Wzbogacenie mikrosatelitów z genomu cytrusów za pomocą biotynylowanych sekwencji oligonukleotydowych związanych z cząsteczkami magnetycznymi pokrytymi streptawidyną.

Opisano metodę szybkiej izolacji sekwencji mikrosatelitarnych przy użyciu znakowanego biotyną oligonukleotydu przyłączonego  do cząstek magnetycznych pokrytych streptawidyną . Oligonukleotydowy „haczyk” w roztworze hybrydyzuje z komplementarnymi jednoniciowymi odcinkami genomowego DNA, na których zaprojektowano specyficzne miejsca starterowe PCR. Produktem końcowym jest wzbogacona biblioteka mikrosatelitów o określonych sekwencjach. Metodę można zastosować do dowolnego genomu iw zasadzie można ją dostosować do szybkiej izolacji zarówno sekwencji powtarzalnych, jak i sekwencji genowych. Ilustruje to izolacja sekwencji powtórzeń trinukleotydowych (TAA)n z genomu cytrusów.

Celowanie i ruch komórkowy  nanocząstek magnetycznych  do obrazowania raka prostaty.

 • Nanocząsteczki tlenku żelaza sprzężonego z przeciwciałem  oferują specyficzne i czułe narzędzie do poprawy  obrazów rezonansu magnetycznego  (MR) zarówno raka miejscowego, jak i przerzutowego.
 • Swoisty dla prostaty antygen błonowy (PSMA) jest wyrażany głównie w nowych naczyniach guzów litych i na powierzchni komórek prostaty, ze zwiększoną ekspresją po terapii deprywacji androgenów.
 • Biotynylowane przeciwciało anty-PSMA skoniugowano ze  znakowanymi streptawidyną nanocząsteczkami tlenku żelaza i  zastosowano w obrazowaniu MR i mikroskopowym obrazowaniu konfokalnym laserowym przy użyciu komórek raka prostaty LNCaP.
 • Znakowane nanocząstki tlenku żelaza  są internalizowane przez endocytozę za pośrednictwem receptora, która obejmuje tworzenie się pęcherzyków pokrytych  klatryną. Cząsteczki po endocytozie   nie są kierowane do aparatu Golgiego do recyklingu, ale zamiast tego gromadzą się w lizosomach. Na obrazach MR ważonych T(1) wzmocnienie sygnału dzięki  cząsteczkom magnetycznym   było większe w przypadku komórek z  cząsteczkami magnetycznymi  związanymi z powierzchnią komórki niż w przypadku komórek, które je  internalizowały .
 • Jednak lokalizacja  cząstek  (powierzchnia vs wewnętrzna) nie zmieniła znacząco ich wpływu na obrazy ważone T(2). Nasze odkrycia wskazują, że celowanie w komórki raka prostaty za pomocą PSMA oferuje specyficzną i czułą technikę poprawy obrazów MR.

Wychwytywanie przez hybrydyzację fazy stałej docelowych sekwencji DNA o niskiej liczebności: zastosowanie do wykrywania reakcji łańcuchowej polimerazy Mycobacterium paratuberculosis i Mycobacterium avium subsp. silvaticum.

 1. Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest szeroko stosowana do wykrywania mikroorganizmów. Ogólna czułość testów PCR może być znacznie zmniejszona ze względu na duży nadmiar niedocelowego DNA i substancji hamujących w próbce.
 2. Użyliśmy 5′-biotynylowanej sondy 513 pz z regionu 3′ elementu IS 900 specyficznego dla Mycobacterium paratuberculosis (Mptb) do wychwycenia docelowego DNA Mptb z surowych ekstraktów DNA próbki. Przechwycone docelowe DNA oddzielono za pomocą  streptawidyny – cząstek magnetycznych pokrytych  streptawidyną  (Dynal).
 3. Ponieważ element IS 900 wykazuje homologię w tym regionie z IS 902 w Mycobacterium avium subsp. silvaticum (Mavs), docelowe DNA tego innego patogenu również zostało zachowane. Wysoce specyficzna reakcja PCR do wykrywania dowolnego organizmu skierowanego na regiony 5′ IS 900 lub IS 902 została następnie przeprowadzona bezpośrednio na fazie stałej.
 4. Wychwytywanie hybrydyzacyjne docelowego DNA przy użyciu sekwencji sąsiadującej z pożądanym specyficznym miejscem PCR zastosowanej do Mptb zwiększyło ogólną czułość wykrywania w ekstraktach tkanek i kału 10- do 100-krotnie.
 5. Fałszywie pozytywne z powodu artefaktu zanieczyszczenia zostały zasadniczo wykluczone, ponieważ sonda wychwytująca nie zatrzymała amplikonów z detekcji PCR. Opracowanie metody obejmującej kowalencyjne unieruchomienie 5′ sond wychwytujących na polimerach żaroodpornych powinno w przyszłości zapewnić prosty system o szerokich potencjalnych zastosowaniach.

Synteza monodyspersyjnych biotynylowanych nanocząstek magnetycznych  tlenku żelaza  pokrytych p(NIPAAm)  i ich biokoniugacja ze  streptawidyną .

 1.  Opisujemy tutaj syntezę 10 nm, monodyspersyjnych nanocząstek tlenku żelaza ,  które  pokryliśmy  wrażliwym na temperaturę, biotynylowanym p(NIPAAm) (b-PNIPAAm). PNIPAAm wytworzono przez odwracalną addycyjną fragmentację polimeryzację z przeniesieniem łańcucha (RAFT), a jeden koniec biotynylowano biotyną aktywowaną maleimidem PEO w celu utworzenia stabilnego wiązania tioeterowego.
 2. Pierwotne zsyntetyzowane  cząstki tlenku żelaza  były stabilizowane kwasem oleinowym. Zostały one zdyspergowane w dioksanie, a cząsteczki kwasu oleinowego zostały następnie odwracalnie wymienione z mieszaniną PNIPAAm i b-PNIPAAm w 60 stopniach C. Stwierdzono, że magnetyczne nanocząstki  pokryte b  -PNIPAAm  mają średnią średnicę około 15 nm przez dynamiczne rozpraszanie światła i transmisyjna mikroskopia elektronowa.
 3. Zdolność końcowych grup biotyny na nanocząstkach pokrytych b-PNIPAAm  do oddziaływania ze  streptawidyną  potwierdzono  za pomocą fluorescencji i powierzchniowego rezonansu plazmonowego. Stwierdzono, że nanocząstki tlenku żelaza pokryte b-PNIPAAm mogą  nadal wiązać  się z wysokim powinowactwem ze  streptawidyną  w roztworze lub gdy  streptawidyna  jest unieruchomiona na powierzchni. Wykazaliśmy również, że wiązanie ligandów biotynowych na powierzchni reagujących na temperaturę   nanocząstek magnetycznych  ze  streptawidyną można włączać i wyłączać w zależności od temperatury .

Magnetyczne i pokryte  złotem nanocząstki magnetyczne  jako czujnik DNA.

 •  W tym badaniu opisujemy syntezę chemiczną i funkcjonalizację magnetycznych i pokrytych   złotem  nanocząstek magnetycznych  oraz immobilizację jednoniciowych biotynylowanych oligonukleotydów na  tych cząstkach . Jako platformę testową wykorzystano wybrane sekwencje specyficzne dla genu BRCA1.
 • Wiązanie oligonukleotydów z tymi  cząsteczkami  osiągnięto poprzez  mostek streptawidyna -biotyna w protokole aktywacji karbodiimidu.
 •  Wielkość cząstek  i przyłączenie oligonukleotydów potwierdzono za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej; Wiązanie oligonukleotydów scharakteryzowano metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera, a hybrydyzację potwierdzono przez emisję fluorescencji z fluoroforu przyłączonego do docelowej nici oligonukleotydowej.
 • Szybkość hybrydyzacji mierzono za pomocą spektrofluorometru i skanera mikromacierzy. Szybkość hybrydyzacji oligonukleotydów związanych z syntetyzowanymi  cząsteczkami zależy od materiału nośnika nieorganicznego i chemii jego powierzchni.
 • Szybkość hybrydyzacji wzrastała wraz ze stężeniem sondy i celu w pożywce reakcyjnej.
 • Ponadto wystawienie sondy i docelowego oligonukleotydu na kombinację docelowej i niekomplementarnej nici DNA zmniejszyło szybkość hybrydyzacji, prawdopodobnie z powodu sterycznego stłoczenia w pożywce reakcyjnej i sieciowania między reagującymi oligonukleotydami a nićmi niekomplementarnymi.
 • Podjęte badania otwierają kilka możliwości przyłączania biokoniugatów do funkcjonalizowanych struktur żelaza i nanokompozytów żelaza w celu kontrolowanej manipulacji i obsługi za pomocą pól magnetycznych  .

Konstrukcja, dostarczanie genów i ekspresja nanocząstek uwiązanych DNA.

 1. Warstwowe nanocząstki mogą dostarczać do komórek dowolną liczbę substancji zarówno in vitro, jak i in vivo. Celem tego badania było opracowanie i przetestowanie stosunkowo prostej alternatywy dla niestandardowo zsyntetyzowanych nanocząstek do zastosowania w wielu układach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem oka.
 2. Wyznakowane biotyną transkrypcyjnie aktywne produkty PCR (TAP) skoniugowano ze złotem, nanokryształami półprzewodnikowymi i  nanocząsteczkami  magnetycznymi  (MNP)  pokrytymi streptawidyną . Proces budowy nanocząstek monitorowano za pomocą elektroforezy żelowej. Mikroskopia fluorescencyjna, a następnie analiza obrazu została wykorzystana do zbadania poziomów ekspresji genów z samego DNA i uwięzionego MNP w ludzkim wątrobiaku pochodzącym z Huh-7 komórek. Dorosłe komórki śródbłonka siatkówki ze źródeł zarówno psich (ADREC), jak i ludzkich (HREC) transfekowano nanocząsteczkami, a ekspresję genu reporterowego oceniano za pomocą mikroskopii konfokalnej i fluorescencyjnej. Do ilościowego określenia stężenia nanocząstek w roztworze podstawowym zastosowano transmisyjną mikroskopię elektronową. Nanocząstki oceniano pod kątem wydajności transfekcji, określonej na podstawie liczby komórek w mikroskopii fluorescencyjnej. Komórki traktowane MNP oceniano pod kątem wzrostu reaktywnych form tlenu (ROS) i martwicy za pomocą cytometrii przepływowej.
 3. Zarówno TAP znakowany biotyną 5′, jak i 3′ wiązał się w równym stopniu z MNP i nie było różnic w funkcjonalności między dwiema orientacjami wiązania. Wolne DNA było łatwo usuwane za pomocą  kolumn magnetycznych . Cząstki te były również w stanie dostarczyć geny do linii komórek ludzkiego wątrobiaka, Huh-7, ale wydajność transfekcji była większa niż w przypadku TAP. Najwyższe wydajności transfekcji miały nanokryształy półprzewodnikowe i MNP. MNP nie indukował tworzenia ROS ani martwicy po 48 godzinach inkubacji.
 4. Po transfekcji MNP miał poziomy ekspresji genu reporterowego równoważne TAP. Jednak nanocząstki miały lepszą wydajność transfekcji niż TAP. Nanocząstki  magnetyczne  były najłatwiejsze do oczyszczenia ze wszystkich testowanych nanocząstek.
 5. Ta strategia biokoniugacji TAP do nanocząstek jest cenna, ponieważ skład nanocząstek można zmienić, a system można szybko zoptymalizować. Ponieważ komórki śródbłonka pobierają MNP, strategia ta może być wykorzystana do celowania w neowaskularyzację, która występuje w retinopatiach proliferacyjnych.

 

Absolute Mag™ Streptavidin Gold Coated Magnetic Particles, 100 nm

WHM-GC067 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Gold Coated Magnetic Particles, 250 nm

WHM-GC068 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Gold Coated Magnetic Particles, 20 nm

WHM-GC065 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Gold Coated Magnetic Particles, 40 nm

WHM-GC066 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Streptavidin Magnetic Particles

SVMX-10-100 Spherotech 100 mL 1765.2 EUR

COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 3µm, CM01N

UMC0100-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 3µm, CM01N

UMC0100-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 3µm, CM01N

UMC0100-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 3µm, CM01N

UMC0100-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

UMC0101-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

UMC0101-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

UMC0101-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

UMC0101-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

UMC0102-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

UMC0102-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

UMC0102-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

UMC0102-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Silica-coated Magnetic Particles, 1.0 μm

WNM-B002 Creative Diagnostics 5 ml 870 EUR

Encapsulated Magnetic / Streptavidin Coated Microspheres, 0.7µm - 1.2µm, CM01N

CME0101-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

Encapsulated Magnetic / Streptavidin Coated Microspheres, 0.7µm - 1.2µm, CM01N

CME0101-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

Encapsulated Magnetic / Streptavidin Coated Microspheres, 0.7µm - 1.2µm, CM01N

CME0101-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

Encapsulated Magnetic / Streptavidin Coated Microspheres, 0.7µm - 1.2µm, CM01N

CME0101-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, Dextran Coated, 130 nm

WHM-G019 Creative Diagnostics 1 mL 664.8 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, Dextran Coated, 250 nm

WHM-G034 Creative Diagnostics 1 mL 661.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, Dextran Coated, 500 nm

WHM-G047 Creative Diagnostics 1 mL 686.4 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, Dextran Coated, 100 nm

WHM-G121 Creative Diagnostics 1 mL 770.4 EUR

Streptavidin Coated Polystyrene Particles

SVP-05-100 Spherotech 100 mL 2203.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 100 nm

WHM-X049 Creative Diagnostics 1 mL 727.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 150 nm

WHM-X050 Creative Diagnostics 1 mL 727.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 200 nm

WHM-X051 Creative Diagnostics 1 mL 727.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 50 nm

WHM-X047 Creative Diagnostics 1 mL 727.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles,1 μm

WHM-X053 Creative Diagnostics 2 mL 852 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, 0.5%w/v, 18-22.9µm., 4mL

SVM-200-4 Spherotech 4 mL 241.5 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, 0.5%w/v, 38.0-44.0µm, 4mL

SVM-400-4 Spherotech 4 mL 269.5 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, Dextran Coated, 50 nm

WHM-G087 Creative Diagnostics 1 mL 895.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, Dextran Coated, 80 nm

WHM-G107 Creative Diagnostics 1 mL 895.2 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, 0.5%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL

SVM-05-10 Spherotech 10 mL 157.5 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, 1%w/v, 4.6-5.9µm, 5mL

SVM-50-5 Spherotech 5 mL 206.5 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, 1%w/v, 6.0-7.9µm, 5mL

SVM-60-5 Spherotech 5 mL 220.5 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, 1%w/v, 8.0-9.9µm, 5mL

SVM-80-5 Spherotech 5 mL 241.5 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 0.5-0.69 μm

WHM-S101 Creative Diagnostics 10 mL 832.8 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 0.7-0.9 μm

WHM-S102 Creative Diagnostics 10 mL 832.8 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 1.0-1.4 μm

WHM-S103 Creative Diagnostics 10 mL 832.8 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 1.5-1.9 μm

WHM-S104 Creative Diagnostics 10 mL 832.8 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 2.0-2.9 μm

WHM-S105 Creative Diagnostics 10 mL 832.8 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 3.0-3.9 μm

WHM-S106 Creative Diagnostics 10 mL 883.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 4.0-4.5 μm

WHM-S107 Creative Diagnostics 10 mL 1014 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 4.6-5.9 μm

WHM-S108 Creative Diagnostics 5 mL 895.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 6.0-7.9 μm

WHM-S109 Creative Diagnostics 5 mL 945.6 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, 8.0-9.9 μm

WHM-S110 Creative Diagnostics 5 mL 970.8 EUR

Absolute Mcell™ Streptavidin Magnetic Particles, 500 nm

WHM-RL23-002 Creative Diagnostics 2 mL 950 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, 0.5%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL

SVM-08-10 Spherotech 10 mL 157.5 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, 0.5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL

SVM-10-10 Spherotech 10 mL 157.5 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, 0.5%w/v, 2.0-2.9µm, 10mL

SVM-20-10 Spherotech 10 mL 157.5 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, 1%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL

SVM-30-10 Spherotech 10 mL 192.5 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.5µm, 10mL

SVM-40-10 Spherotech 10 mL 192.5 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Particles, 18.0-22.9 µm

WHM-S177 Creative Diagnostics 4 ml 971 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Particles, 38.0-44.0 µm

WHM-S178 Creative Diagnostics 4 ml 971 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Particles, 45.0-52.0 µm

WHM-S179 Creative Diagnostics 4 ml 971 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, 0.5%w/v, 1.5-1.9 µm, 10mL

SVM-15-10 Spherotech 10 mL 157.5 EUR

Absolute Mcell™ Streptavidin Magnetic Particles, Sterile

WHM-AB23-092 Creative Diagnostics 10 mg 1100 EUR

Absolute Mag Streptavidin Silica Magnetic Particles, 1.5 µm

SMP-UM09 Creative Diagnostics 2 mL 733.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Silica Magnetic Particles, 6 µm

SMP-UM21 Creative Diagnostics 2 mL 690 EUR

Absolute Mag Streptavidin Silica Magnetic Particles, 1.11 µm

SMP-UM41 Creative Diagnostics 1 mL 920.4 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Cross-linked

WHM-S115 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Fluorescent Yellow

WHM-S125 Creative Diagnostics 2 mL 895.2 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, Smooth, 1%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL

SVMS-30-10 Spherotech 10 mL 206.5 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, Smooth, 1%w/v, 4.0-5.0µm, 10mL

SVMS-40-10 Spherotech 10 mL 206.5 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, High Magnetite, 0.5%w/v, 38.0-44.0µm, 4mL

SVMH-400-4 Spherotech 4 mL 252 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, High Magnetite, 0.5%w/v, 45.0-52.0µm, 4mL

SVMH-500-4 Spherotech 4 mL 252 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, Cross-linked Dextran Coated, 300 nm

WHM-G090 Creative Diagnostics 1 mL 686.4 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, Cross-linked Dextran Coated, 500 nm

WHM-G094 Creative Diagnostics 1 mL 728.4 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, High Iron, 0.5%w/v, 0.2-0.39µm, 5mL

SVM-025-5H Spherotech 5mL 161 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, High Iron, 0.5%w/v, 0.4-0.69µm, 5mL

SVM-05-5H Spherotech 5mL 161 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Fluorescent Nile Red

WHM-S119 Creative Diagnostics 2 mL 883.2 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, Crosslinked, 0.5%w/v, 25.0-37.0µm, 4mL

SVMX-300-4 Spherotech 4mL 241.5 EUR

Streptavidin Magnetic Particles, Crosslinked, 0.5%w/v, 1.0-2.0µm, 10mL

SVMX-10-10 Spherotech 10 mL 133 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Crosslinked Dextran-coated, Fluorescent Red, 100 nm

WHM-M093 Creative Diagnostics 1 mL 1002 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Ferromagnetic, 2.0-2.9 μm

WHM-S132 Creative Diagnostics 5 mL 883.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Ferromagnetic, 4.0-4.9 μm

WHM-S133 Creative Diagnostics 5 mL 883.2 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Agarose Particles, 10-30 μm

WHM-B055 Creative Diagnostics 5 ml 1145 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 12 µm

WHM-G159 Creative Diagnostics 1 mL 664.8 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1 µm

DNM-M011 Creative Diagnostics 1 mL 763.2 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 300 nm

WHM-B056 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Smooth Surface, 3.0-3.9 μm

WHM-S113 Creative Diagnostics 10 mL 895.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Smooth Surface, 4.0-5.0 μm

WHM-S114 Creative Diagnostics 10 mL 895.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, High Surface Area, 1 μm

WHM-X053H Creative Diagnostics 2 mL 889.2 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 8.0-12.9 µm

DNM-C013 Creative Diagnostics 4 mL 1200 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 13.0-17.9 µm

DNM-C014 Creative Diagnostics 4 mL 1294.8 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 18.0-24.0 µm

DNM-C015 Creative Diagnostics 4 mL 1310.4 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Crosslinked Dextran-coated, Fluorescent Far Red, 100 nm

WHM-M091 Creative Diagnostics 1 mL 1002 EUR

Streptavidin Fluorescent Magnetic Particles, Pink, 0.1%w/v, 1.0-1.4µm, 2mL

FSVM-1058-2 Spherotech 2 mL 189 EUR

Streptavidin Fluorescent Magnetic Particles, Pink, 0.1%w/v, 2.0-2.9µm, 2mL

FSVM-2058-2 Spherotech 2 mL 189 EUR

Streptavidin Fluorescent Magnetic Particles, Pink, 0.1%w/v, 8.0-9.9µm, 2mL

FSVM-8058-2 Spherotech 2 mL 199.5 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Fluorescent Pink, 1.0-1.4 μm

WHM-S122 Creative Diagnostics 2 mL 883.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Fluorescent Pink, 2.0-2.9 μm

WHM-S124 Creative Diagnostics 2 mL 883.2 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Fluorescent Pink, 8.0-9.9 μm

WHM-S126 Creative Diagnostics 2 mL 895.2 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 1 μm

WHM-B057 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 2 μm

WHM-B058 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 5 μm

WHM-B059 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 2.8 μm

WHM-B060 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 2 µm

WHM-G187 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 3 µm

WHM-G188 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 6 µm

WHM-G214 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 7 µm

WHM-G215 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 8 µm

WHM-G216 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 10 µm

WHM-G217 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 4 µm

WHM-G219 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 5 µm

WHM-G220 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

Streptavidin Fluorescent Magnetic Particles, Yellow, 0.1%w/v, 8.0-9.9µm, 2mL

FSVM-8052-2 Spherotech 2 mL 199.5 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Fluorescent UV/Light Yellow

WHM-S123 Creative Diagnostics 2 mL 883.2 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.3-0.4 µm

DNM-C005 Creative Diagnostics 10 mL 811.2 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.4-0.6 µm

DNM-C006 Creative Diagnostics 10 mL 987.6 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.7-0.9 µm

DNM-C007 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1.5-1.9 µm

DNM-C008 Creative Diagnostics 5 mL 987.6 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 3.0-3.9 µm

DNM-C009 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 4.0-4.9 µm

DNM-C010 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 5.0-5.9 µm

DNM-C011 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 6.0-8.0 µm

DNM-C012 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1%w/v, 196-211µm, 4mL

SVP-2000-4 Spherotech 4 mL 297.5 EUR

Streptavidin Fluorescent Magnetic Particles, Nile Red, 0.1%w/v, 0.2-0.39µm, 2mL

FSVM-02556-2 Spherotech 2 mL 196 EUR

Streptavidin Fluorescent Magnetic Particles, Sky Blue, 0.1%w/v, 2.0-2.9µm, 2mL

FSVM-2070-2 Spherotech 2 mL 189 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Particles, Fluorescent Yellow, 0.4-0.69 µm

WHM-S181 Creative Diagnostics 2 ml 900 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Dextran Nanoparticles, Dextran Coated, Fluorescent Red, 300 nm

WHM-G258 Creative Diagnostics 1 mL 1070.4 EUR

Absolute Mag Fluorescent Streptavidin Magnetic Particles, 100 nm, Excitation 405 nm

WHM-ME405 Creative Diagnostics 1 mL 1300.8 EUR

Absolute Mag Fluorescent Streptavidin Magnetic Particles, 100 nm, Excitation 647 nm

WHM-ME647 Creative Diagnostics 1 mL 963.6 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Dextran Nanoparticles, Dextran Coated, Fluorescent Green, 300 nm

WHM-G259 Creative Diagnostics 1 mL 1070.4 EUR

Streptavidin Fluorescent Magnetic Particles, UV/Light Yellow, 0.1%w/v, 2.0-2.9µm, 2mL

FSVM-2042-2 Spherotech 2 mL 189 EUR

Fluorescent Streptavidin Magnetic Particles, High Iron, Yellow, 0.1%w/v,0.2-0.39µm, 2mL

FSVM-02552-2H Spherotech 2mL 196 EUR

Fluorescent Streptavidin Magnetic Particles, High Iron, Yellow, 0.1%w/v,0.4-0.69µm, 2mL

FSVM-0552-2H Spherotech 2mL 196 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Hydroxyethyl Starch, Fluorescent Red, 100 nm

WHM-M099 Creative Diagnostics 1 mL 1002 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Red, 1.43 μm

DMF-P212 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Red, 4.54 μm

DMF-P214 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Red, 10.31 μm

DMF-P217 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles, Hydroxyethyl Starch, Fluorescent Far Red, 100 nm

WHM-M096 Creative Diagnostics 1 mL 1002 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Yellow, 1.43 μm

DMF-P213 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Yellow, 4.54 μm

DMF-P215 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Yellow, 10.31 μm

DMF-P216 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

Streptavidin Magnetic Beads

HY-K0208 MedChemExpress 5 mL 645.6 EUR

Streptavidin Magnetic beads

EA-IP-011M Elabscience Biotech 1mL 241 EUR

Magnetic Beads™ Streptavidin

SMB-B01 ACROBIOSYSTEMS 5mg 149.8 EUR

Magnetic Streptavidin Sampler Pack

BLI21950-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 342 EUR

Ms IgG Coated Magnetic Particles

MSGMS-30-5 Spherotech 5 mL 310.8 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, Dextran-coated, 70 nm

WHM-G246 Creative Diagnostics 1 mL 951.6 EUR

Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Nanoparticles, PGMA-coated, 140 nm

WHM-NC05 Creative Diagnostics 5 mg 1210 EUR

Streptavidin BlackPearl® (Magnetic Beads)

20161004-1 Bio-WORLD - Ask for price

Streptavidin BlackPearl® (Magnetic Beads)

20161004-2 Bio-WORLD - Ask for price

Streptavidin coated 96-well Plate

6523-5 Biovision each 392.4 EUR

QuantumPlex™M Streptavidin ~6µm Magnetic

BLI252A-1 Polysciences Europe GmbH 5x1ml 676 EUR

QuantumPlex™M Streptavidin ~6µm Magnetic

BLI252B-5 Polysciences Europe GmbH 5x5ml 2781 EUR

QuantumPlex™M Streptavidin ~6µm Magnetic

BLI252C-10 Polysciences Europe GmbH 5x10ml 4387 EUR

Streptavidin Coated PCR 8 Strip Tubes

PCR0STF-SA5/100 Biomat 1 plate 3.52 EUR

QuantumPlex™M SP Streptavidin ~6µm Magnetic

BLI253A-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 336 EUR

QuantumPlex™M SP Streptavidin ~6µm Magnetic

BLI253B-3 Polysciences Europe GmbH 3ml 830 EUR

Streptavidin Coated 12 x 75 mm Tubes

TS1275-SA5/500 Biomat 1 pack = 5 units of 20 pcs 268.18 EUR

Streptavidin Coated 12 x 75 mm Tubes

TS1275-SA5/500/W Biomat 1 pack = 5 units of 20 pcs 326.48 EUR

Streptavidin - MagBead (Magnetic Bead Linked Antibody)

MB-SA PHOENIX PEPTIDE 1 ml 469.8 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, 130 nm

WHM-B005 Creative Diagnostics 100 μL, 1 mL Ask for price

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, 20 nm

WHM-G012 Creative Diagnostics 1 mL 728.4 EUR

Xpress Capture Streptavidin Coated ELISA Plates

MBS412312-5x384Wells MyBiosource 5x384Wells 710 EUR

Xpress Capture Streptavidin Coated ELISA Plates

MBS412312-5x96Wells MyBiosource 5x96Wells 285 EUR

Xpress Capture Streptavidin Coated ELISA Plates

MBS412313-5x384Wells MyBiosource 5x384Wells 710 EUR

Xpress Capture Streptavidin Coated ELISA Plates

MBS412313-5x96Wells MyBiosource 5x96Wells 285 EUR

Xpress Capture Streptavidin Coated ELISA Plates

MBS412314-5x384Wells MyBiosource 5x384Wells 710 EUR

Xpress Capture Streptavidin Coated ELISA Plates

MBS412314-5x96Wells MyBiosource 5x96Wells 285 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.1µm

CP01000-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.1µm

CP01000-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.1µm

CP01000-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.1µm

CP01000-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.2µm

CP01001-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.2µm

CP01001-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.2µm

CP01001-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.2µm

CP01001-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.5µm

CP01003-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.5µm

CP01003-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.5µm

CP01003-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.5µm

CP01003-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 1.0µm

CP01004-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 1.0µm

CP01004-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 1.0µm

CP01004-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 1.0µm

CP01004-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 3.0µm

CP01005-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 3.0µm

CP01005-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 3.0µm

CP01005-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 3.0µm

CP01005-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 5.0µm

CP01006-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 5.0µm

CP01006-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 5.0µm

CP01006-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 5.0µm

CP01006-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 10.0µm

CP01007-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 10.0µm

CP01007-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 10.0µm

CP01007-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 10.0µm

CP01007-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 15.0µm

CP01008-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 15.0µm

CP01008-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 15.0µm

CP01008-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 15.0µm

CP01008-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

Streptavidin Coated - 96 well Solid plates -Black PS

MCB0STF-SA5/200 Biomat 1 plate 23.65 EUR

Streptavidin Coated - 96 well Solid plates -Black PS

MCB0STF-SA5/200/W Biomat 1 plate 27.06 EUR

Streptavidin Coated - 96 well Solid plates - White PS

MCW0STF-SA5/200 Biomat 1 plate 23.65 EUR

Streptavidin Coated - 96 well Solid plates - White PS

MCW0STF-SA5/200/W Biomat 1 plate 27.06 EUR

Streptavidin Coated - 96 well Solid plates - Clear PS

MC0STF-SA5/200 Biomat 1 plate 23.1 EUR

Streptavidin Coated - 96 well Solid plates - Clear PS

MC0STF-SA5/200/W Biomat 1 plate 26.62 EUR

Absolute Mag™ NHS Gold Coated Magnetic Particles, 100 nm

WHM-GC079 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ NHS Gold Coated Magnetic Particles, 250 nm

WHM-GC080 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ GSH Gold Coated Magnetic Particles, 100 nm

WHM-GC091 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ GSH Gold Coated Magnetic Particles, 250 nm

WHM-GC092 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ PEI Gold Coated Magnetic Particles, 100 nm

WHM-GC095 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ PEI Gold Coated Magnetic Particles, 250 nm

WHM-GC096 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Dextran Nanoparticles, 50 nm

WHM-G066 Creative Diagnostics 1 mL 602.4 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Dextran Nanoparticles, 100 nm

WHM-G075 Creative Diagnostics 1 mL 602.4 EUR

Absolute Mag Streptavidin Magnetic Dextran Nanoparticles, 130 nm

WHM-G084 Creative Diagnostics 2 mL 874.8 EUR

Absolute Mag™ DBCO Gold Coated Magnetic Particles, 100 nm

WHM-GC059 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ DBCO Gold Coated Magnetic Particles, 250 nm

WHM-GC060 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ Amine Gold Coated Magnetic Particles, 100 nm

WHM-GC047 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ Amine Gold Coated Magnetic Particles, 250 nm

WHM-GC048 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ Azide Gold Coated Magnetic Particles, 100 nm

WHM-GC051 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ Azide Gold Coated Magnetic Particles, 250 nm

WHM-GC052 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag Citrate Gold Coated Magnetic Particles, 50 nm

WHM-GC013 Creative Diagnostics 1 mL 1314 EUR

Absolute Mag Citrate Gold Coated Magnetic Particles, 20 nm

WHM-GC014 Creative Diagnostics 1 mL 1314 EUR

Absolute Mag Citrate Gold Coated Magnetic Particles, 10 nm

WHM-GC015 Creative Diagnostics 1 mL 1314 EUR

Absolute Mag Gold Coated Magnetic Particles, Citrate, 250 nm

WHM-GC06 Creative Diagnostics 0.5 mL 1189.2 EUR

Streptavidin Coated Plates, Clear, 96-Well, Clear Frame

SP-14 ACROBIOSYSTEMS 1plate 139.1 EUR

Streptavidin Coated Plates, Clear, 96-Well, Clear Frame

SP-14-1plate ACROBIOSYSTEMS 1plate 32.7 EUR

Streptavidin Coated Plates, Clear, 96-Well, Clear Frame

SP-14-5plates ACROBIOSYSTEMS 5plates 130.8 EUR

Absolute Mag™ Biotin Gold Coated Magnetic Particles, 100 nm

WHM-GC055 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ Biotin Gold Coated Magnetic Particles, 250 nm

WHM-GC056 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ NHS Gold Coated Magnetic Particles, 20 nm

WHM-GC077 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ NHS Gold Coated Magnetic Particles, 40 nm

WHM-GC078 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Do przetestowania tej technologii wykorzystano wiele typów komórek, a każda z nanocząsteczek była w stanie dokonać transfekcji. W dorosłych komórkach śródbłonka MNP okazał się nieszkodliwy, nawet przy najwyższych testowanych dawkach w odniesieniu do ROS i martwicy. Technologia ta może być wykorzystywana jako coś więcej niż tylko wektor do transferu genów, ponieważ każda warstwa może pełnić swoją własną unikalną funkcję, a następnie ulegać degradacji w celu odsłonięcia kolejnej warstwy funkcjonalnej.

Dodaj komentarz