Receptorem wirusa Epsteina-Barra ludzkich limfocytów B jest receptor C3d

Tożsamość receptora wirusa Epsteina-Barra (EBV) z receptorem dopełniacza typu 2 (CR2) ustalono w trzech zestawach eksperymentów z użyciem przeciwciał monoklonalnych  , HB-5 i  anty – B2, które rozpoznają błonę limfocytów B Mr 145 000 białko, które jest CR2.

Po pierwsze, porządek rang wiązania fluoresceinowanego EBV z czterema liniami komórek limfoblastoidalnych (SB, JY, Raji i Molt-4) był identyczny z porządkiem rang wiązania HB-5 i  anty – B2 w analitycznej cytometrii przepływowej. Po drugie, wstępne traktowanie komórek HB-5, a następnie traktowanie  kozim  fragmentami F(ab’)2 z  mysim  IgG  blokowało wiązanie fluoresceinowanego EBV na SB, linii komórek B-limfoblastoidalnych.

Przyłączenie wirusa nie było hamowane przez sam HB-5, samo drugie  przeciwciało , króliczy  receptor anty -C3b lub UPC10 (nieistotne przeciwciało monoklonalne  ) . Po trzecie, przeniesienie CR2 z SB do cząsteczek Staphylococcus aureus zawierających białko A, do których został zaabsorbowany HB-5, nadało im specyficzną zdolność do wiązania EBV znakowanego 125I. Dochodzimy do wniosku, że CR2 jest receptorem EBV ludzkich limfocytów B.

Niejednorodność uszkodzeń i napraw DNA wywołanych promieniowaniem w komórkach nowotworowych i normalnych mierzona za pomocą testu „komety”.

 1. Metodę pomiaru uszkodzeń DNA poszczególnych komórek, opartą na technice mikroelektroforezy, opisali Ostling i Johanson w 1984 (Biochem. Biophys. Res. Commun. 123, 291-298). Komórki osadzone w agarozie poddaje się lizie, krótko poddaje działaniu pola elektrycznego, barwi fluorescencyjnym barwnikiem wiążącym DNA i ogląda pod mikroskopem fluorescencyjnym.
 2. Uszkodzone DNA migruje dalej w polu elektrycznym, a komórka przypomina wtedy „kometę” z jasno fluorescencyjną głową i ogonem, który zwiększa się wraz ze wzrostem uszkodzeń. Wykorzystaliśmy analizę obrazu wideo, aby zdefiniować odpowiednie „cechy” komety jako miarę uszkodzeń DNA, a także oszacowaliśmy uszkodzenia i naprawy za pomocą promieniowania jonizującego.
 3. Test został zoptymalizowany pod kątem roztworu do lizy, czasu lizy, czasu elektroforezy i stężenia jodku propidyny przy użyciu komórek V79 chomika chińskiego.  Aby ocenić niejednorodność odpowiedzi komórek prawidłowych w porównaniu z komórkami złośliwymi, oceniano uszkodzenie zarówno komórek nowotworowych, jak i komórek prawidłowych w obrębie  mysich guzów SCC-VII.
 4. Komórki nowotworowe oddzielono od makrofagów przy użyciu metody sortowania komórek opartej na zróżnicowanym wiązaniu  koziej  anty – mysiej  IgG sprzężonej z FITC . Najbardziej informacyjną cechą obrazu komety był „moment warkocza”, będący iloczynem ilości DNA w warkoczu i średniej odległości migracji w warkoczu.
 5. Komórki nowotworowe i normalne wykazywały znaczną niejednorodność uszkodzeń wytworzonych przez promieniowanie jonizujące, chociaż średnia wielkość uszkodzeń wzrastała liniowo wraz z dawką (0-15 Gy) i sugerowała podobną wrażliwość na promieniowanie netto dla tych dwóch typów komórek.
 6. Podobnie, szybkość naprawy DNA nie różniła się znacząco dla komórek nowotworowych i normalnych, a większość komórek naprawiła uszkodzenie po 30 minutach od ekspozycji na 15 Gy. Niejednorodność odpowiedzi nie wydawała się być wynikiem różnic w odpowiedzi w cyklu komórkowym.

Barwniki Alexa, seria nowych barwników fluorescencyjnych, które dają wyjątkowo jasne, fotostabilne koniugaty.

 1. Barwniki Alexa 350, Alexa 430, Alexa 488, Alexa 532, Alexa 546, Alexa 568 i Alexa 594 to nowa seria barwników fluorescencyjnych o widmach emisyjnych/wzbudzenia podobnych do widm AMCA, Lucifer Yellow, fluoresceiny, rodaminy 6G, tetrametylorodaminy lub Cy3, lizamina rodamina B i Texas Red, odpowiednio (liczby w nazwach Alexa wskazują przybliżoną maksymalną długość fali wzbudzenia w nm).
 2. Wszystkie barwniki Alexa i ich koniugaty są bardziej fluorescencyjne i bardziej fotostabilne niż ich powszechnie stosowane analogi spektralne wymienione powyżej. Ponadto barwniki Alexa są niewrażliwe na pH w zakresie 4-10.
 3. Oceniliśmy barwniki Alexa w porównaniu z konwencjonalnymi barwnikami w zastosowaniach z użyciem różnych koniugatów, w tym  koziej  anty – mysiej  IgG  (GAM), streptawidyny, aglutyniny z kiełków pszenicy (WGA) i konkanawaliny A (ConA). Koniugaty Alexa 546 są co najmniej dwukrotnie bardziej fluorescencyjne niż koniugaty Cy3.
 4. Białka znakowane barwnikami Alexa 568 lub Alexa 594 są kilkakrotnie jaśniejsze niż te same białka znakowane odpowiednio barwnikami lizamina rodamina B lub Texas Red. Pochodne barwnika Alexa falloidyny barwią F-aktynę z wysoką specyficznością. Formy hydrazydowe barwników Alexa są bardzo jasnymi, utrwalanymi w formaldehydzie znacznikami polarnymi.
 5. Koniugaty fluorochromów Alexa 430 (ex 430 nm/em 520 nm) i Alexa 532 (ex 530 nm/em 548 nm) są spektralnie unikalnymi sondami fluorescencyjnymi o stosunkowo wysokich wydajnościach kwantowych w zakresie długości fali wzbudzenia i emisji.

Synteza interleukin i IgA. Ludzka i mysia interleukina 6 indukują wysoki poziom wydzielania IgA w komórkach B zaangażowanych w IgA.

Świeżo wyizolowane mysie komórki PP B hodowano z 10 różnymi cytokinami, w tym IL-1 alfa, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IFN-gamma, TNF-alfa i TGF- beta, aby zbadać możliwą rolę tych cytokin w indukcji syntezy Ig. Interesujące było odkrycie, że tylko IL-5 i zarówno  mysi  rekombinant (mr), jak i ludzki rekombinant (hr) IL-6 wzmacniały syntezę IgA.

Efekt był większy z mrIL-6 lub hrIL-6 niż z mrIL-5. IL-6 indukował cykliczne komórki mIgA+ PP B do wydzielania wysokich poziomów IgA (około 7-krotny wzrost w porównaniu z kontrolą). Istotne było odkrycie, że mrIL-6 ma niewielki wpływ na wydzielanie IgM lub  IgG  przez hodowle komórek PP B. hrIL-6 zwiększyła również wydzielanie IgA przez komórki PP B, a to wzmocnienie zostało zniesione przez  kozie  anty -hrIL-6  antyserum. mrIL-6 nie powodował proliferacji komórek B, ale indukował gwałtowny wzrost liczby komórek B wydzielających IgA. Przełączanie izotypów nie było mechanizmem tego znacznego wzrostu syntezy IgA, ponieważ komórki B mIgA-PP nie były indukowane do wydzielania IgA przez mrIL-6. Na podstawie tych badań dochodzimy do wniosku, że IL-6 odgrywa ważną rolę w promowaniu końcowego różnicowania komórek PP B w komórki plazmatyczne wydzielające IgA.

Apoptoza złośliwych ludzkich komórek B przez ligację CD20 z przeciwciałami monoklonalnymi.

 • CD20 jest nieglikozylowaną fosfoproteiną o masie 33 do 37 kD zaangażowaną w sygnalizację komórek B, która pełni ważne funkcje w regulacji proliferacji i różnicowania komórek B.
 • Ponadto,  ostatnio wykazano, że ten antygen powierzchniowy komórek B jest skutecznym celem immunoterapii nowotworów złośliwych komórek B przy użyciu chimerycznych ( mysich /ludzkich) lub znakowanych radioaktywnie mysich przeciwciał  monoklonalnych anty  CD20  .
 • W tym raporcie pokazujemy, że rozległe usieciowanie CD20 za pomocą mysich przeciwciał monoklonalnych anty-CD20 (MoAb) w obecności koziego anty-mysiego IgG lub komórek z ekspresją receptora Fc (FcR) bezpośrednio hamuje proliferację limfocytów B, indukuje jądrowe DNA fragmentacja i prowadzi do śmierci komórki przez apoptozę.
 • Efekty apoptotyczne tych MoAb mogą być hamowane przez chelatację zewnątrzkomórkowego lub wewnątrzkomórkowego Ca2+ przez EGTA lub Bapta AM, co wskazuje, że  apoptoza za pośrednictwem anty -CD20 może być związana ze zmianami stężenia Ca2+.

 

Goat anti-Rat IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles

RTPFC-60-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

Goat anti-Rat IgG (H&L) Coated Polystyrene Particles

RTPXA-60-5 Spherotech 5 mL 339.6 EUR

Ms IgG Coated Polystyrene Particles

MsGPX-50-5 Spherotech 5 mL 376.8 EUR

Anti-DNP Coated Polystyrene Particles

DNPP-50-2 Spherotech 2 mL 346.8 EUR

Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles

DIGP-05-2 Spherotech 2 mL 334.8 EUR

Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles

DIGP-20-2 Spherotech 2 mL 346.8 EUR

Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles

DIGP-40-2 Spherotech 2 mL 346.8 EUR

Ms Anti-FLAG M2 Coated Polystyrene Particles

MPAF-05-2 Spherotech 2 mL 372 EUR

Ms Anti-FLAG M2 Coated Polystyrene Particles

MPAF-20-2 Spherotech 2 mL 352.8 EUR

BSA Coated Polystyrene Particles

BP-08-10 Spherotech 10 mL 291.6 EUR

BSA Coated Polystyrene Particles

BP-30-5 Spherotech 5 mL 322.8 EUR

BSA Coated Polystyrene Particles

BP-60-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

BSA Coated Polystyrene Particles

BP2-150-5 Spherotech 5 mL 608.4 EUR

Oligo (dT)25 Coated Polystyrene Beads

OdT25P-100-4 Spherotech 4 mL 493.2 EUR

Streptavidin Coated Polystyrene Particles

SVP-05-100 Spherotech 100 mL 2203.2 EUR

Streptavidin Coated Polystyrene Particles

SVP-2000-4 Spherotech 4 mL 559.2 EUR

Goat anti-Mouse IgG Coated 384 Well Plate, Clear

X125-1EA Arbor Assays 1EA 48 EUR

DiagPoly Avidin Coated Polystyrene Particles, 0.7-0.9 µm

DNM-C001 Creative Diagnostics 10 mL 1212 EUR

DiagPoly Avidin Coated Polystyrene Particles, 1.0-1.4 µm

DNM-C002 Creative Diagnostics 10 mL 1212 EUR

DiagPoly Avidin Coated Polystyrene Particles, 3.0-3.9 µm

DNM-C003 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

DiagPoly Avidin Coated Polystyrene Particles, 6.0-8.0 µm

DNM-C004 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

DiagPoly Biotin Coated Polystyrene Particles, 0.7-0.9 µm

DNM-C016 Creative Diagnostics 10 mL 1062 EUR

DiagPoly Biotin Coated Polystyrene Particles, 3.0-3.9 µm

DNM-C017 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

DiagPoly Biotin Coated Polystyrene Particles, 6.0-8.6 µm

DNM-C018 Creative Diagnostics 5 mL 1200 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1 µm

DNM-M011 Creative Diagnostics 1 mL 763.2 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.3-0.4 µm

DNM-C005 Creative Diagnostics 10 mL 811.2 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.4-0.6 µm

DNM-C006 Creative Diagnostics 10 mL 987.6 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.7-0.9 µm

DNM-C007 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1.5-1.9 µm

DNM-C008 Creative Diagnostics 5 mL 987.6 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 3.0-3.9 µm

DNM-C009 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 4.0-4.9 µm

DNM-C010 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 5.0-5.9 µm

DNM-C011 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 6.0-8.0 µm

DNM-C012 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 8.0-12.9 µm

DNM-C013 Creative Diagnostics 4 mL 1200 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 13.0-17.9 µm

DNM-C014 Creative Diagnostics 4 mL 1294.8 EUR

DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 18.0-24.0 µm

DNM-C015 Creative Diagnostics 4 mL 1310.4 EUR

Goat anti-Mouse IgG Coated - 96 well Solid plates - Clear PS

MC25F-aM/W Biomat 1 plate 38.28 EUR

Goat anti-Mouse IgG Coated - 96 well Solid plates - Clear PS

MC25F-aM_ Biomat 1 plate 32.45 EUR

Goat anti-Mouse IgG Coated - 96 well Solid plates - Black PS

MCB25F-aM/W Biomat 1 plate 38.72 EUR

Goat anti-Mouse IgG Coated - 96 well Solid plates - Black PS

MCB25F-aM_ Biomat 1 plate 32.89 EUR

Goat anti-Mouse IgG Coated - 96 well Solid plates - White PS

MCW25F-aM/W Biomat 1 plate 38.72 EUR

Goat anti-Mouse IgG Coated - 96 well Solid plates - White PS

MCW25F-aM_ Biomat 1 plate 32.89 EUR

DiagPoly Goat Anti-mouse IgG (Fc) Conjugated Polystyrene Particles, 0.7-0.9 µm

DNM-C019 Creative Diagnostics 20 mL 999.6 EUR

DiagPoly Goat Anti-mouse IgG (Fc) Conjugated Polystyrene Particles, 3.0-3.9 µm

DNM-C024 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

DiagPoly Goat Anti-mouse IgG (Fc) Conjugated Polystyrene Particles, 6.0-8.0 µm

DNM-C025 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

Goat anti-Rabbit IgG Coated - 96 well Solid plates - Clear PS

MC26F-aR/W Biomat 1 plate 33.66 EUR

Goat anti-Rabbit IgG Coated - 96 well Solid plates - Black PS

MCB26F-aR/W Biomat 1 plate 34.1 EUR

Goat anti-Rabbit IgG Coated - 96 well Solid plates - White PS

MCW26F-aR/W Biomat 1 plate 34.1 EUR

DiagPoly Avidin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Pink, 0.4-0.6 µm

DNM-L091 Creative Diagnostics 5 mL 795.6 EUR

DiagPoly Avidin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Pink, 1.7-2.2 µm

DNM-L092 Creative Diagnostics 5 mL 920.4 EUR

DiagPoly Avidin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, FITC, 1.7-2.2 µm

DNM-L097 Creative Diagnostics 5 mL 920.4 EUR

DiagPoly Biotin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Pink, 0.4-0.6 µm

DNM-L100 Creative Diagnostics 5 mL 795.6 EUR

DiagPoly Biotin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Pink, 1.7-2.2 µm

DNM-L101 Creative Diagnostics 5 mL 920.4 EUR

DiagPoly Biotin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Pink, 5.0-5.9 µm

DNM-L102 Creative Diagnostics 5 mL 920.4 EUR

DiagPoly Biotin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Blue, 3.0-3.9 µm

DNM-L105 Creative Diagnostics 5 mL 920.4 EUR

DiagPoly Biotin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Blue, 7.0-7.9 µm

DNM-L106 Creative Diagnostics 5 mL 994.8 EUR

DiagPoly Avidin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Yellow, 0.4-0.6 µm

DNM-L088 Creative Diagnostics 5 mL 795.6 EUR

DiagPoly Avidin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Yellow, 0.7-0.9 µm

DNM-L089 Creative Diagnostics 5 mL 795.6 EUR

DiagPoly Avidin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Yellow, 1.7-2.2 µm

DNM-L090 Creative Diagnostics 5 mL 920.4 EUR

DiagPoly Avidin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Purple, 0.4-0.6 µm

DNM-L093 Creative Diagnostics 5 mL 795.6 EUR

DiagPoly Avidin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Purple, 0.7-0.9 µm

DNM-L094 Creative Diagnostics 5 mL 795.6 EUR

DiagPoly Biotin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Yellow, 0.4-0.6 µm

DNM-L098 Creative Diagnostics 5 mL 795.6 EUR

DiagPoly Biotin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Yellow, 7.0-7.9 µm

DNM-L099 Creative Diagnostics 5 mL 994.8 EUR

Gt anti-Hu IgG (Fc) Coated Blue Particles

HPBFC-30-5 Spherotech 5 mL 412.8 EUR

DiagPoly Avidin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Sky Blue, 0.7-0.9 µm

DNM-L095 Creative Diagnostics 5 mL 795.6 EUR

DiagPoly Avidin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Nile Red, 0.7-0.9 µm

DNM-L096 Creative Diagnostics 5 mL 795.6 EUR

DiagPoly Biotin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Nile Red, 0.7-0.9 µm

DNM-L103 Creative Diagnostics 5 mL 795.6 EUR

DiagPoly Biotin Coated Fluorescent Polystyrene Particles, Nile Red, 7.0-7.9 µm

DNM-L104 Creative Diagnostics 5 mL 994.8 EUR

Gt anti-Hu IgG (Fc) Coated Blue PMMA Particles

HPMAFc-30-5 Spherotech 5 mL 420 EUR

Rabbit IgG (Fc) Coated Fluorescent Particles

RGFcP5--10056-3 Spherotech 3 mL 3806.4 EUR

MICROPLATE, 384 WELL, POLYSTYRENE, BLACK CLEAR BOTTOM, FLAT BOTTOM, ULA COATED,W/LID, STERILE, BULK 20/100

4588 CORNING 20/pk 2379.6 EUR

Goat anti-Mouse, Coated White 96 Well Plate, 1EA

X010-1EA Arbor Assays 1EA 48 EUR

Goat anti-Mouse IgG Coated - 96 well plates - 8 Well Strips on 12 x 8 frame - Clear PS

MT25F4-aM Biomat 1 plate 32.67 EUR

Goat anti-Mouse IgG Coated - 96 well plates - 8 Well Strips on 12 x 8 frame - Clear PS

MT25F4-aM/W Biomat 1 plate 38.5 EUR

Goat anti-Mouse IgG Coated - 96 well plates - 8 Well Strips on 12 x 8 frame - Black PS

MTB25F4-aM Biomat 1 plate 32.89 EUR

Goat anti-Mouse IgG Coated - 96 well plates - 8 Well Strips on 12 x 8 frame - Black PS

MTB25F4-aM/W Biomat 1 plate 38.72 EUR

Goat anti-Mouse IgG Coated - 96 well plates - 8 Well Strips on 12 x 8 frame - White PS

MTW25F4-aM Biomat 1 plate 32.89 EUR

Goat anti-Mouse IgG Coated - 96 well plates - 8 Well Strips on 12 x 8 frame - White PS

MTW25F4-aM/W Biomat 1 plate 38.72 EUR

Gt anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles

MPFc-08-100 Spherotech 100 mL 1107.6 EUR

Gt anti-Ms IgG(Fc) Polystyrene Particles

MPFc-08-20 Spherotech 20 mL 322.8 EUR

Gt anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles

MPFc-150-4 Spherotech 4 mL 493.2 EUR

Gt anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles

MPFc-30-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

Gt anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles

MPFc-60-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

Ms anti-Hu IgG(Fc) Polystyrene Particles

HUAMP-100-4 Spherotech 4 mL 358.8 EUR

Gt anti-Rb IgG (Fc) Polystyrene Particles

RPFc-08-20 Spherotech 20 mL 322.8 EUR

Gt anti-Rb IgG (Fc) Polystyrene Particles

RPFc-60-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

DiagPoly Goat Anti-mouse IgG (H+L) Conjugated Polystyrene Particles, 0.7-0.9 µm

DNM-C020 Creative Diagnostics 20 mL 999.6 EUR

DiagPoly Goat Anti-mouse IgG (H+L) Conjugated Polystyrene Particles, 3.0-3.9 µm

DNM-C026 Creative Diagnostics 5 mL 999.6 EUR

DiagPoly Goat Anti-mouse IgG (H+L) Conjugated Polystyrene Particles, 6.0-8.0 µm

DNM-C027 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

Gt anti-mouse IgG (H&L) Coated Magnetic

FMM-0552-2H Spherotech 2mL 315.6 EUR

Goat anti-Rabbit IgG Coated - 96 well plates - 8 Well Strips on 12 x 8 frame - Clear PS

MT26F4-aR/W Biomat 1 plate 33.88 EUR

Goat anti-Rabbit IgG Coated - 96 well plates - 8 Well Strips on 12 x 8 frame - Clear PS

MT26F4-aR_ Biomat 1 plate 28.05 EUR

Goat anti-Rabbit IgG Coated - 96 well plates - 8 Well Strips on 12 x 8 frame - Black PS

MTB26F4-aR Biomat 1 plate 28.27 EUR

Goat anti-Rabbit IgG Coated - 96 well plates - 8 Well Strips on 12 x 8 frame - Black PS

MTB26F4-aR/W Biomat 1 plate 34.1 EUR

Goat anti-Rabbit IgG Coated - 96 well plates - 8 Well Strips on 12 x 8 frame - White PS

MTW26F4-aR Biomat 1 plate 28.27 EUR

Goat anti-Rabbit IgG Coated - 96 well plates - 8 Well Strips on 12 x 8 frame - White PS

MTW26F4-aR/W Biomat 1 plate 34.1 EUR

DiagPoly Goat Anti-Human IgG (H+L) Conjugated Polystyrene Particles, 0.7-0.9 µm

DNM-C022 Creative Diagnostics 5 mL 795.6 EUR

Goat anti-Rabbit, Coated White 96 Well Plate, 1EA

X014-1EA Arbor Assays 1EA 48 EUR

Goat anti-Rabbit, Coated Clear 96 Well Plate, 1EA

X016-1EA Arbor Assays 1EA 48 EUR

DiagPoly Goat Anti-mouse IgG (H+L) Conjugated Polystyrene Particles, cross absorbed, 0.7-0.9 µm

DNM-C021 Creative Diagnostics 20 mL 999.6 EUR

Odkrycia te sugerują, że ligacja CD20 in vivo przez  przeciwciała anty – CD20  w obecności komórek z ekspresją FcR może inicjować zdarzenia transdukcji sygnału, które indukują podwyższenie [Ca2+]i i prowadzą do apoptozy złośliwych komórek B, przyczyniając się w ten sposób do imponującego regresje guza obserwowane w  modelach mysich  i badaniach klinicznych z użyciem  MoAb anty -CD20.

Dodaj komentarz