Regulamin

§1. Organizator i cel konkursu “Mat2Tab 2013”

 1. Organizatorem konkursu “Mat2Tab 2013”, zwanego dalej “Konkursem” jest Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku, zwany dalej “Organizatorem”.
 2. Podstawowym celem Konkursu jest propagowanie wykorzystania tablicy interaktywnej w procesie nauczania na każdym poziomie kształcenia. Dodatkowo, poszukiwane są nowatorskie metody wykorzystania tablicy interaktywnej w kształceniu.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Do Konkursu mogą zgłaszać się jedynie zespoły liczące od 2 do 4 osób. Dodatkowo, każda z osób wchodzących w skład zespołu musi być studentem wyższej uczelni w Polsce w dowolnym okresie pomiędzy 1 listopada 2012 oraz 31 maja 2013 roku.

§3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs dotyczy wykonania dowolnej pomocy dydaktycznej (filmu, prezentacji, aplikacji itp.) na tablicę interaktywną do wykorzystania jako fragment lekcji wybranego przedmiotu na jednym z poziomów nauczania: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
 2. Konkurs składa się z trzech etapów:
  • Etap I (Zgłoszenie) – w terminie od 10.01.2013 r. do 28.02.2013 r. zespoły przesyłają drogą elektroniczną opis swojej pracy konkursowej wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie mat2tab.pl w zakładce “Zgłoś się!”. Dnia 01.03.2013 r. na stronie mat2tab.pl opublikowana zostanie lista zespołów zakwalifikowanych do etapu II. Lista zespołów wybrana zostanie przez Organizatora.
  • Etap II (Eliminacje) – w terminie od 01.04.2013 r. do 28.04.2013 r. zespoły, które zakwalifikowały się do etapu II, przesyłają Organizatorowi, za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego na stronie mat2tab.pl, prace konkursowe w swej ostatecznej formie (zgodnej z wymaganiami opisanymi w punktach 4 oraz 5 niniejszego paragrafu). Dnia 7.05.2013 r. na stronie mat2tab.pl opublikowana zostanie lista zespołów zakwalifikowanych do etapu III. Lista zespołów wybrana zostanie przez Organizatora.
  • Etap III (Finał krajowy) – dnia 17.05.2012 r. zespoły, które zakwalifikowały się do etapu III, prezentują swoje prace przed widownią złożoną z komisji sędziowskiej, grupy ekspertów, przedstawicieli patronów Konkursu oraz publiczności. Każda prezentacja może trwać nie więcej niż 15 minut. Po prezentacji komisja sędziowska oraz grupa ekspertów mogą zadawać każdemu z zespołów pytania. Etap kończy się wyłonieniem laureatów konkursu.

  Wykazy wymaganych dokumentów koniecznych do przesłaniana w ramach każdego z powyższych etapów Konkursu, jak również obowiązujące terminy ich dostarczenia znajdują się na stronie mat2tab.pl w zakładce: “Opis konkursu”.

 3. Praca konkursowa przysyłana na etap II Konkursu powinna składać się z:
  • Gotowej aplikacji/prezentacji/filmu do wykorzystania na tablicy interaktywnej
  • Instrukcji instalacji i użytkowania
  • Odpowiednich kodów źródłowych (w przypadku aplikacji) oraz instrukcji przygotowania wersji wynikowej aplikacji na podstawie kodów źródłowych.
  • Specyfikacji minimalnych wymagań sprzętowych
  • Informacji o przeznaczeniu (w postaci wypełnionej “Metryczki pracy konkursowej” dostępnej na stronie mat2tab.pl w zakładce “Opis konkursu”)
 4. Wybrana technologia musi gwarantować możliwość uruchomienia rozwiązania w typowym środowisku pracy opartym o Microsoft Windows lub Linux. Nie są dozwolone rozwiązania wymagające wykorzystania pakietów komercyjnych oraz dedykowanych dla wybranych modeli tablic (chyba, że oprogramowanie udostępnione jest przez producenta w wersji darmowej i współpracuje również z innymi tablicami). Intencją Organizatora jest ocenianie prac uniwersalnych, tzn. takich, które wykorzystać można w typowej szkole, bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania czy sprzętu.
 5. W żadnym wypadku wielkość przesłanych materiałów nie może przekraczać 150 MB.
 6. Każdy zespół może zgłosić do Konkursu jedną lub więcej prac. Prace nie mogą być uprzednio opublikowane i do każdej z nich członkowie zespołu zgłaszającego muszą posiadać wyłączne i nieograniczone prawa.
 7. Członkowie zespołu biorącego udział w konkursie, składając swoje podpisy na formularzu “Metryczka pracy konkursowej” oświadczają, że:
  • posiadają autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich oraz posiadają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku osób i miejsc pokazanych w pracy;
  • muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w pracy (o ile takie elementy występują) nie naruszają praw osób trzecich
   • w przypadku wykorzystania muzyki komercyjnej należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej,
   • w przypadku wykorzystania muzyki udostępnionej bezpłatnie w Internecie należy dołączyć informację o licencji, na której utwór został udostępniony wraz z dokładnym linkiem do danego utworu,
  • materiały wideo, zdjęcia i inne elementy graficzne wykorzystane w pracy (o ile takie elementy występują) nie naruszają praw osób trzecich.
   • w przypadku wykorzystania komercyjnych materiałów graficznych należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej,
   • w przypadku wykorzystania materiałów graficznych udostępnionych bezpłatnie w Internecie należy dołączyć informację o licencji, na której utwór został udostępniony wraz z dokładnym linkiem do danego utworu,
  • ponoszą całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z pracą konkursową i zawartych w niej treściach oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich;
  • wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy w dowolnym czasie, miejscu i formie jak również zobowiązują się do modyfikacji pracy w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny i wskazany do prawidłowej realizacji założeń Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania pracy do wymogów, jakie muszą być spełnione przy jej publikacji na stronie internetowej Organizatora;
  • akceptują niniejszy regulamin;
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z przebiegiem tego konkursu oraz późniejszą publikacją prac zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).

§4. Zasady oceniania i nagrody

 1. Opisy prac nadesłane w etapie I jak i prace nadesłane w etapie II ocenia Organizator. W pozostałych etapach prace oceniane są przez komisję sędziowską powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG składającą się z 5-10 osób reprezentujących Organizatora, partnerów Konkursu oraz nauczycieli.
 2. Organizator oraz komisja sędziowska w ocenie prac konkursowych kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:
  • oryginalnością pomysłu
  • jak najpełniejszym wykorzystaniem możliwości tablicy interaktywnej
  • możliwością praktycznego wykorzystania rozwiązania.
 3. Nagrody w konkursie:
  • Nagroda główna — 1500,00 zł
  • II miejsce — 1000,00 zł
  • III miejsce — 500,00 zł
 4. Przewidziane jest również przyznanie nagród dodatkowych ufundowanych przez Partnerów Konkursu. Zasady przyznania nagród dodatkowych ustalone zostaną wspólnie przez Organizatora oraz Partnerów i opublikowane na stronie mat2tab.pl w terminie do 15.02.2013 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu lub zmiany liczby i wysokości przyznawanych nagród w przypadku niezadowalającego poziomu prac konkursowych.
 6. Decyzje Organizatora i komisji sędziowskiej w sprawie oceny prac są ostateczne i niepodważalne.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna, ostateczna i równoznaczna z wykluczeniem z Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

Dodaj komentarz