Leukcydyny Staphylococcus aureus, kompozycje terapeutyczne i ich zastosowania

W niniejszym dokumencie ujawniono wyizolowaną i oczyszczoną dwuskładnikową leukocydynę Staphylococcus aureus, zwaną tu LukAB, oraz jej składniki LukA i  LukB ,  przeciwciała swoiste dla LukA,  przeciwciała swoiste dla  LukB , kompozycje terapeutyczne zawierające LukA i/  lub LukB lub  anty- przeciwciała LukA i/lub  anty – LukB  , zastosowania kompozycji do leczenia ostrych stanów zapalnych lub infekcji S. aureus, sposoby identyfikacji inhibitorów cytotoksyczności ludzkich fagocytów, w których pośredniczy LukAB, oraz sposoby wykorzystania LukAB jako markera do przewidywania ciężkości Zakażenie gronkowcem złocistym.

Oczyszczanie biologicznie czynnego RNA informacyjnego globiny metodą chromatografii na kwasie oligotymidylowym-celulozie.

Opisano dogodną technikę częściowego oczyszczania dużych ilości funkcjonalnego, bogatego w poli(kwas adenylowy) mRNA. Metoda polega na przyłączeniu mRNA bogatego w poli(kwas adenylowy) do kolumn z kwasem oligotymidylowym-celuloza i jego elucji buforami o niskiej sile jonowej. Biologicznie aktywne  mRNA globiny króliczej  zostało oczyszczone tą procedurą i zbadane pod kątem jego zdolności do kierowania syntezą  globiny króliczej  w bezkomórkowym ekstrakcie nowotworu wodobrzusza. Ponieważ różne ssacze mRNA wydają się być bogate w poli(kwas adenylowy) i prawdopodobnie mogą ulegać translacji w ekstrakcie pozbawionym komórek puchliny brzusznej, podejście to powinno okazać się ogólnie przydatne jako początkowy etap izolacji określonych mRNA.

Obowiązkowa rola komórek śródbłonka w relaksacji mięśni gładkich tętnic przez acetylocholinę.

 • Pomimo bardzo silnego działania rozszerzającego naczynia in vivo, acetylocholina (ACh) nie zawsze powoduje rozluźnienie izolowanych preparatów naczyń krwionośnych in vitro. Na przykład, w spiralnym pasie  aorty piersiowej zstępującej królika  , jedyną odnotowaną odpowiedzią na ACh były stopniowane skurcze, występujące przy stężeniach powyżej 0,1 uM i za pośrednictwem receptorów muskarynowych.
 • Ostatnio zaobserwowaliśmy, że w preparacie pierścieniowym z  aorty piersiowej królika  , ACh powodował znaczną relaksację przy stężeniach niższych niż te wymagane do wywołania skurczu (potwierdzenie wcześniejszego doniesienia Jelliffe’a).
 • Badając tę ​​pozorną rozbieżność, odkryliśmy, że utrata relaksacji ACh w przypadku paska była wynikiem niezamierzonego pocierania jego wewnętrznej powierzchni o obce powierzchnie podczas jego przygotowania.
 • Jeśli dołożono starań, aby uniknąć tarcia powierzchni błony wewnętrznej podczas preparacji, tkanka, czy to pierścień, pasek poprzeczny lub pasek spiralny, zawsze wykazywała relaksację względem ACh i rozważano możliwość, że tarcie powierzchni błony wewnętrznej usunęło komórki śródbłonka .
 • Wykazujemy tutaj, że relaksacja wyizolowanych preparatów  aorty piersiowej królika  i innych naczyń krwionośnych przez ACh wymaga obecności komórek śródbłonka, a ACh, działając na receptory muskarynowe tych komórek, stymuluje uwalnianie substancji powodującej rozluźnienie mięśnie gładkie naczyń.
 • Proponujemy, że może to być jeden z głównych mechanizmów indukowanego przez ACh rozszerzenia naczyń in vivo. Wstępne raporty dotyczące niektórych aspektów prac zostały zgłoszone w innym miejscu.

Wydajny system translacji zależny od mRNA z lizatów retikulocytów.

 1. Opisano prosty sposób przekształcania standardowego   ekstraktu bezkomórkowego retikulocytów królika (lizatu) w system syntezy białek zależnej od mRNA.
 2. Lizat wstępnie inkubuje się z CaCl2 i nukleazą mikrokokową, a następnie dodaje się nadmiar kwasu bis(2-aminoetyloeter)-N,N’-tetraoctowego glikolu etylenowego w celu schelatowania Ca2+ i inaktywacji nukleazy.
 3. Traktowane w ten sposób lizaty mają pomijalną aktywność włączania endogennych aminokwasów, ale 75% aktywności oryginalnego lizatu można odzyskać przez dodanie mRNA globiny.
 4. Zarówno efektywność wykorzystania dodanego mRNA, jak i czułość systemu są bardzo wysokie. Nie można było wykryć żadnej resztkowej aktywności nukleazy, a tRNA jest funkcjonalnie nieuszkodzone.
 5. Wykazano, że kilka różnych rodzajów mRNA ulega wydajnej translacji do pełnowymiarowych produktów o oczekiwanej masie cząsteczkowej do około 200000 i nie ma wykrywalnej akumulacji niekompletnych produktów białkowych.
 6. Wydajna translacja RNA z dwóch wirusów roślinnych (wirus mozaiki tytoniu i wirus mozaiki cowpea) wymagała heterologicznego tRNA.

 Konserwatywna sekwencja AU z nieulegającego translacji regionu 3′ mRNA GM-CSF pośredniczy w selektywnej degradacji mRNA.

 • mRNA genów z ekspresją przejściową często zawierają sekwencję bogatą w AU w regionie niepodlegającym translacji 3′. Wprowadziliśmy 51-nukleotydową sekwencję AT z ludzkiego genu limfokin, GM-CSF, do nieulegającego translacji regionu 3′  genu beta-globiny królika .
 • Nasze eksperymenty pokazują, że spowodowało to, że skądinąd stabilny mRNA beta-globiny stał się wysoce niestabilny in vivo . Niestabilność nadawana przez sekwencję AU w mRNA została częściowo złagodzona przez traktowanie komórek cykloheksymidem.
 • Proponujemy, że sekwencje AU są sygnałem rozpoznawczym dla szlaku przetwarzania mRNA, który specyficznie degraduje mRNA dla niektórych limfokin, cytokin i protoonkogenów.

Długotrwałe wzmocnienie transmisji synaptycznej w obszarze zębatym znieczulonego  królika  po stymulacji drogi perforacji.

 1. Efekty następcze powtarzającej się stymulacji włókien ścieżki perforacyjnej do obszaru zębatego formacji hipokampa badano za pomocą mikroelektrod zewnątrzkomórkowych u królików znieczulonych uretanem.
 2. U piętnastu z osiemnastu królików  reakcja populacji odnotowana z komórek ziarnistych w obszarze wklęsłym na salwy pojedynczych perforowanych ścieżek była wzmacniana przez okresy w zakresie od 30 minut do 10 godzin po jednym lub kilku treningach kondycjonujących z szybkością 10-20/s przez 10-15 sekund. lub 100/s przez 3-4 sek.3.
 3. Odpowiedź populacji analizowano pod kątem trzech parametrów: amplitudy populacyjnego potencjału postsynaptycznego pobudzającego (epsp), sygnalizującego depolaryzację komórek ziarnistych oraz amplitudy i latencji skoku populacyjnego, sygnalizującego wyładowanie komórek ziarnistych .4.
 4. Wszystkie trzy parametry zostały wzmocnione w 29% eksperymentów; w innych eksperymentach, w których wystąpiły zmiany długoterminowe, wzmocnienie ograniczało się do jednego lub dwóch z trzech parametrów
 5. Najczęstszym objawem nasilenia, występującym w 57% wszystkich eksperymentów, było zmniejszenie opóźnienia wzrostu populacji. Amplituda epsp populacji wzrosła w 43%, a skok populacji w 40% wszystkich eksperymentów.
 6. Podczas kondycjonowania przy 10-20/s nastąpiło masowe wzmocnienie skoku populacji („wzmocnienie częstotliwości”). Iglica została stłumiona podczas stymulacji przy 100/s. Obie częstotliwości powodowały długotrwałe wzmocnienie.

Rabbit anti-LukB pAb

0317-001 IBT Bioservices 100ug 300 EUR

Rabbit anti-LukA pAb

0316-001 IBT Bioservices 100ug 300 EUR

Rabbit anti-Hla pAb

04-0010 IBT Bioservices 500ug 300 EUR

Rabbit Anti-CMV PAb

E40PA2058 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit anti-Junin pAb

04-0006 IBT Bioservices 500ug 240 EUR

Rabbit anti alpaca IgG rabbit pAb

E28PT7952 EnoGene 100μl 255 EUR

Rabbit anti alpaca IgG rabbit pAb

E44H16517 EnoGene 100ul 255 EUR

Anti-Fyn Rabbit pAb

E2321002 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-Fyn Rabbit pAb

MBS8533360-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-Fyn Rabbit pAb

MBS8533360-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-Fyn Rabbit pAb

MBS8533360-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-Fyn Rabbit pAb

MBS8533360-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-Fyn Rabbit pAb

MBS8533360-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-IgD Rabbit pAb

A18733 Abclonal 50μL 88.56 EUR

Anti-SOD2 Rabbit pAb

E2306028 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-PKM2 Rabbit pAb

E2321004 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-CDK2 Rabbit pAb

E2321012 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-PTEN Rabbit pAb

E2321015 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-SOD2 Rabbit pAb

MBS8533358-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-SOD2 Rabbit pAb

MBS8533358-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-SOD2 Rabbit pAb

MBS8533358-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-SOD2 Rabbit pAb

MBS8533358-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-SOD2 Rabbit pAb

MBS8533358-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-PKM2 Rabbit pAb

MBS8533362-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-PKM2 Rabbit pAb

MBS8533362-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-PKM2 Rabbit pAb

MBS8533362-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-PKM2 Rabbit pAb

MBS8533362-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-PKM2 Rabbit pAb

MBS8533362-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-CDK2 Rabbit pAb

MBS8533370-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-CDK2 Rabbit pAb

MBS8533370-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-CDK2 Rabbit pAb

MBS8533370-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-CDK2 Rabbit pAb

MBS8533370-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-CDK2 Rabbit pAb

MBS8533370-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-PTEN Rabbit pAb

MBS8533373-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-PTEN Rabbit pAb

MBS8533373-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-PTEN Rabbit pAb

MBS8533373-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-PTEN Rabbit pAb

MBS8533373-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-PTEN Rabbit pAb

MBS8533373-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-A1BG Rabbit pAb

MBS477388-01mL MyBiosource 0.1mL 450 EUR

Anti-A1BG Rabbit pAb

MBS477388-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1540 EUR

Anti-IgG4 Rabbit pAb

A18737 Abclonal 50μL 88.56 EUR

Anti-CD79A Rabbit pAb

E2321001 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-SMYD2 Rabbit pAb

E2321005 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-CD79A Rabbit pAb

MBS8533359-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-CD79A Rabbit pAb

MBS8533359-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-CD79A Rabbit pAb

MBS8533359-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-CD79A Rabbit pAb

MBS8533359-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-CD79A Rabbit pAb

MBS8533359-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-SMYD2 Rabbit pAb

MBS8533363-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-SMYD2 Rabbit pAb

MBS8533363-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-SMYD2 Rabbit pAb

MBS8533363-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-SMYD2 Rabbit pAb

MBS8533363-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-SMYD2 Rabbit pAb

MBS8533363-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-GABARAP Rabbit pAb

E2306014 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-GABARAP Rabbit pAb

MBS8533356-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-GABARAP Rabbit pAb

MBS8533356-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-GABARAP Rabbit pAb

MBS8533356-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-GABARAP Rabbit pAb

MBS8533356-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-GABARAP Rabbit pAb

MBS8533356-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-Laminin Rabbit pAb

A18743 Abclonal 125μL 719.13 EUR

Anti-Ferritin Rabbit pAb

E2301066-7 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-Ferritin Rabbit pAb

MBS8533349-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-Ferritin Rabbit pAb

MBS8533349-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-Ferritin Rabbit pAb

MBS8533349-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-Ferritin Rabbit pAb

MBS8533349-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-Ferritin Rabbit pAb

MBS8533349-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Rabbit anti-Hlg B pAb

0314-001 IBT Bioservices 500ug 300 EUR

Rabbit anti-Hlg C pAb

0314-002 IBT Bioservices 500ug 300 EUR

Rabbit anti V5-Tag pAb

AE022 Abclonal 50 ul 307.2 EUR

Rabbit anti HA-Tag pAb

AE036 Abclonal 100 ul 2015 EUR

Rabbit anti V5-Tag pAb

AE071 Abclonal 50 ul 65 EUR

Rabbit anti V5-Tag pAb

MBS9143963-005mL MyBiosource 0.05mL 190 EUR

Rabbit anti V5-Tag pAb

MBS9143963-01mL MyBiosource 0.1mL 235 EUR

Rabbit anti V5-Tag pAb

MBS9143963-02mL MyBiosource 0.2mL 315 EUR

Rabbit anti V5-Tag pAb

MBS9143963-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 1235 EUR

Rabbit anti V5-Tag pAb

AE019 Abclonal 100μL 173.58 EUR

Rabbit anti T7-Tag pAb

AE034 Abclonal 100μL 209.01 EUR

Rabbit anti-LukF-PV pAb

0312-002 IBT Bioservices 500ug 300 EUR

Rabbit anti-LukS-PV pAb

04-0009 IBT Bioservices 500ug 325 EUR

Rabbit anti-EBOV NP pAb

0301-012 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-EBOV GP pAb

0301-015 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-SUDV NP pAb

0302-012 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-SUDV GP pAb

0302-020 IBT Bioservices 500ug 450 EUR

Rabbit anti-MARV GP pAb

0303-007 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-MARV NP pAb

0303-012 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-BDBV GP pAb

0304-001 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-LASV GP pAb

0307-001 IBT Bioservices 100ug 420 EUR

Rabbit anti-LASV V pAb

0307-002 IBT Bioservices 100ug 420 EUR

Rabbit anti-ZIKA GP pAb

0308-001 IBT Bioservices 100ug 425 EUR

Rabbit anti GST-Tag pAb

E9E006 EnoGene 100ul 255 EUR

Rabbit anti GFP-Tag pAb

E9E011 EnoGene 100ul 255 EUR

Rabbit anti GST-Tag pAb

AE006 Abclonal 100 ul 143 EUR

Rabbit anti Myc-Tag pAb

AE009 Abclonal 100 ul 65 EUR

Rabbit anti GFP-Tag pAb

AE011 Abclonal 50 ul 107.25 EUR

Rabbit anti His-Tag pAb

AE068 Abclonal 50 ul 109.2 EUR

Rabbit anti GST-Tag pAb

MBS9143960-01mL MyBiosource 0.1mL 195 EUR

Rabbit anti GST-Tag pAb

MBS9143960-02mL MyBiosource 0.2mL 225 EUR

Rabbit anti GST-Tag pAb

MBS9143960-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 845 EUR

Rabbit anti His-Tag pAb

MBS9143961-002mL MyBiosource 0.02mL 170 EUR

Rabbit anti His-Tag pAb

MBS9143961-005mL MyBiosource 0.05mL 205 EUR

Rabbit anti His-Tag pAb

MBS9143961-01mL MyBiosource 0.1mL 260 EUR

Rabbit anti His-Tag pAb

MBS9143961-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1005 EUR

Rabbit anti GST-Tag pAb

MBS8536963-01mL MyBiosource 0.1mL 325 EUR

Rabbit anti GST-Tag pAb

MBS8536963-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Rabbit anti GST-Tag pAb

MBS8536963-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Rabbit anti GST-Tag pAb

MBS8536963-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Rabbit anti GST-Tag pAb

MBS8536963-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Rabbit anti GFP-Tag pAb

MBS8536964-01mL MyBiosource 0.1mL 325 EUR

Rabbit anti GFP-Tag pAb

MBS8536964-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Rabbit anti GFP-Tag pAb

MBS8536964-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Rabbit anti GFP-Tag pAb

MBS8536964-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Rabbit anti GFP-Tag pAb

MBS8536964-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Rabbit anti RFP-Tag pAb

AE014 Abclonal 200μL 113.36 EUR

Rabbit anti TAP-Tag pAb

AE015 Abclonal 200μL 113.36 EUR

Rabbit anti MYC-Tag pAb

AE055 Abclonal 100μL 400.3 EUR

Rabbit anti-SUDV sGP pAb

0302-030 IBT Bioservices 100ug 425 EUR

Rabbit anti-RESTV GP pAb

0305-001 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-CHIKV E2 pAb

0306-001 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-ZIKA NS1 pAb

0308-002 IBT Bioservices 100ug 425 EUR

Rabbit anti-EBOV VLP pAb

0315-001 IBT Bioservices 500ug 425 EUR

Rabbit anti-MARV VLP pAb

04-0005 IBT Bioservices 500ug 240 EUR

Rabbit anti-EBOV VP40 pAb

0301-010 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-EBOV VP35 pAb

0301-040 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-EBOV VP24 pAb

0301-046 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-EBOV VP24 pAb

0301-047 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-EBOV VP30 pAb

0301-048 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-SUDV VP40 pAb

0302-001 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-MARV VP40 pAb

0303-001 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

pAb rabbit anti-human EPO

CT282 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

Rabbit anti DDDDK-Tag pAb

AE004 Abclonal 50 ul 195 EUR

Rabbit anti-EBOV GPΔmuc pAb

0301-038 IBT Bioservices 500 ug 425 EUR

Rabbit Anti-Rabies Virus PAb

E40PA2105 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit anti-LukAB pAb (neutralizing)

0313-001 IBT Bioservices 500ug 350 EUR

Anti-4E-BP1 Rabbit pAb

E2306002 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-4E-BP1 Rabbit pAb

MBS8533355-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-4E-BP1 Rabbit pAb

MBS8533355-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-4E-BP1 Rabbit pAb

MBS8533355-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-4E-BP1 Rabbit pAb

MBS8533355-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-4E-BP1 Rabbit pAb

MBS8533355-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Rabbit anti-Chikungunya (CHIKV) pAb

04-0008 IBT Bioservices 500ug 240 EUR

Anti-LC3A/B Rabbit pAb

E2306019 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-c-Raf Rabbit pAb

E2321013 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-LC3A/B Rabbit pAb

MBS8533357-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-LC3A/B Rabbit pAb

MBS8533357-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-LC3A/B Rabbit pAb

MBS8533357-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-LC3A/B Rabbit pAb

MBS8533357-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-LC3A/B Rabbit pAb

MBS8533357-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-c-Raf Rabbit pAb

MBS8533371-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-c-Raf Rabbit pAb

MBS8533371-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-c-Raf Rabbit pAb

MBS8533371-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-c-Raf Rabbit pAb

MBS8533371-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-c-Raf Rabbit pAb

MBS8533371-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

anti-HCV NS5a rabbit pAb

199-A-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

anti-HCV NS5a rabbit pAb

199-A-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

anti-HCV NS5b rabbit pAb

266-A-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

anti-HCV NS5b rabbit pAb

266-A-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Anti-HA-tag Rabbit pAb

E2301113 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-hnRNP M Rabbit pAb

E2321003 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-HA-tag Rabbit pAb

MBS8533351-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-HA-tag Rabbit pAb

MBS8533351-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-HA-tag Rabbit pAb

MBS8533351-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-HA-tag Rabbit pAb

MBS8533351-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-HA-tag Rabbit pAb

MBS8533351-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-hnRNP M Rabbit pAb

MBS8533361-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-hnRNP M Rabbit pAb

MBS8533361-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-hnRNP M Rabbit pAb

MBS8533361-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-hnRNP M Rabbit pAb

MBS8533361-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-hnRNP M Rabbit pAb

MBS8533361-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-GST-tag Rabbit pAb

E2300195 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-MBP-tag Rabbit pAb

E2300462 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-Human IgG Rabbit pAb

E2301068 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-GST-tag Rabbit pAb

MBS8533345-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-GST-tag Rabbit pAb

MBS8533345-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-GST-tag Rabbit pAb

MBS8533345-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-GST-tag Rabbit pAb

MBS8533345-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-GST-tag Rabbit pAb

MBS8533345-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-MBP-tag Rabbit pAb

MBS8533346-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-MBP-tag Rabbit pAb

MBS8533346-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-MBP-tag Rabbit pAb

MBS8533346-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-MBP-tag Rabbit pAb

MBS8533346-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-MBP-tag Rabbit pAb

MBS8533346-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-Human IgG Rabbit pAb

MBS8533350-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-Human IgG Rabbit pAb

MBS8533350-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-Human IgG Rabbit pAb

MBS8533350-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-Human IgG Rabbit pAb

MBS8533350-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-Human IgG Rabbit pAb

MBS8533350-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Rabbit Anti-Japanese Encephalitis PAb

E40PA2064 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit anti-EEEV E2 GP pAb

0318-001 IBT Bioservices 100ug 425 EUR

Rabbit anti-WEEV E2 GP pAb

0319-001 IBT Bioservices 100ug 425 EUR

pAb rabbit anti-rat IL-4

CT058 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

Anti-Caspase-3 Rabbit pAb

E2300968 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-Caspase-3 Rabbit pAb

MBS8533348-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-Caspase-3 Rabbit pAb

MBS8533348-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-Caspase-3 Rabbit pAb

MBS8533348-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-Caspase-3 Rabbit pAb

MBS8533348-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-Caspase-3 Rabbit pAb

MBS8533348-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Anti-Galectin 3, rabbit pAb

MBS398027-01mg MyBiosource 0.1mg 345 EUR

Anti-Galectin 3, rabbit pAb

MBS398027-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1470 EUR

pAb rabbit anti-rat IFN-β

CT024 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-rat IFN-γ

CT031 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-rat TNF-α

CT062 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

BET Rabbit anti GFP-Tag pAb

AE053 Abclonal 100μL 400.3 EUR

Anti-EGF Receptor Rabbit pAb

E2321014 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-EGF Receptor Rabbit pAb

MBS8533372-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Anti-EGF Receptor Rabbit pAb

MBS8533372-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Anti-EGF Receptor Rabbit pAb

MBS8533372-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Anti-EGF Receptor Rabbit pAb

MBS8533372-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Anti-EGF Receptor Rabbit pAb

MBS8533372-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

pAb rabbit anti-rat IFN-α1

CT023 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-human IL-2

CT261 U-CyTech 0.5 mg 312 EUR

Recombinant S. aureus LukA-LukB (tag free)

0510-001 IBT Bioservices 100ug 375 EUR

pAb rabbit anti-human IFN-γ

CT217 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-human IFN-γ

CT219 U-CyTech 0.5 mg 531.6 EUR

pAb rabbit anti-human IL-13

CT226 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-human IL-10

CT267 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-human G-CSF

CT278 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-mouse TNF-α

CT315 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-mouse IFN-γ

CT333 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

Anti-Autotaxin (Human), rabbit pAb

MBS398028-01mg MyBiosource 0.1mg 345 EUR

Anti-Autotaxin (Human), rabbit pAb

MBS398028-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1470 EUR

Wyniki sugerują, że za długotrwałe wzmocnienie odpowiedzialne są dwa niezależne mechanizmy: (a) zwiększenie wydajności transmisji synaptycznej w synapsach ścieżki perforowanej; (b) wzrost pobudliwości populacji komórek ziarnistych.

Dodaj komentarz