Wszechstronny wektor do transferu genów i oligonukleotydów do komórek w hodowli i in vivo: polietylenoimina

  • Kilka polikationów o znacznej zdolności buforowania poniżej fizjologicznego pH, takich jak lipopoliaminy i polimery poliamidoaminowe, jest skutecznymi środkami transfekcyjnymi per se, tj. bez dodawania środków nakierowanych na komórki lub rozrywających błony.
  • Ta obserwacja skłoniła nas do przetestowania kationowego polimeru polietylenoiminy (PEI) pod kątem jego potencjału dostarczania genów. Rzeczywiście, co trzeci atom PEI jest protonowalnym atomem azotu aminowego, co sprawia, że ​​sieć polimerowa jest skuteczną „gąbką protonową” przy praktycznie każdym pH. Transfer genu reporterowego lucyferazy z tą polikationem do różnych linii komórkowych i komórek pierwotnych dał wyniki porównywalne lub nawet lepsze niż lipopoliaminy.
  • Cytotoksyczność była niska i obserwowana tylko w stężeniach znacznie wyższych od wymaganych do optymalnej transfekcji. Po dostarczeniu oligonukleotydów do neuronów embrionalnych zastosowano   sondę fluorescencyjną . Praktycznie wszystkie neurony wykazywały oznakowanie jądrowe, bez efektów toksycznych. Optymalna równowaga kation/anion PEI dla transfekcji in vitro jest tylko nieznacznie po stronie kationowej, co jest korzystne dla dostarczania in vivo.
  • Rzeczywiście, wewnątrzmózgowe przeniesienie genu lucyferazy do nowonarodzonych myszy dało wyniki porównywalne (dla danej ilości DNA) z transfekcją in vitro pierwotnych komórek śródbłonka mózgu szczura lub neuronów zarodków kurzych. Razem te właściwości sprawiają, że PEI jest obiecującym wektorem do terapii genowej i znakomitym rdzeniem do projektowania bardziej wyrafinowanych urządzeń. Nasza hipoteza jest taka, że ​​jego skuteczność opiera się na intensywnym buforowaniu lizosomów, które chroni DNA przed degradacją przez nukleazy, a w konsekwencji pęcznieniem i pękaniem lizosomów, które zapewniają mechanizm ucieczki dla  cząstek PEI/DNA .

  Pomiar ruchliwości poprzez analizę kinetyki odzyskiwania fluorescencji fotowybielania.

  1. Odzyskiwanie po wybielaniu fluorescencyjnym (FPR) oznacza metodę pomiaru dwuwymiarowej mobilności bocznej  cząstek fluorescencyjnych  , na przykład ruchu  cząsteczek znakowanych fluorescencyjnie w około 10 obszarach mum2 powierzchni pojedynczej komórki.
  2. Mała plamka na fluorescencyjnej  powierzchni jest fotowybielana przez krótką ekspozycję na intensywnie zogniskowaną wiązkę laserową, a następnie powrót fluorescencji jest monitorowany przez tę samą, ale osłabioną wiązkę laserową.
  3. Odzyskiwanie następuje przez uzupełnienie nienaruszonego fluoroforu w wyblakłym miejscu przez transport boczny z otaczającej powierzchni . Przedstawiamy podstawy teoretyczne i kilka praktycznych wskazówek do prostej, rygorystycznej analizy eksperymentów FPR.
  4. Informacje uzyskane z eksperymentów FPR obejmują: (a) identyfikację typu procesu transportu, tj. domieszki losowej dyfuzji i jednorodnego ukierunkowanego przepływu; (b) wyznaczenie bezwzględnego współczynnika mobilności, tj. stałej dyfuzji i/lub prędkości przepływu; oraz (c) część całkowitego fluoroforu, która jest ruchliwa.
  5. Aby zilustrować metodę eksperymentalną i zweryfikować teorię dyfuzji, opisujemy kilka eksperymentów modelowych na wodnych roztworach rodaminy 6G.

  Precyzyjna analiza lokalizacji w nanometrach dla poszczególnych   sond fluorescencyjnych .

  1. Obliczenie centroidu obrazów poszczególnych  cząstek i cząsteczek fluorescencyjnych   umożliwia lokalizację i śledzenie w mikroskopach świetlnych z dokładnością o rząd wielkości większą niż rozdzielczość mikroskopu.
  2. Zbadano czynniki ograniczające precyzję tych technik i wyprowadzono proste równanie opisujące precyzję lokalizacji w szerokim zakresie warunków. Ponadto konstruuje się algorytm lokalizacji oparty na teorii dopasowania najmniejszych kwadratów i testuje go zarówno na stosach obrazów 30-nm  kulek fluorescencyjnych  , jak i na obrazach generowanych komputerowo (symulacje Monte Carlo).
  3. Wyniki algorytmu wykazują dobrą zgodność z otrzymanym równaniem precyzji zarówno dla symulacji, jak i rzeczywistych obrazów.
  4. Dostępność prostego równania opisującego precyzję lokalizacji pomaga badaczom zarówno w ocenie jakości aparatury doświadczalnej, jak i w zwróceniu uwagi na czynniki ograniczające dalsze doskonalenie. Dokładność lokalizacji jest skalowana jako odwrotność pierwiastka kwadratowego liczby fotonów w miejscu dla przypadku ograniczenia szumu śrutowego oraz jako odwrotność liczby fotonów dla przypadku ograniczenia szumu tła.
  5. Optymalne powiększenie obrazu zależy od oczekiwanej liczby fotonów i szumu tła, ale w większości przypadków rozmiar piksela powinien być w przybliżeniu równy odchyleniu standardowemu funkcji rozproszenia punktów.

  Zależna od wielkości internalizacja  cząstek  poprzez szlaki endocytozy zależnej od klatryny i kaweoli.

  1. Niefagocytarne komórki eukariotyczne mogą internalizować  cząstki o wielkości  <1 mikrona, obejmujące patogeny, liposomy do dostarczania leków lub lipopleksy stosowane do dostarczania genów.
  2. W niniejszym badaniu zbadaliśmy wpływ  wielkości cząstek  na drogę wnikania i dalszy los wewnątrzkomórkowy w niefagocytujących komórkach B16, stosując szereg  fluorescencyjnych  kulek lateksowych o określonych rozmiarach (50-1000 nm).
  3. Nasze dane ujawniają, że  cząstki  o wielkości nawet 500 nm zostały zinternalizowane przez komórki w procesie zależnym od energii. Wraz ze wzrostem wielkości (50-500 nm) ubytek cholesterolu zwiększał skuteczność hamowania wychwytu.
  4. Przetwarzanie mniejszych  cząstek  było znacznie zaburzone w wyniku rozerwania mikrotubul, przy jednoczesnym znikomym wpływie na kulki 500 nm .
  5. Badania inhibitorów i kolokalizacji wykazały, że mechanizm internalizacji kulek i ich późniejszego kierowania wewnątrzkomórkowego był silnie zależny od  wielkości cząstek  . Internalizacja mikrosfer o średnicy <200 nm dotyczyła jamek pokrytych klatryną.
  6. Wraz ze wzrostem rozmiaru widoczne stało się przejście do mechanizmu, który opierał się na internalizacji za pośrednictwem kaweoli, co stało się dominującą ścieżką wnikania  cząstek  o wielkości 500 nm.
  7. W tych warunkach dostarczanie do lizosomów nie było już widoczne. Dane wskazują, że sam rozmiar (pozbawionych ligandów)  cząstek  może determinować drogę wejścia.
  8. Szlak endocytozy, w którym pośredniczy klatryna, wykazuje górną granicę rozmiaru dla internalizacji około. 200 nm, a parametry kinetyczne mogą decydować o prawie wyłącznej internalizacji takich  cząstek  wzdłuż tej ścieżki, a nie przez kaweole.

  Immunofluorescencja w komórkach pochodzących z chłoniaka Burkitta.

  Henle, Gertrude (Szpital Dziecięcy w Filadelfii, Filadelfia, Pensylwania) i Werner Henle. Immunofluorescencja w komórkach pochodzących z chłoniaka Burkitta. J. Bakteriol. 91:1248-1256. 1966.-Testy immunofluorescencji pośredniej doprowadziły do ​​doskonałego barwienia niewielkiej części komórek w pięciu różnych hodowlach pochodzących z chłoniaków Burkitta (afrykańskiego).

  Reakcja nie była ograniczona do 17 surowic z przypadków tej choroby, ale rozszerzona na wiele surowic od osób amerykańskich, zarówno zdrowych dawców, jak i pacjentów cierpiących na różne choroby. Częstość występowania dodatnich surowic wzrastała z wiekiem od około 30% w dzieciństwie do >> 90% u dorosłych. Ludzkie gamma-globuliny sprzężone z izotiocyjanianem fluoresceiny były odpowiednie do bezpośredniego barwienia tej samej proporcji komórek.

  Wybarwione komórki wydawały się być w różnych stadiach zwyrodnienia, ale warunki hodowlane prowadzące do wzrostu odsetka śmierci komórek nie spowodowały wzrostu   komórek fluorescencyjnych . Kilka obserwacji sugeruje, że barwiące się komórki mogą być tymi, w których widoczne są  cząsteczki wirusa  pod mikroskopem elektronowym.

  AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 3mL

  ACFP-100-3 Spherotech 3 mL 108.5 EUR

  AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 5mL

  ACFP-50-5 Spherotech 5 mL 108.5 EUR

  AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 7.0-7.9µm, 5mL

  ACFP-70-5 Spherotech 5 mL 108.5 EUR

  AccuCount Fluorescent Particles, 10^6mL, 7.0-7.9µm, 10mL

  ACFP-70-10 Spherotech 10 mL 178.5 EUR

  AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 25.0µm (+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL

  ACFP2.5-25056-1 Spherotech 1mL 70 EUR

  AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 32µm (+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL

  ACFP2.5-30056-1 Spherotech 1 mL 70 EUR

  AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red,10.0µm (+/-1µm), 2x10^7/mL, 1mL

  ACFP20-10056-1 Spherotech 1 mL 52.5 EUR

  AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 15.0µm (+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL

  ACFP5-15056-1 Spherotech 1 mL 56 EUR

  AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 20.0µm (+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL

  ACFP5-20056-1 Spherotech 1 mL 59.5 EUR

  AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 7.0µm (+/-1µm), 5x10^7/mL, 1mL

  ACFP50-7056-1 Spherotech 1 mL 52.5 EUR

  AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 3mL

  ACRFP-100-3 Spherotech 3 mL 122.5 EUR

  AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 10mL

  ACURFP-50-10 Spherotech 10 mL 185.5 EUR

  AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm, 5mL

  ACURFP-38-5 Spherotech 5 mL 119 EUR

  AccuCount Fluorescent Particle Kit, 5.0-5.9µm, 4X1mL

  ACFP-50-4K Spherotech 4X1mL 332.5 EUR

  AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm, 15mL

  ACURFP-38-15 Spherotech 15 mL 283.5 EUR

  AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, Low Intensity, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 3mL

  ACRFL-100-3 Spherotech 3 mL 122.5 EUR

  AccuCount Blank Particles

  ACBP-100-10 Cusabio 10 mL 230.4 EUR

  AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 13.0-17.9µm, 10mL

  ACBP-150-10 Spherotech 10 mL 112 EUR

  AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 2.0-2.4µm, 10mL

  ACBP-20-10 Spherotech 10 mL 108.5 EUR

  AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 3.0-3.9µm, 10mL

  ACBP-30-10 Spherotech 10 mL 105 EUR

  AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 25µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 5mL

  ACURFP2.5-250-5 Spherotech 5mL 227.5 EUR

  AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 32µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL

  ACURFP2.5-300-1 Spherotech 1mL 70 EUR

  AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 32µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 5mL

  ACURFP2.5-300-5 Spherotech 5mL 227.5 EUR

  AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 20µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, 5mL

  ACURFP5-200-5 Spherotech 5mL 227.5 EUR

  AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 25.0µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL

  ACURFP2.5-250-1 Spherotech 1mL 70 EUR

  AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 10.0µm(+/-1µm), 2x10^7/mL, 1mL

  ACURFP20-100-1 Spherotech 1mL 56 EUR

  AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 15.0µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL

  ACURFP5-150-1 Spherotech 1mL 56 EUR

  AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 20.0µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL

  ACURFP5-200-1 Spherotech 1mL 59.5 EUR

  AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 7.0µm(+/-1µm), 5x10^7/mL, 1mL

  ACURFP50-70-1 Spherotech 1mL 52.5 EUR

  Supra Rainbow Fluorescent Particles, Mid-range, 1E6/mL, 3.0-3.59µm, 10mL

  SRCP01-35-10A Spherotech 10mL 87.5 EUR

  Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 8.1-12.0µm, 2mL

  RFP-100-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

  Fluorescent Particles, CyBlue, 1E7/mL, 8.1-12.0µm, 2mL

  FP-10066-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

  Fluorescent Particles, CyBlue, 1E7/mL, 15.0-19.0µm, 2mL

  FP-15066-2 Spherotech 2 mL 171.5 EUR

  Fluorescent Particles, CyGreen, 1E7/mL, 10.0-14.0µm, 2mL

  FP-10074-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

  Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 1.8-2.2µm, 5mL

  RFP-20-5 Spherotech 5 mL 178.5 EUR

  Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

  RFP-30-5 Spherotech 5 mL 185.5 EUR

  Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 3.5-4.0µm, 5mL

  RFP-35-5 Spherotech 5 mL 185.5 EUR

  Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 5mL

  RFP-50-5 Spherotech 5 mL 192.5 EUR

  Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 6.0-6.4µm, 5mL

  RFP-60-5 Spherotech 5 mL 192.5 EUR

  Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 6.5-8.0µm, 5mL

  RFP-70-5 Spherotech 5 mL 192.5 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 8.1-12.0µm, 2mL

  URFP-100-2 Spherotech 2 mL 206.5 EUR

  Fluorescent Particles

  FP-10056-10 Spherotech 10 mL 888 EUR

  Fluorescent Particles

  FP-10056-2A Spherotech 2X1 mL 310.8 EUR

  Fluorescent Particles

  FP-2054-2 Spherotech 2 mL 230.4 EUR

  Fluorescent Particles

  FH-10056-10 Spherotech 10 mL 1022.4 EUR

  Fluorescent Particles

  FH-3056-10 Spherotech 10 mL 802.8 EUR

  Fluorescent Particles, PAK Blue, 1E7/mL, 10.0-14.0µm, 2mL

  FP-10067-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

  Fluorescent Particles, Jade Green, 1E7/mL, 10.0-14.0µm, 2mL

  FP-10078-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2mL

  URFP-30-2 Spherotech 2 mL 182 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 3.5-3.9µm, 2mL

  URFP-38-2 Spherotech 2 mL 185.5 EUR

  Ultra Rainbow Fluorescent Particles, ~1E10/mL, 0.1-0.3µm, 2mL

  URFP-02-2 Spherotech 2 mL 182 EUR

  EasyComp Fluorescent Particles, PE, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 1mL

  ECFP-F2 Spherotech mL 101.5 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles, UV, 1E8/mL, 4.0-4.5µm, 2mL

  CFP-4041-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 20mL

  URFP-30-20 Spherotech 20 mL 1431.5 EUR

  Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 0.4-0.6µm, 2mL

  URFP-05-2 Spherotech 2 mL 182 EUR

  Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 1.0-1.4µm, 5mL

  URFP-10-5 Spherotech 5 mL 182 EUR

  EasyComp Fluorescent Particles, APC, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 1mL

  ECFP-F6 Spherotech mL 101.5 EUR

  EasyComp Fluorescent Particles, GFP, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 1mL

  ECFP-F9 Spherotech mL 122.5 EUR

  Fluorescent Alignment Particles, 1E8/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

  FAP-3056-5 Spherotech 5 mL 451.5 EUR

  EasyComp Fluorescent Particles, FITC, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 1mL

  ECFP-F1 Spherotech mL 101.5 EUR

  EasyComp Fluorescent Particles, Blank, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

  ECFP-B Spherotech mL 101.5 EUR

  EasyComp Fluorescent Particles, PerCP, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 1mL

  ECFP-F8 Spherotech mL 101.5 EUR

  Amino Fluorescent Particles

  AFP-40052-5 Spherotech 5 mL 339.6 EUR

  Avidin Fluorescent Particles

  VFP-0558-5 Spherotech 5 mL 242.4 EUR

  Rainbow Fluorescent Particles

  RFP-38-5 Spherotech 5 mL 188.4 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles

  CFP-0545-2 Spherotech 2 mL 237.6 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles

  CFP-5079-2 Spherotech 2 mL 261.6 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles

  CFP-6067-2 Spherotech 2 mL 261.6 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles

  CFP01-0279--10 Spherotech 10 mL 388.8 EUR

  EasyComp Fluorescent Particles, PE-TR, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 1mL

  ECFP-F3 Spherotech mL 101.5 EUR

  Rainbow Fluorescent Particles, 4 peaks, 1E7/mL, 0.4-0.6µm, 5mL

  RCP-05-5 Spherotech 5mL 189 EUR

  EasyComp Fluorescent Particles, PE-Cy5, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 1mL

  ECFP-F4 Spherotech mL 101.5 EUR

  EasyComp Fluorescent Particles, PE-Cy7, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 1mL

  ECFP-F5 Spherotech mL 101.5 EUR

  EasyComp Fluorescent Particles, APC-Cy7, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 1mL

  ECFP-F7 Spherotech mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, CyGreen, High Intensity, 1E7/mL, 10.0-14.0µm, 2mL

  FH-10074-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

  Rainbow Fluorescent Particles, Mid-Range, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

  RFP-30-5A Spherotech 5X1 mL 185.5 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles

  URFP-100-10 Spherotech 10 mL 1424.4 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles

  URFP-38-10 Spherotech 10 mL 1278 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles

  URFP01-30--10K Spherotech 10 mL 554.4 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles

  URFP01-30--2K Spherotech 1x2 mL (fluorescent) 486 EUR

  Fluorescent PMMA Particles

  FPMA-40052--5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

  DiMethylAmino Fluorescent Particles

  DFP-3062-2 Spherotech 2 mL 261.6 EUR

  Fluorescent Particles, Jade Green, Low Intensity, 1E7/mL, 10.0-14.0µm, 2mL

  FL-10078-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

  Protein A Fluorescent Particles

  PAFP-40052-5 Spherotech 5 mL 438 EUR

  Protein G Fluorescent Particles

  PGFP-40052--5 Spherotech 5 mL 438 EUR

  Fluorescent Particles, Jade Green, High Intensity, 1E7/mL, 10.0-14.0µm, 2mL

  FH-10078-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

  Supra Rainbow Fluorescent Particles, Mid-range, 1E7/mL, 3.0-3.59µm, 2mL

  SRCP-35-2A Spherotech 2X1 mL 175 EUR

  Supra Rainbow Fluorescent Particles, Mid-range, 1E7/mL, 3.0-3.59µm, 5mL

  SRCP-35-5A Spherotech 5X1 mL 378 EUR

  EasyComp Fluorescent Particles Kit

  ECFP-K5 Spherotech mL 639.6 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles Kit

  CFX-3552-9K Spherotech 9X1 mL 687.6 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles, Mid-Range, 1E7/mL, 3.5-3.9µm, 5mL

  URFP-38-5A Spherotech 5X1 mL 402.5 EUR

  Supra Rainbow Fluorescent Particles

  SRCP01-35--10A Spherotech 10X1 mL 194.4 EUR

  Supra Rainbow Fluorescent Particles

  SRCP01-35--2AK Spherotech 2X1 mL 486 EUR

  Supra Rainbow Fluorescent Particles

  SRCP10-35--2A Spherotech 2X1 mL 1497.6 EUR

  Protein A/G Fluorescent Particles

  PAGFP--40052-5 Spherotech 5 mL 438 EUR

  Fluorescent Calibration Particles

  FCP-3580-2 Spherotech 2 mL 352.8 EUR

  Fluorescent Calibration Particles

  FCP-7052-5 Spherotech 5 mL 358.8 EUR

  Fluorescent Particles, CyGreen, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 2.8-3.4µm, 2mL

  FP-3074-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Fluorescent Particles, CyGreen, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL

  FP-5074-2 Spherotech 2 mL 115.5 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles, 5x10^6/mL, 13.0-17.9µm, 2mL

  URFP-150-2 Spherotech 2 mL 206.5 EUR

  Ultra Rainbow Fluorescent Particles ~3.8µm

  BLI610A-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 265 EUR

  Ultra Rainbow Fluorescent Particles ~3.8µm

  BLI610B-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 522 EUR

  Ultra Rainbow Fluorescent Particles ~3.8µm

  BLI610C-14 Polysciences Europe GmbH 2x7ml 1007 EUR

  Ultra Rainbow Fluorescent Particles ~10.2µm

  BLI611A-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 265 EUR

  Ultra Rainbow Fluorescent Particles ~10.2µm

  BLI611B-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 522 EUR

  Ultra Rainbow Fluorescent Particles ~10.2µm

  BLI611C-14 Polysciences Europe GmbH 2x7ml 1007 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.0-3.4µm, 10x3mL

  URFP01-30-10K Spherotech 10x3mL 294 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.0-3.4µm, 2x15mL

  URFP01-30-2K Spherotech 2x15mL 185.5 EUR

  EZ-Red? E. coli Fluorescent Particles

  M1202-500 Biovision each 411.6 EUR

  Fluorescent Particles, Jade Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 2.8-3.4µm, 2mL

  FP-3078-2 Spherotech 2 mL 115.5 EUR

  Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2mL

  FP-3079-2 Spherotech 2 mL 115.5 EUR

  Fluorescent Particles, Jade Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL

  FP-5078-2 Spherotech 2 mL 115.5 EUR

  Rat anti-Ms IgM Fluorescent Particles

  MFPIgM-0856--5 Spherotech 5 mL 261.6 EUR

  EZ-Green? E. coli Fluorescent Particles

  M1201-500 Biovision each 411.6 EUR

  EZ-Red? Zymosan A Fluorescent Particles

  M1204-500 Biovision each 411.6 EUR

  Rabbit IgG (Fc) Coated Fluorescent Particles

  RGFcP5--10056-3 Spherotech 3 mL 3806.4 EUR

  EZ-Green? Zymosan A Fluorescent Particles

  M1203-500 Biovision each 411.6 EUR

  Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles

  FCM-02558--2H Spherotech 2mL 339.6 EUR

  Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles

  FCM-100052--2 Spherotech 2 mL 396 EUR

  Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles

  FCM-1065-2 Spherotech 2 mL 254.4 EUR

  Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles

  FCM-200052--2 Spherotech 2 mL 396 EUR

  Fluorescent Particles, UV, 1%w/v, 10.0-14.0µm, 2mL

  FP-10040-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

  Fluorescent UV Particles, 1%w/v, 15.0-19.0µm, 2mL

  FP-15040-2 Spherotech 2 mL 171.5 EUR

  Fluorescent Particle, 420nm EM, 1E7/mL, 3.0- 3.9µm, 5mL

  FP-3045-5 Spherotech 5 mL 150.5 EUR

  Fluorescent Jeffamine Magnetic Particles

  FJAM-02556-2 Spherotech 2 mL 267.6 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles, CyGreen, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2mL

  CFP-3074-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles, CyGreen, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.5-3.9µm, 2mL

  CFP-3574-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles, CyGreen, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL

  CFP-5074-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Glutathione Fluorescent Polystyrene Particles, PAK Blue, 1E7/mL, 10.0-14.0µm, 2mL

  GSHFP-10067-2 Spherotech 2mL 178.5 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles, UltraBlue, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL

  CFP-5071-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Gt anti-Ms IgG (H&L) Fluorescent Particles

  MFP-0856-5 Spherotech 5 mL 242.4 EUR

  Gt anti-Ms IgG (H&L) Fluorescent Particles

  MFP-0862-5 Spherotech 5 mL 242.4 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2mL

  CFP-3079-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.5-3.9µm, 2mL

  CFP-3578-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.5-3.9µm, 2mL

  CFP-3579-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL

  CFP-5078-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Protein A Fluorescent Magnetic Particles

  FPAM--100052-4 Spherotech 4 mL 438 EUR

  Protein A Fluorescent Magnetic Particles

  FPAM--200052-4 Spherotech 4 mL 438 EUR

  Fluorescent Carboxyl FerroMagnetic Particles

  FCFM-40052--2 Spherotech 2 mL 384 EUR

  AccuCount Blank, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 10mL

  ACBP-50-10 Spherotech 10 mL 108.5 EUR

  AccuCount Blank, 10^6/mL, 7.0-7.9µm, 10mL

  ACBP-70-10 Spherotech 10 mL 108.5 EUR

  Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.04-0.09µm, 2mL

  FP-00558-2 Spherotech 2 mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL

  FP-0558-2 Spherotech 2 mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL

  FP-0858-2 Spherotech 2 mL 105 EUR

  Fluorescent Particles, Blue, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL

  FP-0868-2 Spherotech 2 mL 105 EUR

  Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 10.0-14.0µm, 2mL

  FP-10058-2 Spherotech 2mL 154 EUR

  Fluorescent Particles, Blue, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL

  FP-2068-2 Spherotech 2 mL 108.5 EUR

  Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 2.5-3.4µm, 2mL

  FP-3058-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Fluorescent Particles, Blue, 1%w/v, 2.5-4.5µm, 2mL

  FP-3068-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 2.5-4.5µm, 2mL

  FP-4058-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 6.0-8.0µm, 2mL

  FP-6058-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Glutathione Fluorescent Polystyrene Particles

  GSHFP--10067-2 Spherotech 2 mL 352.8 EUR

  Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.04-0.09µm, 2mL

  FP-00552-2 Spherotech 2 mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.04-0.09µm, 2mL

  FP-00562-2 Spherotech 2 mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.1-0.3µm, 2mL

  FP-0252-2 Spherotech 2 mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.1-0.3µm, 2mL

  FP-0262-2 Spherotech 2 mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL

  FP-0552-2 Spherotech 2 mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL

  FP-0562-2 Spherotech 2 mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL

  FP-0852-2 Spherotech 2 mL 105 EUR

  Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL

  FP-0862-2 Spherotech 2 mL 105 EUR

  Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 10.0-14.0µm, 2mL

  FP-10052-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

  Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 10.0-14.0µm, 2mL

  FP-10062-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

  Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 15.0-19.0µm, 2mL

  FP-15052-2 Spherotech 2 mL 171.5 EUR

  Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 15.0-19.0µm, 2mL

  FP-15062-2 Spherotech 2 mL 171.5 EUR

  Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 1.0-1.9µm, 2mL

  FP-1552-2 Spherotech 2 mL 115.5 EUR

  Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 18.0-24.9µm, 5mL

  FP-20052-5 Spherotech 5 mL 171.5 EUR

  Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 25.0-35.0µm, 5mL

  FP-30052-5 Spherotech 5 mL 171.5 EUR

  Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 25.0-35.0µm, 5mL

  FP-30062-5 Spherotech 5 mL 168 EUR

  Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 2.5-4.5µm, 2mL

  FP-3052-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 2.5-4.5µm, 2mL

  FP-4052-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 2.5-4.5µm, 2mL

  FP-4062-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 5.0-7.9µm, 2mL

  FP-6052-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 7.0-7.9µm, 2mL

  FP-7052-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Fluorescent Carboxyl Superparamagnetic Particles

  FCM-02552--2H Spherotech 2mL 339.6 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles, 1%w/v, 18.0-24.9µm, 5mL

  URFP-200-5 Spherotech 5 mL 210 EUR

  UltraRainbow Fluorescent Particles, 1%w/v, 25.0-35.0µm, 5mL

  URFP-300-5 Spherotech 5 mL 210 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.04-0.06µm, 2mL

  FP-00556-2 Spherotech 2 mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.25%w/v, 0.04-0.09µm, 2mL

  FP-00570-2 Spherotech 2 mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.1-0.3µm, 2mL

  FP-0256-2 Spherotech 2 mL 98 EUR

  Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.25%w/v, 0.1-0.3µm, 2mL

  FP-0270-2 Spherotech 2 mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL

  FP-0556-2 Spherotech 2 mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL

  FP-0570-2 Spherotech 2 mL 101.5 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL

  FP-0856-2 Spherotech 2 mL 105 EUR

  Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL

  FP-0870-2 Spherotech 2 mL 105 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 10.0-14.0µm, 2mL

  FP-10056-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

  Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.2%w/v, 10.0-14.0µm, 2mL

  FP-10070-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 15.0-19.0µm, 2mL

  FP-15056-2 Spherotech 2 mL 171.5 EUR

  Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.2%w/v, 15.0-19.0µm, 2mL

  FP-15070-2 Spherotech 2 mL 171.5 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 18.0-24.9µm, 5mL

  FP-20056-5 Spherotech 5 mL 171.5 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL

  FP-2056-2 Spherotech 2 mL 108.5 EUR

  Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL

  FP-2070-2 Spherotech 2 mL 108.5 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 25.0-35.0µm, 5mL

  FP-30056-5 Spherotech 5 mL 171.5 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 2.5-3.6µm, 2mL

  FP-3056-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 2.5-4.5µm, 2mL

  FP-3070-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 3.6-4.5µm, 2mL

  FP-4056-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Fluorescent Particles, Sky blue, 0.2%w/v, 2.5-4.5µm, 2mL

  FP-4070-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 5.0-7.9µm, 2mL

  FP-6056-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.25%w/v, 7.0-8.9µm, 2mL

  FP-7070-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Fluorescent Particles, Sky Blue, 5%w/v, 90-105µm, 5mL

  FP5-100070-5 Spherotech 5mL 430.5 EUR

  Fluorescent Particles, Sky Blue, 5%w/v, 70-89µm, 5mL

  FP5-80070-5 Spherotech 5mL 430.5 EUR

  DiagPoly™ Plain Fluorescent PS Particles, UV, 10.0-14.0 µm

  DNM-L115 Creative Diagnostics 2 mL 825 EUR

  DiagNano Red Fluorescent Silica Particles, 300 nm

  DNG-L020 Creative Diagnostics 10 mL 752.4 EUR

  DiagNano Red Fluorescent Silica Particles, 500 nm

  DNG-L025 Creative Diagnostics 10 mL 752.4 EUR

  Avidin Fluorescent Particles, Nile Red, 0.1% 0.7-0.9µm, 5mL

  VFP-0856-5 Spherotech 5 mL 115.5 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Blue, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL

  FP-2065-2 Spherotech 2 mL 108.5 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Blue, 1%w/v, 2.5-4.5µm, 2mL

  FP-3065-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 5.0-7.9µm, 10mL

  FP-5056-10 Spherotech 10 mL 486.5 EUR

  DiagNano Blue Fluorescent Silica Particles, 200 nm

  DNG-L018 Creative Diagnostics 10 mL 801.6 EUR

  DiagNano Blue Fluorescent Silica Particles, 300 nm

  DNG-L022 Creative Diagnostics 10 mL 801.6 EUR

  DiagNano Blue Fluorescent Silica Particles, 500 nm

  DNG-L024 Creative Diagnostics 10 mL 801.6 EUR

  Absolute Mag Magnetic Particles, Fluorescent UV

  WHM-S135 Creative Diagnostics 2 mL 724.8 EUR

  Amino Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL

  AFP-0558-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Amino Fluorescent Particles, Pink , 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL

  AFP-0858-2 Spherotech 2 mL 122.5 EUR

  Fluorescent Particles, Jade Green, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL

  FP-0878-2 Spherotech 2 mL 105 EUR

  Fluorescent Particles, Ocean Blue, 1%w/v, 2.5-4.5µm, 2mL

  FP-3069-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Fluorescent Particles, Ocean Blue, 0.2%w/v, 5.0-7.9µm, 2mL

  FP-6069-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  DiagNano Green Fluorescent Silica Particles, 200 nm

  DNG-L019 Creative Diagnostics 10 mL 752.4 EUR

  DiagNano Green Fluorescent Silica Particles, 300 nm

  DNG-L021 Creative Diagnostics 10 mL 752.4 EUR

  DiagNano Green Fluorescent Silica Particles, 500 nm

  DNG-L023 Creative Diagnostics 10 mL 752.4 EUR

  Avidin Fluorescent Particles, Pink, 0.1%w/v, 1.7-2.2µm, 5mL

  VFP-2058-5 Spherotech 5 mL 157.5 EUR

  Fluorescent Particles, Pink/Yellow, 1%w/v, 2.5-5.0µm, 2mL

  FP-3055-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

  Biotin Fluorescent Particles, Pink, 0.1%w/v, 0.7-0.9µm, 5mL

  TFP-0858-5 Spherotech 5 mL 115.5 EUR

  Biotin Fluorescent Particles, Pink, 0.1%w/v, 1.7-2.2µm, 5mL

  TFP-2058-5 Spherotech 5 mL 157.5 EUR

  Biotin Fluorescent Particles, Blue, 0.1%w/v, 3.0-3.9µm, 5mL

  TFP-3067-5 Spherotech 5 mL 157.5 EUR

  Biotin Fluorescent Particles, Pink, 0.1%w/v, 5.0-5.9µm, 5mL

  TFP-5058-5 Spherotech 5 mL 157.5 EUR

  Biotin Fluorescent Particles, Blue, 0.1%w/v, 5.0-5.9µm, 5mL

  TFP-5067-5 Spherotech 5 mL 157.5 EUR

  Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.09-0.3µm, 2mL

  AFP-0252-2 Spherotech 2 mL 112 EUR

  Dwie linie komórkowe pochodzące od pacjentów z białaczką w tym kraju również zawierały niewielką część komórek nadających się do barwienia, ale dwie inne i liczne pierwotne hodowle ludzkich leukocytów dawały konsekwentnie negatywne wyniki. Próby powiązania barwienia ze znanymi antygenami wirusowymi nie powiodły się w związku z wirusami opryszczki pospolitej, ospy wietrznej, cytomegalii i reo typu 1, 2 i 3. Charakter wirusa przenoszonego przez komórki chłoniaka, jak również reakcje barwienia pozostają do być zdeterminowanym.

Dodaj komentarz