Leukcydyny Staphylococcus aureus, kompozycje terapeutyczne i ich zastosowania

W niniejszym dokumencie ujawniono wyizolowaną i oczyszczoną dwuskładnikową leukocydynę Staphylococcus aureus, zwaną tu LukAB, oraz jej składniki LukA i  LukB ,  przeciwciała swoiste dla LukA,  przeciwciała swoiste dla  LukB , kompozycje terapeutyczne zawierające LukA i/  lub LukB lub  anty- przeciwciała LukA i/lub  anty – LukB  , zastosowania kompozycji do leczenia ostrych stanów zapalnych lub infekcji S. aureus, sposoby identyfikacji inhibitorów cytotoksyczności ludzkich fagocytów, w których pośredniczy LukAB, oraz sposoby wykorzystania LukAB jako markera do przewidywania ciężkości Zakażenie gronkowcem złocistym.

Oczyszczanie biologicznie czynnego RNA informacyjnego globiny metodą chromatografii na kwasie oligotymidylowym-celulozie.

Opisano dogodną technikę częściowego oczyszczania dużych ilości funkcjonalnego, bogatego w poli(kwas adenylowy) mRNA. Metoda polega na przyłączeniu mRNA bogatego w poli(kwas adenylowy) do kolumn z kwasem oligotymidylowym-celuloza i jego elucji buforami o niskiej sile jonowej. Biologicznie aktywne  mRNA globiny króliczej  zostało oczyszczone tą procedurą i zbadane pod kątem jego zdolności do kierowania syntezą  globiny króliczej  w bezkomórkowym ekstrakcie nowotworu wodobrzusza. Ponieważ różne ssacze mRNA wydają się być bogate w poli(kwas adenylowy) i prawdopodobnie mogą ulegać translacji w ekstrakcie pozbawionym komórek puchliny brzusznej, podejście to powinno okazać się ogólnie przydatne jako początkowy etap izolacji określonych mRNA.

Obowiązkowa rola komórek śródbłonka w relaksacji mięśni gładkich tętnic przez acetylocholinę.

 • Pomimo bardzo silnego działania rozszerzającego naczynia in vivo, acetylocholina (ACh) nie zawsze powoduje rozluźnienie izolowanych preparatów naczyń krwionośnych in vitro. Na przykład, w spiralnym pasie  aorty piersiowej zstępującej królika  , jedyną odnotowaną odpowiedzią na ACh były stopniowane skurcze, występujące przy stężeniach powyżej 0,1 uM i za pośrednictwem receptorów muskarynowych.
 • Ostatnio zaobserwowaliśmy, że w preparacie pierścieniowym z  aorty piersiowej królika  , ACh powodował znaczną relaksację przy stężeniach niższych niż te wymagane do wywołania skurczu (potwierdzenie wcześniejszego doniesienia Jelliffe’a).
 • Badając tę ​​pozorną rozbieżność, odkryliśmy, że utrata relaksacji ACh w przypadku paska była wynikiem niezamierzonego pocierania jego wewnętrznej powierzchni o obce powierzchnie podczas jego przygotowania.
 • Jeśli dołożono starań, aby uniknąć tarcia powierzchni błony wewnętrznej podczas preparacji, tkanka, czy to pierścień, pasek poprzeczny lub pasek spiralny, zawsze wykazywała relaksację względem ACh i rozważano możliwość, że tarcie powierzchni błony wewnętrznej usunęło komórki śródbłonka .
 • Wykazujemy tutaj, że relaksacja wyizolowanych preparatów  aorty piersiowej królika  i innych naczyń krwionośnych przez ACh wymaga obecności komórek śródbłonka, a ACh, działając na receptory muskarynowe tych komórek, stymuluje uwalnianie substancji powodującej rozluźnienie mięśnie gładkie naczyń.
 • Proponujemy, że może to być jeden z głównych mechanizmów indukowanego przez ACh rozszerzenia naczyń in vivo. Wstępne raporty dotyczące niektórych aspektów prac zostały zgłoszone w innym miejscu.

Wydajny system translacji zależny od mRNA z lizatów retikulocytów.

 1. Opisano prosty sposób przekształcania standardowego   ekstraktu bezkomórkowego retikulocytów królika (lizatu) w system syntezy białek zależnej od mRNA.
 2. Lizat wstępnie inkubuje się z CaCl2 i nukleazą mikrokokową, a następnie dodaje się nadmiar kwasu bis(2-aminoetyloeter)-N,N’-tetraoctowego glikolu etylenowego w celu schelatowania Ca2+ i inaktywacji nukleazy.
 3. Traktowane w ten sposób lizaty mają pomijalną aktywność włączania endogennych aminokwasów, ale 75% aktywności oryginalnego lizatu można odzyskać przez dodanie mRNA globiny.
 4. Zarówno efektywność wykorzystania dodanego mRNA, jak i czułość systemu są bardzo wysokie. Nie można było wykryć żadnej resztkowej aktywności nukleazy, a tRNA jest funkcjonalnie nieuszkodzone.
 5. Wykazano, że kilka różnych rodzajów mRNA ulega wydajnej translacji do pełnowymiarowych produktów o oczekiwanej masie cząsteczkowej do około 200000 i nie ma wykrywalnej akumulacji niekompletnych produktów białkowych.
 6. Wydajna translacja RNA z dwóch wirusów roślinnych (wirus mozaiki tytoniu i wirus mozaiki cowpea) wymagała heterologicznego tRNA.

 Konserwatywna sekwencja AU z nieulegającego translacji regionu 3′ mRNA GM-CSF pośredniczy w selektywnej degradacji mRNA.

 • mRNA genów z ekspresją przejściową często zawierają sekwencję bogatą w AU w regionie niepodlegającym translacji 3′. Wprowadziliśmy 51-nukleotydową sekwencję AT z ludzkiego genu limfokin, GM-CSF, do nieulegającego translacji regionu 3′  genu beta-globiny królika .
 • Nasze eksperymenty pokazują, że spowodowało to, że skądinąd stabilny mRNA beta-globiny stał się wysoce niestabilny in vivo . Niestabilność nadawana przez sekwencję AU w mRNA została częściowo złagodzona przez traktowanie komórek cykloheksymidem.
 • Proponujemy, że sekwencje AU są sygnałem rozpoznawczym dla szlaku przetwarzania mRNA, który specyficznie degraduje mRNA dla niektórych limfokin, cytokin i protoonkogenów.

Długotrwałe wzmocnienie transmisji synaptycznej w obszarze zębatym znieczulonego  królika  po stymulacji drogi perforacji.

 1. Efekty następcze powtarzającej się stymulacji włókien ścieżki perforacyjnej do obszaru zębatego formacji hipokampa badano za pomocą mikroelektrod zewnątrzkomórkowych u królików znieczulonych uretanem.
 2. U piętnastu z osiemnastu królików  reakcja populacji odnotowana z komórek ziarnistych w obszarze wklęsłym na salwy pojedynczych perforowanych ścieżek była wzmacniana przez okresy w zakresie od 30 minut do 10 godzin po jednym lub kilku treningach kondycjonujących z szybkością 10-20/s przez 10-15 sekund. lub 100/s przez 3-4 sek.3.
 3. Odpowiedź populacji analizowano pod kątem trzech parametrów: amplitudy populacyjnego potencjału postsynaptycznego pobudzającego (epsp), sygnalizującego depolaryzację komórek ziarnistych oraz amplitudy i latencji skoku populacyjnego, sygnalizującego wyładowanie komórek ziarnistych .4.
 4. Wszystkie trzy parametry zostały wzmocnione w 29% eksperymentów; w innych eksperymentach, w których wystąpiły zmiany długoterminowe, wzmocnienie ograniczało się do jednego lub dwóch z trzech parametrów
 5. Najczęstszym objawem nasilenia, występującym w 57% wszystkich eksperymentów, było zmniejszenie opóźnienia wzrostu populacji. Amplituda epsp populacji wzrosła w 43%, a skok populacji w 40% wszystkich eksperymentów.
 6. Podczas kondycjonowania przy 10-20/s nastąpiło masowe wzmocnienie skoku populacji („wzmocnienie częstotliwości”). Iglica została stłumiona podczas stymulacji przy 100/s. Obie częstotliwości powodowały długotrwałe wzmocnienie.

Rabbit anti-LukB pAb

0317-001 IBT Bioservices 100ug 300 EUR

Rabbit anti-LukA pAb

0316-001 IBT Bioservices 100ug 300 EUR

Rabbit anti-Hla pAb

04-0010 IBT Bioservices 500ug 300 EUR

Rabbit Anti-CMV PAb

E40PA2058 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit anti-Junin pAb

04-0006 IBT Bioservices 500ug 240 EUR

Rabbit anti alpaca IgG rabbit pAb

E28PT7952 EnoGene 100μl 255 EUR

Rabbit anti alpaca IgG rabbit pAb

E44H16517 EnoGene 100ul 255 EUR

Anti-Fyn Rabbit pAb

E2321002 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-SOD2 Rabbit pAb

E2306028 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-PKM2 Rabbit pAb

E2321004 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-CDK2 Rabbit pAb

E2321012 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-PTEN Rabbit pAb

E2321015 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-CD79A Rabbit pAb

E2321001 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-SMYD2 Rabbit pAb

E2321005 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-GABARAP Rabbit pAb

E2306014 EnoGene 100ul 225 EUR

Rabbit anti-Hlg B pAb

0314-001 IBT Bioservices 500ug 300 EUR

Rabbit anti-Hlg C pAb

0314-002 IBT Bioservices 500ug 300 EUR

Rabbit anti V5-Tag pAb

AE022 Abclonal 50 ul 307.2 EUR

Rabbit anti HA-Tag pAb

AE036 Abclonal 100 ul 2015 EUR

Rabbit anti V5-Tag pAb

AE071 Abclonal 50 ul 65 EUR

Anti-Ferritin Rabbit pAb

E2301066-7 EnoGene 100ul 225 EUR

Rabbit anti-LukS-PV pAb

04-0009 IBT Bioservices 500ug 325 EUR

Rabbit anti-LukF-PV pAb

0312-002 IBT Bioservices 500ug 300 EUR

Rabbit anti-EBOV NP pAb

0301-012 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-EBOV GP pAb

0301-015 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-SUDV NP pAb

0302-012 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-SUDV GP pAb

0302-020 IBT Bioservices 500ug 450 EUR

Rabbit anti-MARV GP pAb

0303-007 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-MARV NP pAb

0303-012 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-BDBV GP pAb

0304-001 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-LASV GP pAb

0307-001 IBT Bioservices 100ug 420 EUR

Rabbit anti-LASV V pAb

0307-002 IBT Bioservices 100ug 420 EUR

Rabbit anti-ZIKA GP pAb

0308-001 IBT Bioservices 100ug 425 EUR

Rabbit anti GST-Tag pAb

E9E006 EnoGene 100ul 255 EUR

Rabbit anti GFP-Tag pAb

E9E011 EnoGene 100ul 255 EUR

Rabbit anti GST-Tag pAb

AE006 Abclonal 100 ul 143 EUR

Rabbit anti Myc-Tag pAb

AE009 Abclonal 100 ul 65 EUR

Rabbit anti GFP-Tag pAb

AE011 Abclonal 50 ul 107.25 EUR

Rabbit anti His-Tag pAb

AE068 Abclonal 50 ul 109.2 EUR

Rabbit anti-MARV VLP pAb

04-0005 IBT Bioservices 500ug 240 EUR

Rabbit anti-SUDV sGP pAb

0302-030 IBT Bioservices 100ug 425 EUR

Rabbit anti-RESTV GP pAb

0305-001 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-CHIKV E2 pAb

0306-001 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-ZIKA NS1 pAb

0308-002 IBT Bioservices 100ug 425 EUR

Rabbit anti-EBOV VLP pAb

0315-001 IBT Bioservices 500ug 425 EUR

Rabbit anti-EBOV VP40 pAb

0301-010 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-EBOV VP35 pAb

0301-040 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-EBOV VP24 pAb

0301-046 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-EBOV VP24 pAb

0301-047 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-EBOV VP30 pAb

0301-048 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-SUDV VP40 pAb

0302-001 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-MARV VP40 pAb

0303-001 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

pAb rabbit anti-human EPO

CT282 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

Rabbit anti DDDDK-Tag pAb

AE004 Abclonal 50 ul 195 EUR

Rabbit anti-EBOV GPΔmuc pAb

0301-038 IBT Bioservices 500 ug 425 EUR

Rabbit Anti-Rabies Virus PAb

E40PA2105 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit anti-LukAB pAb (neutralizing)

0313-001 IBT Bioservices 500ug 350 EUR

Anti-4E-BP1 Rabbit pAb

E2306002 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-LC3A/B Rabbit pAb

E2306019 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-c-Raf Rabbit pAb

E2321013 EnoGene 100ul 225 EUR

Rabbit anti-Chikungunya (CHIKV) pAb

04-0008 IBT Bioservices 500ug 240 EUR

anti-HCV NS5a rabbit pAb

199-A-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

anti-HCV NS5a rabbit pAb

199-A-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

anti-HCV NS5b rabbit pAb

266-A-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

anti-HCV NS5b rabbit pAb

266-A-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Anti-HA-tag Rabbit pAb

E2301113 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-hnRNP M Rabbit pAb

E2321003 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-GST-tag Rabbit pAb

E2300195 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-MBP-tag Rabbit pAb

E2300462 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-Human IgG Rabbit pAb

E2301068 EnoGene 100ul 225 EUR

Rabbit anti-EEEV E2 GP pAb

0318-001 IBT Bioservices 100ug 425 EUR

Rabbit anti-WEEV E2 GP pAb

0319-001 IBT Bioservices 100ug 425 EUR

pAb rabbit anti-rat IL-4

CT058 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

Rabbit Anti-Japanese Encephalitis PAb

E40PA2064 EnoGene 50ul 395 EUR

Anti-Caspase-3 Rabbit pAb

E2300968 EnoGene 100ul 225 EUR

pAb rabbit anti-rat IFN-β

CT024 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-rat IFN-γ

CT031 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-rat TNF-α

CT062 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

Anti-EGF Receptor Rabbit pAb

E2321014 EnoGene 100ul 225 EUR

pAb rabbit anti-rat IFN-α1

CT023 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-human IL-2

CT261 U-CyTech 0.5 mg 312 EUR

pAb rabbit anti-human IFN-γ

CT217 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-human IFN-γ

CT219 U-CyTech 0.5 mg 531.6 EUR

pAb rabbit anti-human IL-13

CT226 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-human IL-10

CT267 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-human G-CSF

CT278 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-mouse TNF-α

CT315 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

pAb rabbit anti-mouse IFN-γ

CT333 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

Rabbit anti-SARS-CoV2 RBD pAb

0373-001 IBT Bioservices 100 ug 325 EUR

Rabbit anti-CCHFV N protein pAb

04-0011 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit anti-CCHFV Gc protein pAb

04-0012 IBT Bioservices 100 ug 450 EUR

pAb rabbit anti-human IL-12p70

CT273 U-CyTech 0.5 mg 248.4 EUR

Rabbit Recombinant Anti-HBsAg PAb

E40PA2062 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit anti-EBOV L-Polymerase pAb

0301-045 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Rabbit Anti-Enterovirus Type 71 PAb

E40PA2059 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit anti-EBOV GP pAb Biotinylated

0301-015-bio IBT Bioservices 100ug 550 EUR

Rabbit anti-MARV GP pAb Biotinylated

0303-007-bio IBT Bioservices 100ug 550 EUR

Rabbit Anti-CMV PAb, HRP-conjugated

E40TA2239 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Coxsackievirus Type A16 PAb

E40PA2057 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Human Immunoglobulin E PAb

E40SA2158 EnoGene 100ul 500 EUR

Rabbit anti-(SEA, SEB, TSST-1) pAb

0311-001 IBT Bioservices 500ug 300 EUR

Anti-Laminin γ-2 Rabbit pAb

A18618-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

Anti-Laminin γ-2 Rabbit pAb

A18618-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

Anti-Laminin γ-2 Rabbit pAb

A18618-20ul Abclonal 20 ul Ask for price

Anti-Laminin γ-2 Rabbit pAb

A18618-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

Anti-GFP/eGFP-tag Rabbit pAb

E2300943 EnoGene 100ul 225 EUR

Rabbit Anti-Human PTK2B PAb (aa 400~404)

CPB-1099RH Creative Diagnostics 101ul 552 EUR

Anti-APG1 (ULK1) (Center) Rabbit pAb

E2616611 EnoGene 100μg/100μl 225 EUR

Rabbit anti-SARS-CoV2 S1-C pAb

0371-001 IBT Bioservices 100 ug 325 EUR

Rabbit anti-SARS-CoV2 S1-N pAb

0372-001 IBT Bioservices 100 ug 325 EUR

Rabbit anti-SARS-CoV2 S2-C pAb

0374-001 IBT Bioservices 100 ug 325 EUR

Rabbit anti-EBOV Soluble GP (sGP) pAb

0365-001 IBT Bioservices 100ug 450 EUR

Anti-14-3-3(pan) Rabbit pAb

E2306001 EnoGene 100ul 225 EUR

pAb rabbit anti-human IL-4 receptor

CT248 U-CyTech 0.5 mg 220.8 EUR

Rabbit Anti-Vero Cell Protein (HCP) PAb

E40PA2109 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit anti-Rift Valley Fever (RVFV) pAb

04-0001 IBT Bioservices 500ug 308.4 EUR

Rabbit Anti-Hepatitis A Virus (HAV) PAb

E40PA2063 EnoGene 50ul 395 EUR

Anti-Phospho-Akt (Thr308) Rabbit pAb

E2321006 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-Phospho-Chk2 (Thr68) Rabbit pAb

E2321008 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-Phospho-CDK2 (Thr160) Rabbit pAb

E2321007 EnoGene 100ul 225 EUR

Rabbit Anti-Sabin Poliovirus Type I PAb

E40PA2106 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Sabin Poliovirus Type II PAb

E40PA2107 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Sabin Poliovirus Type III PAb

E40PA2108 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Goat IgG(H+L) pAb, Cy3

E40SA2114 EnoGene 100ul 120 EUR

Rabbit Anti-Goat IgG(H+L) pAb, HRP

E40SA2122 EnoGene 100ul 93.33 EUR

Recombinant S. aureus LukA-LukB (tag free)

0510-001 IBT Bioservices 100ug 375 EUR

Rabbit Anti-Camel IgG(H+L) pAb, HRP

E40SA2108 EnoGene 100ul 900 EUR

Rabbit Anti-Sheep IgG(H+L) pAb, HRP

E40SA2117 EnoGene 100ul 120 EUR

Rabbit Anti-Goat IgG(H+L) pAb, FITC

E40SA2118 EnoGene 100ul 93.33 EUR

Rabbit Inactivated Anti-Pertactin (PRN) PAb

E40PA2065 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Rabies Virus PAb, HRP-conjugated

E40TA2234 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Chicken IgG(H+L) pAb, HRP

E40SA2123 EnoGene 100ul 93.33 EUR

Rabbit Anti-Candida albicans Proteinase K PAb

E40PA2104 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Inactivated Anti-Pertussis Toxiod PAb

E40PA2066 EnoGene 50ul 395 EUR

anti-HCV NS5a rabbit pAb genotype 2A

276-A-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

anti-HCV NS5a rabbit pAb genotype 2A

276-A-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Rabbit Anti-Pertussis Toxiod PAb, HRP-conjugated

E40TA2225 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit anti-Venezuelan Equine Encephalitis (VEE) pAb

04-0002 IBT Bioservices 500ug 240 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type I Polysaccharide PAb

E40PA2068 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 14 Polysaccharide PAb

E40PA2074 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type II Polysaccharide PAb

E40PA2083 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 20 Polysaccharide PAb

E40PA2084 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type IV Polysaccharide PAb

E40PA2092 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type V Polysaccharide PAb

E40PA2094 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 6B Polysaccharide PAb

E40PA2097 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 7F Polysaccharide PAb

E40PA2099 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 9N Polysaccharide PAb

E40PA2101 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 9V Polysaccharide PAb

E40PA2103 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 10A Polysaccharide PAb

E40PA2070 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 11A Polysaccharide PAb

E40PA2071 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 12F Polysaccharide PAb

E40PA2072 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 15B Polysaccharide PAb

E40PA2075 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 17F Polysaccharide PAb

E40PA2076 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 18C Polysaccharide PAb

E40PA2078 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 19A Polysaccharide PAb

E40PA2080 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 19F Polysaccharide PAb

E40PA2082 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 22F Polysaccharide PAb

E40PA2085 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 23F Polysaccharide PAb

E40PA2087 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type III Polysaccharide PAb

E40PA2089 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 33F Polysaccharide PAb

E40PA2090 EnoGene 50ul 395 EUR

pAb rabbit anti-rat IL-4 Biotin-labeled

CT060 U-CyTech 0.5 mg 416.4 EUR

Rabbit Anti-Filamentous Hemagglutinin Adhesin (FHA) PAb

E40PA2060 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type VIII Polysaccharide PAb

E40PA2100 EnoGene 50ul 395 EUR

pAb rabbit anti-rat TNF-α Biotin-labeled

CT064 U-CyTech 0.5 mg 416.4 EUR

pAb rabbit anti-mouse TNF-α Biotin labeled

CT332 U-CyTech 0.5 mg 416.4 EUR

Rabbit pAbPC1 Rabbit pAb

A14872-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

Rabbit pAbPC1 Rabbit pAb

A14872-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

Rabbit pAbPC1 Rabbit pAb

A14872-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

Rabbit pAbPC1 Rabbit pAb

A14872-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

Rabbit pAbPC3 Rabbit pAb

A18370-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

Rabbit pAbPC3 Rabbit pAb

A18370-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

Rabbit pAbPC3 Rabbit pAb

A18370-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

Rabbit pAbPC3 Rabbit pAb

A18370-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

Rabbit pAbPC4 Rabbit pAb

A5948-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

Rabbit pAbPC4 Rabbit pAb

A5948-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

Rabbit pAbPC4 Rabbit pAb

A5948-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

Rabbit pAbPC4 Rabbit pAb

A5948-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

Rabbit pAbPC5 Rabbit pAb

A9997-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

Rabbit pAbPC5 Rabbit pAb

A9997-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

Rabbit pAbPC5 Rabbit pAb

A9997-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

Rabbit pAbPC5 Rabbit pAb

A9997-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

Rabbit pAbPN1 Rabbit pAb

A6041-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

Rabbit pAbPN1 Rabbit pAb

A6041-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

Rabbit pAbPN1 Rabbit pAb

A6041-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

Rabbit pAbPN1 Rabbit pAb

A6041-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

pAb rabbit anti-human IL-2 Biotin-labeled

CT244 U-CyTech 0.5 mg 500.4 EUR

Anti-Phospho-Histone H3 (Ser10) Rabbit pAb

E2301271 EnoGene 100ul 225 EUR

pAb rabbit anti-human IFN-γ Biotin-labeled

CT243 U-CyTech 0.5 mg 416.4 EUR

pAb rabbit anti-human IL-12p70 Biotin-labeled

CT274 U-CyTech 0.5 mg 416.4 EUR

Rabbit Anti-Haemophilus Influenza Type b (Hib) PAb

E40PA2061 EnoGene 50ul 395 EUR

Anti-Phospho-EGF Receptor (Tyr845) Rabbit pAb

E2321011 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-Phospho-EGF Receptor (Tyr1068) Rabbit pAb

E2321009 EnoGene 100ul 225 EUR

Anti-Phospho-EGF Receptor (Tyr1173) Rabbit pAb

E2321010 EnoGene 100ul 225 EUR

HNRRabbit pAb Rabbit pAb

A17497-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

HNRRabbit pAb Rabbit pAb

A17497-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

HNRRabbit pAb Rabbit pAb

A17497-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

HNRRabbit pAb Rabbit pAb

A17497-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

Rabbit Inactivated Anti-Enterovirus Type 71 PAb

E40PA2110 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Recombinant Anti-HBsAg PAb, HRP-conjugated

E40TA2219 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Coxsackievirus Type A16 PAb, HRP-conjugated

E40TA2217 EnoGene 50ul 395 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Cell Wall Polysaccharide (CWPS) PAb

E40PA2067 EnoGene 50ul 395 EUR

ANTRL rabbit pAb

E28PN3166 EnoGene 100μl 255 EUR

ANTRL rabbit pAb

E44H12050 EnoGene 100ul 255 EUR

Rabbit Anti-Rat IgG(H+L) pAb, Alexa Fluor 647

E40SA2147 EnoGene 100ul 120 EUR

ANTXR1 Rabbit pAb

E2506525 EnoGene 100ul 225 EUR

ANTXR2 Rabbit pAb

E2506526 EnoGene 100ul 225 EUR

ANTXR1 Rabbit pAb

A6525-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

ANTXR1 Rabbit pAb

A6525-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

ANTXR1 Rabbit pAb

A6525-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

ANTXR1 Rabbit pAb

A6525-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

ANTXR2 Rabbit pAb

A6526-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

ANTXR2 Rabbit pAb

A6526-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

ANTXR2 Rabbit pAb

A6526-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

ANTXR2 Rabbit pAb

A6526-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

Anti-GST-tag-HRP (HRP-Conjugate) Rabbit pAb

E2700195 EnoGene 100ul 225 EUR

Rabbit Anti-Pneumococcal Type 18C Polysaccharide Conjugate PAb

E40PA2077 EnoGene 50ul 395 EUR

p40(Rabbit PAb) Antibody

BNCH0375-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

p40(Rabbit PAb) Antibody

BNCH0375-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

CD3E Antigen Rabbit pAb

A12415-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

CD3E Antigen Rabbit pAb

A12415-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

Wyniki sugerują, że za długotrwałe wzmocnienie odpowiedzialne są dwa niezależne mechanizmy: (a) zwiększenie wydajności transmisji synaptycznej w synapsach ścieżki perforowanej; (b) wzrost pobudliwości populacji komórek ziarnistych.

Dodaj komentarz