Wstępne raporty opisujące <em>COVID</em>-<em>19</em> były zdominowane przez kaszel, duszność i gorączkę. Anegdotyczne raporty sugerowały, że może to być również anosmia.
  • Staraliśmy się wykorzystać Trendy Google (GT) do zbadania, czy podczas epidemii <em>COVID</em>-<em>19</em> we Włoszech i Hiszpanii nastąpił wzrost liczby osób poszukujących informacji związanych z utratą węchu , Wielka Brytania, USA, Niemcy, Francja, Iran i Holandia.</AbstractText><AbstractText>GT został wykorzystany do zbadania aktywności internetowej związanej z utratą węchu we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Francji, Iranie i Holandii.
  • Przeprowadzono analizę rang Spearmana, aby skorelować względną liczbę wyszukiwań związanych z utratą węchu (<em>RSV</em>) ze wzrostem dziennych potwierdzonych przypadków <em>COVID</em>–<em>19</em> i zgonów przypisywane chorobie.
  • Jako zdarzenie kontrolne przeprowadziliśmy również analizę wyszukiwań związanych z zapachem podczas ostatniej epidemii <em>grypy</em> w Wielkiej Brytanii w 2009 roku.</AbstractText><AbstractText>We wszystkich trzech krajach zaobserwowaliśmy silne korelacje między codziennymi <em >RSV</em> związane z utratą węchu, wzrost dziennych <em>COVID</em>-<em>19</em>+ przypadków i zgonów w zakresie od 0,633 do 0,952.
  • Wszystkie korelacje były statystycznie istotne (p<0,05).</AbstractText><AbstractText>Istnieje silna korelacja między częstotliwością wyszukiwania informacji związanych z zapachem a wystąpieniem <em>COVID</em>-<em>19 </em> infekcja we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Francji, Iranie i Holandii.

  NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL)

  NATCV9-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 194 EUR

  NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL)

  NATFRC-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 229 EUR

  SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein, Avi-His-tag

  E80027 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 4087.60 EUR
  • 1 ml
  • 100 ul

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock

  NATSARS(COV2)-ST Zeptometrix Stock 890 EUR

  3CL Protease (SARS-CoV-1 / SARS-CoV-2) Substrate

  79952-2 BPS Bioscience 10 mg 3460 EUR

  Recombinant SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein(S) (D614G), Partial

  E80028 EpiGentek
  • 388.30 EUR
  • 860.20 EUR
  • 20 ul
  • 100 ul

  SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Avi-His-tag

  E80024 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 4995.10 EUR
  • 100 ul
  • 1 ml

  SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Mouse Fc-fusion

  E80026 EpiGentek
  • 588.50 EUR
  • 823.90 EUR
  • 20 ul
  • 50 ul

  3CL Protease (SARS-CoV-2)

  100823-2 BPS Bioscience 500 µg_x000D_ 3360 EUR

  Spike (SARS-CoV-2) Lentivirus

  78010-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 2095 EUR

  SARS-CoV-2 Spike S1 (16-685) Protein, Avi-His-tag

  E80021 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 4276.80 EUR
  • 100 ul
  • 1 ml

  SARS-CoV-2 Spike S1 RBD (V367F) Protein, Avi-His-tag

  E80023 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 3934.70 EUR
  • 100 ul
  • 1 ml

  SARS-CoV-2 Spike S1 (13-665) Protein, Fc Fusion, Avi-tag

  E80020 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 4276.80 EUR
  • 100 ul
  • 1 ml

  SARS-CoV-2 Spike S1 (16-685) Protein, Fc Fusion, Avi-tag

  E80022 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 4276.80 EUR
  • 100 ul
  • 1 ml

  SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Human Fc-Fusion, Avi-Tag

  E80025 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 3934.70 EUR
  • 100 ul
  • 1 ml

  PLPro, His-tag (SARS-CoV-2)

  100735-2 BPS Bioscience 1 mg 3000 EUR

  NSP10/NSP16 Complex (SARS-CoV-2)

  100747-2 BPS Bioscience 1 mg 2500 EUR

  NSP7, His-tag (SARS-CoV-2)

  100829-2 BPS Bioscience 1 mg 2600 EUR

  NSP8, His-tag (SARS-CoV-2)

  100830-2 BPS Bioscience 1 mg 2730 EUR

  Anti-Nucleocapsid Antibody (SARS-CoV-2 )

  100861-2 BPS Bioscience 100 µg 420 EUR

  ORF9b, GST-Tag (SARS-CoV-2)

  100962-2 BPS Bioscience 1 mg 2720 EUR

  NATtrol SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0mL)

  831042 Zeptometrix 1 x 1.0mL 660 EUR

  NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL)

  NATSARS(COV2)-VP Zeptometrix 4 x 0.5mL 355 EUR

  Spike S1, Fc fusion (SARS-CoV-2)

  100688-2 BPS Bioscience 50 µg 505 EUR

  Anti-Spike S1 Antibody (SARS-CoV-2)

  100715-2 BPS Bioscience 100 µg 440 EUR

  Spike S2, Fc-Tag (SARS-CoV-2)

  100895-2 BPS Bioscience 500 µg_x000D_ 1815 EUR

  3CL Protease (SARS-CoV-2) Assay Kit

  79955-2 BPS Bioscience 384 rxns. 1265 EUR

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL)

  NATSARS(COV2-SA)-ST Zeptometrix 1 mL 933 EUR

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL)

  NATSARS(COV2-UK)-ST Zeptometrix 1 mL 933 EUR

  SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein, Avi-His-tag

  E80027-2 EpiGentek 100 ul 4087.6 EUR

  Spike S1 RBD, His-tag (SARS-CoV-2)

  100687-2 BPS Bioscience 100 µg 520 EUR

  Spike S1 RBD, Fc fusion (SARS-CoV-2)

  100699-2 BPS Bioscience 100 µg 520 EUR

  3CL Protease (Mpro), MBP-tag (SARS-CoV-2)

  100707-2 BPS Bioscience 1 mg 2535 EUR

  Nucleocapsid Protein, Avi-His-tag (SARS-CoV-2)

  100778-2 BPS Bioscience 1 mg 2730 EUR

  3CL Protease, Untagged (SARS-CoV-2) Assay Kit

  78042-2 BPS Bioscience 384 rxns. 1210 EUR

  Spike (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (Luciferase Reporter)

  79942-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4405 EUR

  Spike (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (eGFP Reporter)

  79981-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 5245 EUR

  Anti-HSV Antibody | RSV-45A

  RSV-45A Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 1142 EUR

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL)

  NATSARS(COV2)-NEG Zeptometrix 6 x 0.5 mL 172 EUR

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 1.0 mL)

  NATSARS(COV2)-NEG1 Zeptometrix 6 x 1.0 mL 216 EUR

  Recombinant SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein(S) (D614G), Partial

  E80028-2 EpiGentek 100 ul 860.2 EUR

  Spike S1 RBD, Mouse Fc-fusion (SARS-CoV-2)

  100684-2 BPS Bioscience 50 µg 435 EUR

  Spike S1 RBD, Avi-His-tag (SARS-CoV-2)

  100696-2 BPS Bioscience 1 mg 3200 EUR

  Spike Trimer (S1+S2), His-tag (SARS-CoV-2)

  100728-2 BPS Bioscience 1 mg 2995 EUR

  Spike S1 RBD-Nucleocapsid Protein Chimera (SARS-CoV-2)

  100938-2 BPS Bioscience 50 µg 555 EUR

  3CL Protease (B.1.1.529, Omicron Variant), (SARS-CoV-2)

  101328-2 BPS Bioscience 1 mg 2750 EUR

  Spike (SARS-CoV-2, D614G) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

  78028-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4510 EUR

  Spike (SARS-CoV-2, D614G) Pseudotyped Lentivirus (eGFP Reporter)

  78035-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 5145 EUR

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL)

  NATSARS(COV2)-ERC Zeptometrix 6 x 0.5 mL 378 EUR

  NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 1.0 mL)

  NATSARS(COV2)-ERC1 Zeptometrix 6 x 1.0 mL 516 EUR

  3CL Protease (SARS-CoV-1 / SARS-CoV-2) Substrate

  79952-1 BPS Bioscience 1 mg 445 EUR

  NATtrol SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x 1.0mL)

  831043 Zeptometrix 1 x 1.0mL 660 EUR

  SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Avi-His-tag

  E80024-2 EpiGentek 1 ml 4995.1 EUR

  SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Mouse Fc-fusion

  E80026-2 EpiGentek 50 ul 823.9 EUR

  Spike S1 RBD, Fc-Fusion, Avi-Tag (SARS-CoV-2)

  100698-2 BPS Bioscience 1 mg 2500 EUR

  Spike S1 (16-685), Avi-His-tag (SARS-CoV-2)

  100730-2 BPS Bioscience 1 mg 2720 EUR

  Spike S1 RBD (V367F), Avi-His-tag (SARS-CoV-2)

  100769-2 BPS Bioscience 1 mg 2500 EUR

  Nucleocapsid Protein, Avi-His-tag, Biotin-Labeled (SARS-CoV-2)

  100779-2 BPS Bioscience 50 µg 435 EUR

  Spike S1 RBD (V483A), Avi-His-tag (SARS-CoV-2)

  100846-2 BPS Bioscience 1 mg 2600 EUR

  Spike S1 (B.1.351), Avi-His-Tag (SARS-CoV-2)

  100992-2 BPS Bioscience 1 mg 2850 EUR

  Spike (SARS-CoV-2, UK Variant) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

  78112-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4405 EUR

  Spike (SARS-CoV-2) Pseudotyped VSV Delta G (Luciferase Reporter)

  78637-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 3995 EUR

  Spike(SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (Luc-eGFP Dual Reporter)

  79982-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 8110 EUR

  Papain-like Protease (SARS-CoV-2) Assay Kit: Protease Activity

  79995-2 BPS Bioscience 384 rxns. 1240 EUR

  Spike (BA.2, Omicron Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

  78625-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4510 EUR

  Spike (BA.2, Omicron Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (eGFP Reporter)

  78626-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4195 EUR

  SARS-CoV-2 Spike S1 (16-685) Protein, Avi-His-tag

  E80021-2 EpiGentek 1 ml 4276.8 EUR

  SARS-CoV-2 Spike S1 RBD (V367F) Protein, Avi-His-tag

  E80023-2 EpiGentek 1 ml 3934.7 EUR

  Spike S1 (13-665), Fc Fusion, Avi-tag (SARS-CoV-2)

  100678-2 BPS Bioscience 1 mg 3000 EUR

  Spike S1 RBD, Avi-His-tag, Biotin-labeled (SARS-CoV-2)

  100697-2 BPS Bioscience 50 µg 480 EUR

  Spike S1 (16-685), Fc Fusion, Avi-tag (SARS-CoV-2)

  100719-2 BPS Bioscience 1 mg 2720 EUR

  Spike S1 RBD, His-Avi-Tag, Biotin-Labeled (SARS-CoV-2)

  100937-2 BPS Bioscience 50 µg 435 EUR

  Spike RBD (B.1.1.7 Variant), Avi-His-Tag (SARS-CoV-2)

  100977-2 BPS Bioscience 1 mg 2850 EUR

  Spike RBD (B.1.351 Variant) Avi-His-Tag (SARS-CoV-2)

  100978-2 BPS Bioscience 1 mg 2850 EUR

  Nucleocapsid Protein (B.1.351 Variant), Avi-His-Tag (SARS-CoV-2)

  100985-2 BPS Bioscience 1 mg 2850 EUR

  Spike S1 (B.1.1.7 Variant), Avi-His-Tag (SARS-CoV-2)

  101001-2 BPS Bioscience 1 mg 2850 EUR

  Spike S1 (K417T, E484K, N501Y), Avi-His-Tag (SARS-CoV-2)

  101081-2 BPS Bioscience 1 mg 2850 EUR

  Spike S1 (B.1.617.2 Variant) Avi-His-Tag (SARS-CoV-2)

  101151-2 BPS Bioscience 1 mg 2995 EUR

  Spike (B.1.351 Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

  78142-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4320 EUR

  Spike (K417T, E484K, N501Y) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

  78143-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4195 EUR

  Spike (P.1 Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

  78144-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4195 EUR

  Spike (B.1.1.7 Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (eGFP Reporter)

  78158-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4195 EUR

  Spike (P.1 Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (eGFP Reporter)

  78159-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4195 EUR

  Spike (B.1.351 Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (eGFP Reporter)

  78160-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4195 EUR

  3CL Protease (B.1.1.529, Omicron Variant) (SARS-CoV-2) Assay Kit

  78350-2 BPS Bioscience 384 rxns. 1315 EUR

  Spike (D614G) (SARS-CoV-2) Pseudotyped VSV Delta G (Luciferase Reporter)

  78642-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 3995 EUR

  Spike S1-Biotin (SARS-CoV-2): ACE2 TR-FRET Assay Kit

  79949-2 BPS Bioscience 384 rxns. 1265 EUR

  3CL Protease, MBP-tag, His-tag (SARS-CoV)

  100739-2 BPS Bioscience 1 mg 4200 EUR

  Spike Trimer (S1+S2), His-tag (SARS-CoV)

  100789-2 BPS Bioscience 500 µg_x000D_ 1900 EUR

  PLPro, His-tag (1541-1857) (SARS-CoV-1)

  100903-2 BPS Bioscience 1 mg 2855 EUR

  Spike (SARS-CoV-1) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

  78614-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4320 EUR

  SARS-CoV-2 Spike Peptide

  9083P ProSci 0.05 mg 235.5 EUR

  SARS-CoV-2 Spike Peptide

  9087P ProSci 0.05 mg 235.5 EUR

  SARS-CoV-2 Spike Peptide

  9091P ProSci 0.05 mg 235.5 EUR

  SARS-CoV-2 Spike Peptide

  9095P ProSci 0.05 mg 235.5 EUR

  SARS-CoV-2 Nucleocapsid Peptide

  9099P ProSci 0.05 mg 235.5 EUR

  SARS-CoV-2 Nucleocapsid Peptide

  9103P ProSci 0.05 mg 235.5 EUR

  Anti-SARS-CoV-2 Antibody

  A2061-50 Biovision 50 µg 576 EUR

  SARS CoV-2 PCR kit

  PCR-H731-48R Bioingentech 48T 987.6 EUR

  SARS CoV-2 PCR kit

  PCR-H731-96R Bioingentech 96T 1335.6 EUR

  Postawilibyśmy hipotezę, że może to dotyczyć wcześniej niedocenianego objawu. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.</AbstractText>

Dodaj komentarz