Aktywne katalitycznie utleniacze mu-Oxodiiron(IV) z żelaza(III) i tlenu ditlenku

Opisano reakcję pomiędzy kompleksem Fe(III) i O(2), w wyniku której otrzymuje się stabilny katalitycznie aktywny związek diżelazo(IV)-mu-okso.

 • Sole fosfoniowe pomarańczowych pięciokoordynacyjnych kompleksów Fe(III)-TAML z aksjalnym  wodnym  ligandem ([PPh(4)]1-H(2)O, tetraamido makrocykliczne Fe(III) indywidua pochodzące z 3,3,6,6 ,9,9-heksametylo-3,4,8,9-tetrahydro-1H-1,4,8,11-benzotetraazacyklotridecyno- 2,5,7,10(6H,11H)-tetraon) szybko reagują z O(2 ) w CH(2)Cl(2) lub innych słabo koordynujących rozpuszczalnikach w celu wytworzenia czarnych kompleksów diiron(IV) z mostkami mu-okso, 2, z wysoką wydajnością. Kompleksy 2 scharakteryzowano za pomocą krystalografii rentgenowskiej (2 przypadki), danych mikroanalitycznych, spektrometrii mas, spektroskopii UV/Vis, Mossbauera i (1) H NMR.
 • Dane Mossbauera pokazują, że diamagnetyczny zespół Fe-O-Fe zawiera antyferromagnetycznie sprzężone miejsca S = 1 Fe(IV); Obserwuje się widma diamagnetyczne (1)H NMR. Utlenianie PPh(3) do OPPh(3) o 2 potwierdzono za pomocą UV/Vis i GC-MS. Eksperymenty ze znakowaniem (18)O(2) i H(2)(18)O wykazały, że mostkowy atom tlenu w 2 pochodzi z O(2).
 • Kompleksy 2 katalizują selektywne utlenianie alkoholi benzylowych do odpowiednich aldehydów i szybko wybielają organiczne barwniki, takie jak Orange II w mieszaninach MeCN-H(2)O; dowody reaktywności sugerują, że nie jest zaangażowane samoutlenianie wolnych rodników. Praca ta podkreśla obiecujący rozwój technologii zielonego utleniania, ponieważ O(2) jest powszechnie występującym,  czystym i niedrogim środkiem utleniającym.

Syntetyczne modele klastrowe biologicznych i heterogenicznych katalizatorów manganowych do ewolucji O2.

 1. Sztuczna fotosynteza okazała się ważną strategią na rzecz czystych  i odnawialnych paliw. W tym kontekście istotnym wyzwaniem pozostaje katalityczne utlenianie wody do O2.
 2. Mechaniczne zrozumienie obecnie znanych katalizatorów heterogenicznych i biologicznych na poziomie molekularnym jest bardzo pożądane z fundamentalnych powodów, jak również dla racjonalnego projektowania praktycznych katalizatorów. Ten artykuł nagrodzony omawia ostatnie wysiłki w zakresie syntezy modeli strukturalnych kompleksu fotoukładu II, który ewoluuje w tlen.
 3. Te motywy strukturalne są również związane z heterogenicznymi katalizatorami z mieszanych tlenków metali. Opracowano stopniową metodologię syntetyczną w celu osiągnięcia złożoności strukturalnej docelowych miejsc aktywnych.
 4. Do syntezy trimetalicznych indywiduów o niskim stanie utlenienia wykorzystano geometrycznie ograniczony ligand multinukleacyjny, ale o labilnych trybach koordynacji. Prekursory te zostały opracowane do kompleksów tetrametalicznych o zróżnicowanym miejscu na wysokich stopniach utlenienia.
 5. Ta metodologia pozwoliła na badania nad reaktywnością struktury, które dały wgląd w efekty różnych składników klastrów. Zbadano mechanistyczne aspekty przenoszenia i inkorporacji atomu tlenu z wody.
 6. Co istotne, odkryto duży i systematyczny wpływ metali nieaktywnych redoks na właściwości redoks tych klastrów. Przy wartości pKa kompleksu redoks-nieaktywny metal- woda  jako miary kwasowości Lewisa, strukturalnie analogiczne klastry wykazują liniową zależność między potencjałem redukcyjnym a kwasowością; każda jednostka pKa przesuwa potencjał o ok. 90 mV.
 7. Omówiono implikacje dla funkcji katalizatorów biologicznych i heterogenicznych.

Synteza koniugatów DNA-[Ru(tpy)(dppz)(CH(3)CN)](2+) i badania ich fotosieciowania z komplementarną nicią DNA.

 • Przedstawiamy tutaj nasze badania nad sprzęganiem fotoreaktywnego kompleksu Ru(2+) z oligonukleotydami (ODN), które dają stabilny dupleks z komplementarną docelową nicią DNA.
 • Te funkcjonalizowane dupleksy DNA niosące fotoreaktywny kompleks Ru(2+) mogą być specyficznie fotolizowane w celu uzyskania reaktywnej  pochodnej wodnej, [Ru(tpy)(dppz)(H(2)O)](2+)-ODN (tpy = 2, 2′:6′,2′’-terpirydyna; dppz = dipirydo[3,2-a:2′,3′-c]fenazyna), in situ, która skutecznie sieciuje dając fotoprodukt(y) w dupleksie z docelową komplementarną nicią DNA.
 • Tak więc stabilny prekursor  kompleksu akwarutenu , monofunkcyjny kompleks polipirydylorutenu [Ru(tpy)(dppz)(CH(3)CN)](2+), został po raz pierwszy związany miejscowo z ODN , zarówno poprzez syntezę w fazie stałej, jak i modyfikacje postsyntetyczne.
 • (i) W pierwszym podejściu czysty koniugat 3′-[Ru(tpy)(dppz)(CH(3)CN)](2+)-ODN uzyskano z 42% całkowitą wydajnością (z bloków monomerów) przez zautomatyzowana synteza w fazie stałej na nośniku znakowanym kompleksem [Ru(tpy)(dppz)Cl](+) z późniejszym uwolnieniem surowego koniugatu z nośnika w łagodnych warunkach i wyparciem ligandu Cl(-) przez acetonitryl w sfera koordynacyjna etykiety Ru(2+). (ii) W drugim podejściu pojedynczo modyfikowane (3′- lub 5′- lub średnio modyfikowane) lub 3′,5′-bis-modyfikowane koniugaty Ru(2+)-ODN przygotowano w 28-50% wydajność przez tworzenie wiązania amidowego między aktywnym estrem kompleksu metalu i ODN skoniugowanymi z łącznikiem aminowym.
 • Czyste koniugaty jednoznacznie scharakteryzowano za pomocą spektroskopii absorpcyjnej w świetle ultrafioletowym (UV-vis), trawienia enzymatycznego, a następnie oznaczenia ilościowego HPLC, elektroforezy w żelu poliakrylamidowym (PAGE) i spektrometrii masowej (MALDI-TOF oraz ESI).
 • W rezultacie [Ru(tpy)(dppz)(CH(3)CN)](2+)-ODN tworzą wysoce ustabilizowane dupleksy ODN.DNA w porównaniu z nieznakowanym odpowiednikiem (DeltaT(m) waha się od 8,4 do 23,6 stopnia C) interkalacji ugrupowania dppz; ulegają  czystej  i selektywnej fotodysocjacji ligandu CH(3)CN z wytworzeniem odpowiedniego  kompleksu wodnego  , [Ru(tpy)(dppz)(H(2)O)](2+)-ODNs (w środowisku wodnym), Świadczy o tym zmiana ich właściwości absorpcyjnych UV-Vis oraz detekcja nagich jonów Ru(2+)-ODN generowanych w trakcie masowego czasu przelotu jonizacji laserowej desorpcji wspomaganej matrycą (MALDI-TOF) analiza spektrometryczna.
 • Tak więc, gdy koniugat [Ru(tpy)(dppz)(CH(3)CN)](2+)-ODN zhybrydyzowano z komplementarną, bogatą w guaninę (G) nicią docelową (T) i poddano fotolizie w buforze (pH 6.8) odpowiedni  kompleks wodny  utworzony in situ natychmiast reagował z resztą G przeciwnej nici, dając usieciowany produkt.
 • Największą wydajność (34%) otrzymanego fotousieciowanego produktu uzyskano z ODN niosącym dwa reaktywne centra Ru(2+) na obu końcach 3′ i 5′. Dla ODN zawierających tylko jeden kompleks Ru(2+), wydajność usieciowanego adduktu w odpowiednim dupleksie spada w następującej kolejności: 3′-Ru(2+)-ODN (22%)>> 5 ′-Ru(2+)-ODN (9%)>> średni-Ru(2+)-ODN (7%).
 • Stwierdzono również, że skuteczność fotosprzęgania krzyżowego uwiązanego kompleksu Ru(2+) z docelową nicią T zmniejszała się wraz ze wzrostem stabilizacji powstałego dupleksu: 3′-Ru(2+)-ODN (VI.T) (DeltaT(m)(b) = 7 stopni C) < 5′-Ru(2+)-ODN (VT) (DeltaT(m)(b) = 16 stopni C) < średni-Ru(2+)-ODN (VII.T) (DeltaT(m)(b) = 24,3 stopnia C, Tabela 2).
 • Pokazuje to, że przy sztywno upakowanej strukturze, jak w dupleksie ze średnim Ru(2+)-ODN, elastyczność centrum metalu jest znacznie zmniejszona, a w konsekwencji dostępność docelowej reszty G przez  ugrupowanie akwarutunu staje się poważnie ograniczona, co skutkuje słabą wydajnością w reakcji sprzęgania krzyżowego. Usieciowany produkt scharakteryzowano metodą PAGE, a następnie MALDI-TOF MS.

Zanieczyszczenie gleby toksycznymi metalami w pobliżu zakładów recyklingu odpadów elektronicznych w Ibadanie w Nigerii.

 1. Niewłaściwy recykling e-odpadów uwalnia toksyczne metale do mediów środowiskowych i ma szkodliwe konsekwencje dla zdrowia ludzi, ponieważ metale przenoszą się na ludzi poprzez łańcuch pokarmowy, bezpośredni kontakt i wdychanie.
 2. W badaniu oceniano zanieczyszczenie gleby ołowiem (Pb), miedzią (Cu), chromem (Cr), niklem (Ni) i kadmem (Cd) pochodzącym z recyklingu surowych e-odpadów.
 3. Czterdzieści osiem próbek gleby pobrano z okolic zakładów recyklingu o wysokiej, średniej i niskiej aktywności w Ogunpa w Ibadanie w Nigerii, a także z ogrodu botanicznego na Uniwersytecie Ibadan w celu uzyskania próbek tła.
 4. Całkowicie ekstrahowalne metale ługowano  wodą  królewską, a odcieki analizowano za pomocą płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej. Analizę specjacyjną przeprowadzono również na próbkach gleby, które wykazały wysokie stężenia metali, aby określić rozkłady w różnych fazach.
 5. Wszystkie próbki gleby oznaczono jako gliny piaszczyste o składzie pH i materii organicznej odpowiednio 7,1-7,9 i 1,56-1,81%. Stężenia metali (mg/kg) dla gleb z terenu badań kształtowały się następująco: Pb, 269 – 5650; Cu, 203 – 3483; Cr, 3,30 – 42,4; Ni, 0,14 – 24,0; i Cd poniżej granicy wykrywalności – 2,50.
 6. Wyniki wskazały na wzbogacenie gleby wszystkimi metalami, zwłaszcza Pb i Cu, które były wielokrotnie wyższe w porównaniu ze stężeniami tła.
 7. Ponadto średnie stężenia Pb i Cu były wyższe niż limity regulacyjne dla gleby ustalone przez wybrane kraje na całym świecie.
 8. Badania specjacyjne wykazały, że odpowiednio około 65% i 88% Pb i Cu podlegało potencjalnej mobilności przy niewielkich zmianach warunków naturalnych. Stężenia innych metali, choć wyższe w porównaniu z poziomami tła, mieściły się w dopuszczalnych granicach w glebach akceptowanych przez wiele krajów na całym świecie.

T-Pro Aqua EZ Clean (M)

JT90-R001M T-Pro Biotechnology 500ml/BT 398.4 EUR

T-Pro Aqua EZ Clean (S)

JT90-R001S T-Pro Biotechnology 100ml/BT 181.2 EUR

Lancer Clean Detergent

CLE1136 Scientific Laboratory Supplies 10L 84 EUR

PCR Clean-up Kit,

PC05 GeneOn 5 preps Ask for price

PCR Clean-up Kit,

PC100 GeneOn 100 preps 156 EUR

PCR Clean-up Kit,

PC200 GeneOn 200 preps 226.8 EUR

PCR Clean-up Kit,

PC50 GeneOn 50 preps 112.8 EUR

VAHTS DNA Clean Beads

N411-01 Vazyme 5 ml 259.2 EUR

VAHTS DNA Clean Beads

N411-02 Vazyme 60 ml 634.8 EUR

VAHTS DNA Clean Beads

N411-03 Vazyme 450 ml 3055.2 EUR

VAHTS RNA Clean Beads

N412-01 Vazyme 5 ml 286.8 EUR

VAHTS RNA Clean Beads

N412-02 Vazyme 40 ml 495.6 EUR

VAHTS RNA Clean Beads

N412-03 Vazyme 450 ml 4860 EUR

Electrode Clean Sol Organic

OECS5 Scientific Laboratory Supplies 5L 979.2 EUR

Bolle COVERALL CLEAN Cleanroom Safety Goggles

SAF1954 Scientific Laboratory Supplies EACH 23.28 EUR

TuMinute PCR Clean-Up Kit 

P-1005 EpiGentek
 • 303.60 EUR
 • 90.20 EUR
 • 171.60 EUR
 • 100 Samples
 • 50 Samples
 • 100 Samples

Clean-Trace Biomass Detect Kit

FSA1086 Scientific Laboratory Supplies PK10 395.6 EUR

AxyPrep Mag PCR clean up -50mL

AXY1046 Scientific Laboratory Supplies EACH 1719.6 EUR

Tubes 5mL screw cap PCR clean

E0030122313 Scientific Laboratory Supplies PK200 69.6 EUR

Zenoquick DNA Clean & Concentrator-5

Z2001-050 GenDepot 50 prpe 216 EUR

PCR Clean-Up Mini Kit (50prep)

FAPCK-001 Favorgen 50 preps 144 EUR

PCR Clean-Up Mini Kit (200prep)

FAPCK-001-1 Favorgen 200 preps 202.8 EUR

PCR Clean-Up Mini Kit (300prep)

FAPCK-001-2 Favorgen 300 preps 226.8 EUR

Micro test tubes 3810X PCR clean

E0030125215 Scientific Laboratory Supplies PK1000 49.2 EUR

PCR Clean Up for DNA Sequencing

BT5100 Bio Basic 100preps 114.82 EUR

PCR Clean Up for DNA Sequencing

BT5101 Bio Basic 1000Preps, 1000prep 553.3 EUR

West-Q Femto Clean ECL Solution

W3680-010 GenDepot 100ml 403.2 EUR

West-Q Femto Clean ECL Solution

W3680-020 GenDepot 200ml 591.6 EUR

West-Q Femto Clean ECL Solution

W3680-040 GenDepot 400ml 757.2 EUR

MicroElute PCR Clean Up Kit (50prep)

FAMPK-001 Favorgen 50 preps 151.2 EUR

MicroElute PCR Clean Up Kit (200prep)

FAMPK-001-1 Favorgen 200 preps 224.4 EUR

epT.I.P.S. G Reload 384 PCR clean 0.5 - 100uL 52.8mm

E0030076010 Scientific Laboratory Supplies PK3840 595.2 EUR

epT.I.P.S. Reload 384 IVD PCR clean 0.5 - 100uL 53mm

E0030076079 Scientific Laboratory Supplies PK3840 539.22 EUR

EpiQuik DNA Clean and Concentrator Kit

P-1068 EpiGentek
 • 88.00 EUR
 • 167.20 EUR
 • 50 preparations
 • 100 preparations

AxyPrep Mag PCR clean up Kit-1mL

AXY1040 Scientific Laboratory Supplies EACH 91.2 EUR

AxyPrep Mag PCR clean up Kit-5mL

AXY1044 Scientific Laboratory Supplies EACH 364.8 EUR

Edwards Clean and Overhaul Kit RV3 12

PUM5016 Scientific Laboratory Supplies EACH 160.59 EUR

ep LoRetention PCR clean 2-200ul 10 x 96 reloads

E0030072022 Scientific Laboratory Supplies PK960 80.94 EUR

ep LoRetention PCR clean 50-1000ul 10 x 96 reloads

E0030072030 Scientific Laboratory Supplies PK960 80.94 EUR

Gel Permeation Clean Up Calibration Standard

GPC-CAL-91 Scientific Laboratory Supplies 5ML 103.2 EUR

Eppendorf DNA LoBind tubes 0.5ml PCR clean

E0030108035 Scientific Laboratory Supplies PK250 31.2 EUR

Eppendorf DNA LoBind tubes 1.5ml PCR clean

E0030108051 Scientific Laboratory Supplies PK250 18 EUR

Eppendorf DNA LoBind tubes 2.0ml PCR clean

E0030108078 Scientific Laboratory Supplies PK250 20.4 EUR

96-well PCR Clean-Up Kit (1 prep)

FACKE-96001 Favorgen 1 prep 189.6 EUR

96-well PCR Clean-Up Kit (2 prep)

FACKE-96002 Favorgen 2 preps 255.6 EUR

96-well PCR Clean-Up Kit (4 prep)

FACKE-96004 Favorgen 4 preps 380.4 EUR

FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (200prep)

FAGDC-001-1 Favorgen 200 preps 244.8 EUR

FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (50prep)

FAGDC-001 Favorgen 50 preps 154.8 EUR

ep LoRetention PCR clean 0.1-10ul 10 x 96 reloads

E0030072006 Scientific Laboratory Supplies PK960 88.92 EUR

ep LoRetention PCR clean 0.5-20ul 10 x 96 reloads

E0030072014 Scientific Laboratory Supplies PK960 85.5 EUR

Eppendorf Protein LoBind tubes 0.5ml PCR clean

E0030108094 Scientific Laboratory Supplies PK100 16.8 EUR

Eppendorf Protein LoBind tubes 1.5ml PCR clean

E0030108116 Scientific Laboratory Supplies PK100 13.2 EUR

Eppendorf Protein LoBind tubes 2.0ml PCR clean

E0030108132 Scientific Laboratory Supplies PK100 20.4 EUR

epT.I.P.S. G Reloads 384 PCR clean 0.1 - 20uL 42mm

E0030076001 Scientific Laboratory Supplies PK3840 595.2 EUR

epT.I.P.S. Reload 384 IVD PCR clean 0.1 - 20uL 42mm

E0030076060 Scientific Laboratory Supplies PK3840 539.22 EUR

AE-1340 EzStain Aqua

2332370 Atto 3unit 373.2 EUR

Tips PCR Clean 50uL 103 mm dark green 10x96

E0030073649 Scientific Laboratory Supplies EACH 100.8 EUR

Combitips Adv. PCR Clean 1.0ml 4 packs of 25

E0030089790 Scientific Laboratory Supplies PK100 139.2 EUR

Combitips Adv. PCR Clean 2.5ml 4 packs of 25

E0030089804 Scientific Laboratory Supplies PK100 139.2 EUR

Combitips Adv. PCR Clean 10ml 4 packs of 25

E0030089820 Scientific Laboratory Supplies PK100 139.2 EUR

Combitips Adv. PCR Clean 25ml 4 packs of 25

E0030089839 Scientific Laboratory Supplies PK100 163.2 EUR

Combitips Adv. PCR Clean 50ml 4 packs of 25

E0030089847 Scientific Laboratory Supplies PK100 175.2 EUR

Aqua 30mm Syringe Filter

10462656 Scientific Laboratory Supplies PK50 172.8 EUR

Aqua Coliform Count Plate

FSA1064 Scientific Laboratory Supplies PK50 103.14 EUR

Aqua Coliform Count Plate

FSA1072 Scientific Laboratory Supplies PK1000 722 EUR

Simport Embedding Lid Aqua

HIS0174 Scientific Laboratory Supplies PK2000 159.6 EUR

Simport Embedding Lid Aqua

HIS0196 Scientific Laboratory Supplies PK2000 159.6 EUR

AXYPREP MAG PCR CLEAN UP KIT- 5 ML - 110 PREPS

MAG-PCR-CL-5 CORNING 1/pk 175.2 EUR

AXYPREP MAG PCR CLEAN UP KIT- 50 ML - 1110 PREPS

MAG-PCR-CL-50 CORNING 1/pk 694.8 EUR

Aqua Heterotrophic Count Plate

FSA1062 Scientific Laboratory Supplies PK100 103.2 EUR

Aqua Heterotrophic Count Plate

FSA1070 Scientific Laboratory Supplies PK1000 765.6 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0042 Scientific Laboratory Supplies PK1500 228 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0053 Scientific Laboratory Supplies PK1500 290.4 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0064 Scientific Laboratory Supplies PK1500 290.4 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0075 Scientific Laboratory Supplies PK1500 398.4 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0086 Scientific Laboratory Supplies PK1500 387.6 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0097 Scientific Laboratory Supplies PK1000 201.6 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0108 Scientific Laboratory Supplies PK1000 254.4 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0119 Scientific Laboratory Supplies PK1000 508.8 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0130 Scientific Laboratory Supplies PK1000 508.8 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0163 Scientific Laboratory Supplies PK2000 517.2 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0185 Scientific Laboratory Supplies PK2000 518.4 EUR

AXYPREP MAG PCR CLEAN UP KIT- 1 ML - (SAMPLE SIZE)

MAG-PCR-CL-1 CORNING 1/pk 69.6 EUR

Eppendorf tubes 5mL screw cap DNA LoBind PCR clean

E0030122348 Scientific Laboratory Supplies PK200 76.8 EUR

Eppendorf Conical Tubes 25mL with snap cap PCR clean

E0030118413 Scientific Laboratory Supplies PK200 70.32 EUR

Eppendorf Safe-Lock micro test tubes 0.5ml PCR clean

E0030123301 Scientific Laboratory Supplies PK500 57.6 EUR

Eppendorf Safe-Lock micro test tubes 1.5ml PCR clean

E0030123328 Scientific Laboratory Supplies PK1000 57.6 EUR

Eppendorf Safe-Lock micro test tubes 2.0ml PCR clean

E0030123344 Scientific Laboratory Supplies PK1000 78 EUR

3M Clean-Trace Hygiene Monitoring and Management System

FSA1260 Scientific Laboratory Supplies EACH 6466.8 EUR

Eppendorf Tubes 5.0ml PCR clean 200 pcs. 2 bags of 100 tubes each

E0030119460 Scientific Laboratory Supplies EACH 51 EUR

Automatic FillDrain for Clean Steam for Rodwell autoclaves

AUT1351 Scientific Laboratory Supplies EACH 2328 EUR

Eppendorf Conical Tubes 25mL with screw cap PCR clean

E0030122429 Scientific Laboratory Supplies PK200 78 EUR

Eppendorf tubes 5mL screw cap protein LoBind PCR clean

E0030122356 Scientific Laboratory Supplies PK200 104.4 EUR

Electrode Clean Sol Pepsin/HCl for Removal of Proteins

ECS-250ML Scientific Laboratory Supplies 250ML 36 EUR

Electrode Clean Sol Pepsin/HCl for Removal of Proteins

ECS1 Scientific Laboratory Supplies 100ML 139.7 EUR

Electrode Clean Sol Pepsin/HCl for Removal of Proteins

ECSF Scientific Laboratory Supplies 1L 190.62 EUR

Elec Clean Sol Inorga Thiourea/HCl Removal of Sulphide

IECS Scientific Laboratory Supplies 100ML 27.6 EUR

Elec Clean Sol Inorga Thiourea/HCl Removal of Sulphide

IECS1 Scientific Laboratory Supplies 1L 126.64 EUR

EZ-10 Spin Column DNA Cleanup Miniprep Kit

BS367 Bio Basic 50Preps 91.97 EUR

EZ-10 Spin Column DNA Cleanup Miniprep Kit

BS368 Bio Basic 100preps 114.82 EUR

Istniały znaczące korelacje między wszystkimi metalami, co sugeruje, że mogły one zostać uwolnione z tego samego źródła. Gleby z badanego obszaru wymagają pilnego  oczyszczenia , szczególnie w przypadku Pb i Cu, w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska

Dodaj komentarz