Aktywne katalitycznie utleniacze mu-Oxodiiron(IV) z żelaza(III) i tlenu ditlenku

Opisano reakcję pomiędzy kompleksem Fe(III) i O(2), w wyniku której otrzymuje się stabilny katalitycznie aktywny związek diżelazo(IV)-mu-okso.

 • Sole fosfoniowe pomarańczowych pięciokoordynacyjnych kompleksów Fe(III)-TAML z aksjalnym  wodnym  ligandem ([PPh(4)]1-H(2)O, tetraamido makrocykliczne Fe(III) indywidua pochodzące z 3,3,6,6 ,9,9-heksametylo-3,4,8,9-tetrahydro-1H-1,4,8,11-benzotetraazacyklotridecyno- 2,5,7,10(6H,11H)-tetraon) szybko reagują z O(2 ) w CH(2)Cl(2) lub innych słabo koordynujących rozpuszczalnikach w celu wytworzenia czarnych kompleksów diiron(IV) z mostkami mu-okso, 2, z wysoką wydajnością. Kompleksy 2 scharakteryzowano za pomocą krystalografii rentgenowskiej (2 przypadki), danych mikroanalitycznych, spektrometrii mas, spektroskopii UV/Vis, Mossbauera i (1) H NMR.
 • Dane Mossbauera pokazują, że diamagnetyczny zespół Fe-O-Fe zawiera antyferromagnetycznie sprzężone miejsca S = 1 Fe(IV); Obserwuje się widma diamagnetyczne (1)H NMR. Utlenianie PPh(3) do OPPh(3) o 2 potwierdzono za pomocą UV/Vis i GC-MS. Eksperymenty ze znakowaniem (18)O(2) i H(2)(18)O wykazały, że mostkowy atom tlenu w 2 pochodzi z O(2).
 • Kompleksy 2 katalizują selektywne utlenianie alkoholi benzylowych do odpowiednich aldehydów i szybko wybielają organiczne barwniki, takie jak Orange II w mieszaninach MeCN-H(2)O; dowody reaktywności sugerują, że nie jest zaangażowane samoutlenianie wolnych rodników. Praca ta podkreśla obiecujący rozwój technologii zielonego utleniania, ponieważ O(2) jest powszechnie występującym,  czystym i niedrogim środkiem utleniającym.

Syntetyczne modele klastrowe biologicznych i heterogenicznych katalizatorów manganowych do ewolucji O2.

 1. Sztuczna fotosynteza okazała się ważną strategią na rzecz czystych  i odnawialnych paliw. W tym kontekście istotnym wyzwaniem pozostaje katalityczne utlenianie wody do O2.
 2. Mechaniczne zrozumienie obecnie znanych katalizatorów heterogenicznych i biologicznych na poziomie molekularnym jest bardzo pożądane z fundamentalnych powodów, jak również dla racjonalnego projektowania praktycznych katalizatorów. Ten artykuł nagrodzony omawia ostatnie wysiłki w zakresie syntezy modeli strukturalnych kompleksu fotoukładu II, który ewoluuje w tlen.
 3. Te motywy strukturalne są również związane z heterogenicznymi katalizatorami z mieszanych tlenków metali. Opracowano stopniową metodologię syntetyczną w celu osiągnięcia złożoności strukturalnej docelowych miejsc aktywnych.
 4. Do syntezy trimetalicznych indywiduów o niskim stanie utlenienia wykorzystano geometrycznie ograniczony ligand multinukleacyjny, ale o labilnych trybach koordynacji. Prekursory te zostały opracowane do kompleksów tetrametalicznych o zróżnicowanym miejscu na wysokich stopniach utlenienia.
 5. Ta metodologia pozwoliła na badania nad reaktywnością struktury, które dały wgląd w efekty różnych składników klastrów. Zbadano mechanistyczne aspekty przenoszenia i inkorporacji atomu tlenu z wody.
 6. Co istotne, odkryto duży i systematyczny wpływ metali nieaktywnych redoks na właściwości redoks tych klastrów. Przy wartości pKa kompleksu redoks-nieaktywny metal- woda  jako miary kwasowości Lewisa, strukturalnie analogiczne klastry wykazują liniową zależność między potencjałem redukcyjnym a kwasowością; każda jednostka pKa przesuwa potencjał o ok. 90 mV.
 7. Omówiono implikacje dla funkcji katalizatorów biologicznych i heterogenicznych.

Synteza koniugatów DNA-[Ru(tpy)(dppz)(CH(3)CN)](2+) i badania ich fotosieciowania z komplementarną nicią DNA.

 • Przedstawiamy tutaj nasze badania nad sprzęganiem fotoreaktywnego kompleksu Ru(2+) z oligonukleotydami (ODN), które dają stabilny dupleks z komplementarną docelową nicią DNA.
 • Te funkcjonalizowane dupleksy DNA niosące fotoreaktywny kompleks Ru(2+) mogą być specyficznie fotolizowane w celu uzyskania reaktywnej  pochodnej wodnej, [Ru(tpy)(dppz)(H(2)O)](2+)-ODN (tpy = 2, 2′:6′,2′’-terpirydyna; dppz = dipirydo[3,2-a:2′,3′-c]fenazyna), in situ, która skutecznie sieciuje dając fotoprodukt(y) w dupleksie z docelową komplementarną nicią DNA.
 • Tak więc stabilny prekursor  kompleksu akwarutenu , monofunkcyjny kompleks polipirydylorutenu [Ru(tpy)(dppz)(CH(3)CN)](2+), został po raz pierwszy związany miejscowo z ODN , zarówno poprzez syntezę w fazie stałej, jak i modyfikacje postsyntetyczne.
 • (i) W pierwszym podejściu czysty koniugat 3′-[Ru(tpy)(dppz)(CH(3)CN)](2+)-ODN uzyskano z 42% całkowitą wydajnością (z bloków monomerów) przez zautomatyzowana synteza w fazie stałej na nośniku znakowanym kompleksem [Ru(tpy)(dppz)Cl](+) z późniejszym uwolnieniem surowego koniugatu z nośnika w łagodnych warunkach i wyparciem ligandu Cl(-) przez acetonitryl w sfera koordynacyjna etykiety Ru(2+). (ii) W drugim podejściu pojedynczo modyfikowane (3′- lub 5′- lub średnio modyfikowane) lub 3′,5′-bis-modyfikowane koniugaty Ru(2+)-ODN przygotowano w 28-50% wydajność przez tworzenie wiązania amidowego między aktywnym estrem kompleksu metalu i ODN skoniugowanymi z łącznikiem aminowym.
 • Czyste koniugaty jednoznacznie scharakteryzowano za pomocą spektroskopii absorpcyjnej w świetle ultrafioletowym (UV-vis), trawienia enzymatycznego, a następnie oznaczenia ilościowego HPLC, elektroforezy w żelu poliakrylamidowym (PAGE) i spektrometrii masowej (MALDI-TOF oraz ESI).
 • W rezultacie [Ru(tpy)(dppz)(CH(3)CN)](2+)-ODN tworzą wysoce ustabilizowane dupleksy ODN.DNA w porównaniu z nieznakowanym odpowiednikiem (DeltaT(m) waha się od 8,4 do 23,6 stopnia C) interkalacji ugrupowania dppz; ulegają  czystej  i selektywnej fotodysocjacji ligandu CH(3)CN z wytworzeniem odpowiedniego  kompleksu wodnego  , [Ru(tpy)(dppz)(H(2)O)](2+)-ODNs (w środowisku wodnym), Świadczy o tym zmiana ich właściwości absorpcyjnych UV-Vis oraz detekcja nagich jonów Ru(2+)-ODN generowanych w trakcie masowego czasu przelotu jonizacji laserowej desorpcji wspomaganej matrycą (MALDI-TOF) analiza spektrometryczna.
 • Tak więc, gdy koniugat [Ru(tpy)(dppz)(CH(3)CN)](2+)-ODN zhybrydyzowano z komplementarną, bogatą w guaninę (G) nicią docelową (T) i poddano fotolizie w buforze (pH 6.8) odpowiedni  kompleks wodny  utworzony in situ natychmiast reagował z resztą G przeciwnej nici, dając usieciowany produkt.
 • Największą wydajność (34%) otrzymanego fotousieciowanego produktu uzyskano z ODN niosącym dwa reaktywne centra Ru(2+) na obu końcach 3′ i 5′. Dla ODN zawierających tylko jeden kompleks Ru(2+), wydajność usieciowanego adduktu w odpowiednim dupleksie spada w następującej kolejności: 3′-Ru(2+)-ODN (22%)>> 5 ′-Ru(2+)-ODN (9%)>> średni-Ru(2+)-ODN (7%).
 • Stwierdzono również, że skuteczność fotosprzęgania krzyżowego uwiązanego kompleksu Ru(2+) z docelową nicią T zmniejszała się wraz ze wzrostem stabilizacji powstałego dupleksu: 3′-Ru(2+)-ODN (VI.T) (DeltaT(m)(b) = 7 stopni C) < 5′-Ru(2+)-ODN (VT) (DeltaT(m)(b) = 16 stopni C) < średni-Ru(2+)-ODN (VII.T) (DeltaT(m)(b) = 24,3 stopnia C, Tabela 2).
 • Pokazuje to, że przy sztywno upakowanej strukturze, jak w dupleksie ze średnim Ru(2+)-ODN, elastyczność centrum metalu jest znacznie zmniejszona, a w konsekwencji dostępność docelowej reszty G przez  ugrupowanie akwarutunu staje się poważnie ograniczona, co skutkuje słabą wydajnością w reakcji sprzęgania krzyżowego. Usieciowany produkt scharakteryzowano metodą PAGE, a następnie MALDI-TOF MS.

Zanieczyszczenie gleby toksycznymi metalami w pobliżu zakładów recyklingu odpadów elektronicznych w Ibadanie w Nigerii.

 1. Niewłaściwy recykling e-odpadów uwalnia toksyczne metale do mediów środowiskowych i ma szkodliwe konsekwencje dla zdrowia ludzi, ponieważ metale przenoszą się na ludzi poprzez łańcuch pokarmowy, bezpośredni kontakt i wdychanie.
 2. W badaniu oceniano zanieczyszczenie gleby ołowiem (Pb), miedzią (Cu), chromem (Cr), niklem (Ni) i kadmem (Cd) pochodzącym z recyklingu surowych e-odpadów.
 3. Czterdzieści osiem próbek gleby pobrano z okolic zakładów recyklingu o wysokiej, średniej i niskiej aktywności w Ogunpa w Ibadanie w Nigerii, a także z ogrodu botanicznego na Uniwersytecie Ibadan w celu uzyskania próbek tła.
 4. Całkowicie ekstrahowalne metale ługowano  wodą  królewską, a odcieki analizowano za pomocą płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej. Analizę specjacyjną przeprowadzono również na próbkach gleby, które wykazały wysokie stężenia metali, aby określić rozkłady w różnych fazach.
 5. Wszystkie próbki gleby oznaczono jako gliny piaszczyste o składzie pH i materii organicznej odpowiednio 7,1-7,9 i 1,56-1,81%. Stężenia metali (mg/kg) dla gleb z terenu badań kształtowały się następująco: Pb, 269 – 5650; Cu, 203 – 3483; Cr, 3,30 – 42,4; Ni, 0,14 – 24,0; i Cd poniżej granicy wykrywalności – 2,50.
 6. Wyniki wskazały na wzbogacenie gleby wszystkimi metalami, zwłaszcza Pb i Cu, które były wielokrotnie wyższe w porównaniu ze stężeniami tła.
 7. Ponadto średnie stężenia Pb i Cu były wyższe niż limity regulacyjne dla gleby ustalone przez wybrane kraje na całym świecie.
 8. Badania specjacyjne wykazały, że odpowiednio około 65% i 88% Pb i Cu podlegało potencjalnej mobilności przy niewielkich zmianach warunków naturalnych. Stężenia innych metali, choć wyższe w porównaniu z poziomami tła, mieściły się w dopuszczalnych granicach w glebach akceptowanych przez wiele krajów na całym świecie.

T-Pro Aqua EZ Clean (M)

JT90-R001M T-Pro Biotechnology 500ml/BT 398.4 EUR

T-Pro Aqua EZ Clean (S)

JT90-R001S T-Pro Biotechnology 100ml/BT 181.2 EUR

PAGE Clean Up Kit

06441-50 NACALAI TESQUE 1KIT 269.5 EUR

PCR Clean-up Kit,

PC05 GeneOn 5 preps Ask for price

PCR Clean-up Kit,

PC100 GeneOn 100 preps 156 EUR

PCR Clean-up Kit,

PC200 GeneOn 200 preps 226.8 EUR

PCR Clean-up Kit,

PC50 GeneOn 50 preps 112.8 EUR

DNA Clean-up Kit

MBS278006-200Preps MyBiosource 200Preps 250 EUR

DNA Clean-up Kit

MBS278006-50Preps MyBiosource 50Preps 180 EUR

VAHTS DNA Clean Beads

N411-01 Vazyme 5 ml 72.5 EUR

VAHTS DNA Clean Beads

N411-02 Vazyme 60 ml 475 EUR

VAHTS DNA Clean Beads

N411-03 Vazyme 450 ml 1892.5 EUR

VAHTS RNA Clean Beads

N412-01 Vazyme 5 ml 87.5 EUR

VAHTS RNA Clean Beads

N412-02 Vazyme 40 ml 340 EUR

VAHTS RNA Clean Beads

N412-03 Vazyme 450 ml 2475 EUR

VAHTS DNA Clean Beads

N411-00-3ml Vazyme 3 ml 1.09 EUR

VAHTS DNA Clean Beads

N411-01-5ml Vazyme 5 ml 75.07 EUR

VAHTS DNA Clean Beads

N411-02-60ml Vazyme 60 ml 491.86 EUR

VAHTS DNA Clean Beads

N411-03-450ml Vazyme 450 ml 1959.68 EUR

VAHTS RNA Clean Beads

N412-00-1ml Vazyme 1 ml 1.09 EUR

VAHTS RNA Clean Beads

N412-01-5ml Vazyme 5 ml 90.61 EUR

VAHTS RNA Clean Beads

N412-02-40ml Vazyme 40 ml 352.07 EUR

VAHTS RNA Clean Beads

N412-03-450ml Vazyme 450 ml 2562.86 EUR

Lancer Clean Detergent - 10L

CLE1136 Scientific Laboratory Supplies 10L 94.5 EUR

PCR DNA CLEAN-UP KIT

IB47035 IBI Scientific 2 X 96 WELL FORMAT KIT 305.5 EUR

PCR DNA CLEAN-UP KIT

IB47040 IBI Scientific 4 X 96 WELL FORMAT KIT 608.35 EUR

PCR DNA CLEAN-UP KIT

IB47050 IBI Scientific 10 X 96 WELL FORMAT KIT 1425.45 EUR

AFTMag NGS DNA Clean Beads

RK20257 Abclonal 60mL 22.35 EUR

AFTMag NGS DNA Clean Beads

RK20257-1 Abclonal 1mL 20.17 EUR

TuMinute PCR Clean-Up Kit 

P-1005 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 Samples
 • 50 Samples
 • 100 Samples

Universal RNA Clean-Up Kit

E3589-01 EURx 25preps 62.13 EUR

Universal RNA Clean-Up Kit

E3589-02 EURx 100preps 234.35 EUR

PCR Advanced Clean Up System

PF2001 Viogene 50 preps 104.58 EUR

PCR Advanced Clean Up System

PF2002 Viogene 250 preps 427.48 EUR

Electrode Clean Sol Organic - 5L

OECS5 Scientific Laboratory Supplies 5L 1101.6 EUR

RNA Clean and Concentrator Kit

K1069-20 ApexBio 20 preps 88 EUR

Bolle COVERALL CLEAN Cleanroom Safety Goggles - EACH

SAF1954 Scientific Laboratory Supplies EACH 26.19 EUR

Zenoquick DNA Clean & Concentrator-5

Z2001-050 GenDepot 50 prpe 216 EUR

Protein Assay CBB Clean Up Kit

11611-60 NACALAI TESQUE 1KIT 67.9 EUR

PCR Clean-Up Mini Kit (50prep)

FAPCK-001 Favorgen 50 preps 144 EUR

PCR Clean-Up Mini Kit (200prep)

FAPCK-001-1 Favorgen 200 preps 202.8 EUR

PCR Clean-Up Mini Kit (300prep)

FAPCK-001-2 Favorgen 300 preps 226.8 EUR

PCR Clean-Up Mini Kit (50prep)

FAPCK_001 Favorgen 1 kit 16 EUR

PCR Clean-Up Mini Kit (200prep)

FAPCK_001-1 Favorgen 1 kit 54 EUR

PCR Clean-Up Mini Kit (300prep)

FAPCK_001-2 Favorgen 1 kit 69.5 EUR

PCR Clean Up for DNA Sequencing

BT5100 Bio Basic 100preps 114.82 EUR

PCR Clean Up for DNA Sequencing

BT5101 Bio Basic 1000Preps, 1000prep 553.3 EUR

West-Q Femto Clean ECL Solution

W3680-010 GenDepot 100ml 403.2 EUR

West-Q Femto Clean ECL Solution

W3680-020 GenDepot 200ml 591.6 EUR

West-Q Femto Clean ECL Solution

W3680-040 GenDepot 400ml 757.2 EUR

PCR Clean-Up & Gel Extraction Kit

PDC01-0100 Bio-Helix 100 rxns 55 EUR

PCR Clean-Up & Gel Extraction Kit

MBS402028-100Reactions MyBiosource 100Reactions 240 EUR

PCR Clean-Up & Gel Extraction Kit

MBS402028-4Reactions MyBiosource 4Reactions 185 EUR

Non Sterile Clean Room Garments (L)

LA1101-1NO EWC Diagnostics 1 unit 46.29 EUR

Non Sterile Clean Room Garments (XL)

LA1102-1NO EWC Diagnostics 1 unit 46.29 EUR

MicroElute PCR Clean Up Kit (50prep)

FAMPK-001 Favorgen 50 preps 151.2 EUR

MicroElute PCR Clean Up Kit (200prep)

FAMPK-001-1 Favorgen 200 preps 224.4 EUR

Non Sterile Clean Room Garments (XXL)

LA1103-1NO EWC Diagnostics 1 unit 46.29 EUR

Clean-Trace Biomass Detect Kit - PK10

FSA1086 Scientific Laboratory Supplies PK10 445.05 EUR

EpiQuik DNA Clean and Concentrator Kit

P-1068 EpiGentek 50 Preparations 158 EUR

epT.I.P.S. Reload 384 IVD PCR clean 0.5 - 100uL 53mm

E0030076079 Scientific Laboratory Supplies PK3840 539.22 EUR

AxyPrep Mag PCR clean up -50mL - EACH

AXY1046 Scientific Laboratory Supplies EACH 1934.55 EUR

Tubes 5mL screw cap PCR clean - PK200

E0030122313 Scientific Laboratory Supplies PK200 78.3 EUR

Micro test tubes 3810X PCR clean - PK1000

E0030125215 Scientific Laboratory Supplies PK1000 55.35 EUR

ep LoRetention PCR clean 2-200ul 10 x 96 reloads

E0030072022 Scientific Laboratory Supplies PK960 80.94 EUR

ep LoRetention PCR clean 50-1000ul 10 x 96 reloads

E0030072030 Scientific Laboratory Supplies PK960 80.94 EUR

GF-1 PCR Clean-up Kit, 50 preps

GF-PC-050 Vivantis each Ask for price

GF-1 PCR Clean-up Kit, 100 preps

GF-PC-100 Vivantis each Ask for price

GF-1 PCR Clean-up Kit, 200 preps

GF-PC-200 Vivantis each Ask for price

epT.I.P.S. G Reload 384 PCR clean 0.5 - 100uL 52.8mm - PK3840

E0030076010 Scientific Laboratory Supplies PK3840 669.6 EUR

96-well PCR Clean-Up Kit (1 prep)

FACKE-96001 Favorgen 1 prep 189.6 EUR

96-well PCR Clean-Up Kit (2 prep)

FACKE-96002 Favorgen 2 preps 255.6 EUR

96-well PCR Clean-Up Kit (4 prep)

FACKE-96004 Favorgen 4 preps 380.4 EUR

96-well PCR Clean-Up Kit (1 prep)

FACKE_96001 Favorgen 1 kit 45 EUR

96-well PCR Clean-Up Kit (2 prep)

FACKE_96002 Favorgen 1 kit 87.5 EUR

96-well PCR Clean-Up Kit (4 prep)

FACKE_96004 Favorgen 1 kit 168 EUR

FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (50prep)

FAGDC-001 Favorgen 50 preps 154.8 EUR

FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (200prep)

FAGDC-001-1 Favorgen 200 preps 244.8 EUR

FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (50prep)

FAGDC_001 Favorgen 1 kit 22.5 EUR

FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (200prep)

FAGDC_001-1 Favorgen 1 kit 81 EUR

GeneMAGNET PCR/ DNA CLEAN - UP Purification Kit

E3420-01 EURx 96preps 138.43 EUR

GeneMATRIX PCR/ DNA CLEAN - UP Purification Kit

E3520-01 EURx 50preps 50.14 EUR

GeneMATRIX PCR/ DNA CLEAN - UP Purification Kit

E3520-02 EURx 150preps 138.43 EUR

ep LoRetention PCR clean 0.1-10ul 10 x 96 reloads

E0030072006 Scientific Laboratory Supplies PK960 88.92 EUR

ep LoRetention PCR clean 0.5-20ul 10 x 96 reloads

E0030072014 Scientific Laboratory Supplies PK960 85.5 EUR

AxyPrep Mag PCR clean up Kit-1mL - EACH

AXY1040 Scientific Laboratory Supplies EACH 102.6 EUR

AxyPrep Mag PCR clean up Kit-5mL - EACH

AXY1044 Scientific Laboratory Supplies EACH 410.4 EUR

GeneMATRIX SHORT DNA CLEAN - UP Purification Kit

E3515-01 EURx 25preps 46.87 EUR

GeneMATRIX SHORT DNA CLEAN - UP Purification Kit

E3515-02 EURx 100preps 167.86 EUR

Column-Pure Gel and PCR Clean-Up Kit

D516 ABM 100 Preparations 165 EUR

Gel Permeation Clean Up Calibration Standard - 5ML

GPC-CAL-91 Scientific Laboratory Supplies 5ML 116.1 EUR

Edwards Clean and Overhaul Kit RV3 12 - EACH

PUM5016 Scientific Laboratory Supplies EACH 180.66 EUR

Aqua-Poly/Mount

18606-100 Polysciences Europe GmbH 100ml 429 EUR

Aqua-Poly/Mount

18606-20 Polysciences Europe GmbH 20ml 106 EUR

Aqua-Poly/Mount

18606-5 Polysciences Europe GmbH 5x20ml 455 EUR

epT.I.P.S. Reload 384 IVD PCR clean 0.1 - 20uL 42mm

E0030076060 Scientific Laboratory Supplies PK3840 539.22 EUR

Eppendorf DNA LoBind tubes 0.5ml PCR clean - PK250

E0030108035 Scientific Laboratory Supplies PK250 35.1 EUR

Eppendorf DNA LoBind tubes 1.5ml PCR clean - PK250

E0030108051 Scientific Laboratory Supplies PK250 20.25 EUR

Eppendorf DNA LoBind tubes 2.0ml PCR clean - PK250

E0030108078 Scientific Laboratory Supplies PK250 22.95 EUR

DNA Advanced DNA Clean Up and Concentrator System

DC1001 Viogene 50 preps 104.58 EUR

DNA Advanced DNA Clean Up and Concentrator System

DC1002 Viogene 250 preps 427.48 EUR

Eppendorf Protein LoBind tubes 0.5ml PCR clean - PK100

E0030108094 Scientific Laboratory Supplies PK100 18.9 EUR

Eppendorf Protein LoBind tubes 1.5ml PCR clean - PK100

E0030108116 Scientific Laboratory Supplies PK100 14.85 EUR

Eppendorf Protein LoBind tubes 2.0ml PCR clean - PK100

E0030108132 Scientific Laboratory Supplies PK100 22.95 EUR

AXYPREP MAG PCR CLEAN UP KIT- 5 ML - 110 PREPS

MAG-PCR-CL-5 CORNING 1/pk 175.2 EUR

AXYPREP MAG PCR CLEAN UP KIT- 50 ML - 1110 PREPS

MAG-PCR-CL-50 CORNING 1/pk 694.8 EUR

AXYPREP MAG PCR CLEAN UP KIT- 1 ML - (SAMPLE SIZE)

MAG-PCR-CL-1 CORNING 1/pk 69.6 EUR

Tips PCR Clean 50uL 103 mm dark green 10x96 - EACH

E0030073649 Scientific Laboratory Supplies EACH 113.4 EUR

epT.I.P.S. G Reloads 384 PCR clean 0.1 - 20uL 42mm - PK3840

E0030076001 Scientific Laboratory Supplies PK3840 669.6 EUR

Octo Aqua Test Kit

WT023-1NO EWC Diagnostics 1 unit 60.81 EUR

Combitips Adv. PCR Clean 1.0ml 4 packs of 25 - PK100

E0030089790 Scientific Laboratory Supplies PK100 156.6 EUR

Combitips Adv. PCR Clean 2.5ml 4 packs of 25 - PK100

E0030089804 Scientific Laboratory Supplies PK100 156.6 EUR

Combitips Adv. PCR Clean 10ml 4 packs of 25 - PK100

E0030089820 Scientific Laboratory Supplies PK100 156.6 EUR

Combitips Adv. PCR Clean 25ml 4 packs of 25 - PK100

E0030089839 Scientific Laboratory Supplies PK100 183.6 EUR

Combitips Adv. PCR Clean 50ml 4 packs of 25 - PK100

E0030089847 Scientific Laboratory Supplies PK100 197.1 EUR

Aqua Test E.Coli Medium

22599 Sisco Laboratories 100 Gms 62.43 EUR

AE-1340 EzStain AQua

2332370 Atto 3unit 78.12 EUR

EZ-10 Spin Column DNA Cleanup Miniprep Kit

BS367 Bio Basic 50Preps 91.97 EUR

EZ-10 Spin Column DNA Cleanup Miniprep Kit

BS368 Bio Basic 100preps 114.82 EUR

EZ-10 Spin Column DNA Cleanup Miniprep Kit

BS668 Bio Basic 250preps 199.9 EUR

96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit (1 plates)

FAPKE-96001 Favorgen 1 prep 175.2 EUR

96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit (2 plates)

FAPKE-96002 Favorgen 2 preps 225.6 EUR

96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit (4 plates)

FAPKE-96004 Favorgen 4 preps 328.8 EUR

96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit (1 plates)

FAPKE_96001 Favorgen 1 kit 36 EUR

96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit (2 plates)

FAPKE_96002 Favorgen 1 kit 68.5 EUR

96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit (4 plates)

FAPKE_96004 Favorgen 1 kit 134.5 EUR

Simport Embedding Lid Aqua

HIS0196 Scientific Laboratory Supplies PK2000 143.64 EUR

3M Clean-Trace Hygiene Monitoring and Management System - EACH

FSA1260 Scientific Laboratory Supplies EACH 7275.15 EUR

Eppendorf tubes 5mL screw cap DNA LoBind PCR clean - PK200

E0030122348 Scientific Laboratory Supplies PK200 86.4 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0053 Scientific Laboratory Supplies PK1500 261.36 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0064 Scientific Laboratory Supplies PK1500 261.36 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0075 Scientific Laboratory Supplies PK1500 358.56 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0086 Scientific Laboratory Supplies PK1500 348.84 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0108 Scientific Laboratory Supplies PK1000 228.96 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0119 Scientific Laboratory Supplies PK1000 457.92 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0130 Scientific Laboratory Supplies PK1000 457.92 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua

HIS0185 Scientific Laboratory Supplies PK2000 466.56 EUR

Automatic FillDrain for Clean Steam for Rodwell autoclaves - EACH

AUT1351 Scientific Laboratory Supplies EACH 2619 EUR

Electrode Clean Sol Pepsin/HCl for Removal of Proteins - 1L

ECSF Scientific Laboratory Supplies 1L 214.44 EUR

Elec Clean Sol Inorga Thiourea/HCl Removal of Sulphide - 1L

IECS1 Scientific Laboratory Supplies 1L 142.47 EUR

Eppendorf Tubes 5.0ml PCR clean 200 pcs. 2 bags of 100 tubes each - EACH

E0030119460 Scientific Laboratory Supplies EACH 57.38 EUR

Eppendorf Conical Tubes 25mL with snap cap PCR clean - PK200

E0030118413 Scientific Laboratory Supplies PK200 79.11 EUR

Eppendorf Safe-Lock micro test tubes 0.5ml PCR clean - PK500

E0030123301 Scientific Laboratory Supplies PK500 64.8 EUR

Eppendorf Conical Tubes 25mL with screw cap PCR clean - PK200

E0030122429 Scientific Laboratory Supplies PK200 87.75 EUR

Eppendorf Safe-Lock micro test tubes 1.5ml PCR clean - PK1000

E0030123328 Scientific Laboratory Supplies PK1000 64.8 EUR

Eppendorf Safe-Lock micro test tubes 2.0ml PCR clean - PK1000

E0030123344 Scientific Laboratory Supplies PK1000 87.75 EUR

Electrode Clean Sol Pepsin/HCl for Removal of Proteins - 250ML

ECS-250ML Scientific Laboratory Supplies 250ML 40.5 EUR

Electrode Clean Sol Pepsin/HCl for Removal of Proteins - 100ML

ECS1 Scientific Laboratory Supplies 100ML 157.16 EUR

Elec Clean Sol Inorga Thiourea/HCl Removal of Sulphide - 100ML

IECS Scientific Laboratory Supplies 100ML 31.05 EUR

GF-1 96-well PCR Clean-up Kit, 96 x 5 plates

GF-96-C05 Vivantis each Ask for price

GF-1 96-well PCR Clean-up Kit, 96 x 10 plates

GF-96-C10 Vivantis each Ask for price

Eppendorf tubes 5mL screw cap protein LoBind PCR clean - PK200

E0030122356 Scientific Laboratory Supplies PK200 117.45 EUR

MicroElute PCR Clean Up Kit (100prep) (blister packing for columns)

FAMPK_001-1B Favorgen 1 kit 56 EUR

MicroElute PCR Clean Up Kit (50prep) (blister packing for columns)

FAMPK_001B Favorgen 1 kit 28 EUR

Genorise® Gel DNA Purification Mini Kit-PCR Clean Kit- 50

GR101080 Genorise Scientific 50 148 EUR

Genorise® Gel DNA Purification Mini Kit-PCR Clean Kit- 100

GR101080-100 Genorise Scientific 100 267 EUR

Genorise® Gel DNA Purification Mini Kit-PCR Clean Kit- 200

GR101081 Genorise Scientific 200 477 EUR

Genorise® Gel DNA Purification Mini Kit-PCR Clean Kit- 500

GR101081-500 Genorise Scientific 500 1074 EUR

EZ-10 Spin Column RNA Cleanup and Concentration Kit

BS91315 Bio Basic 50Preps 119.38 EUR

AE-1340L EzStain Aqua 5L

2332371 Atto each 353.76 EUR

AE-1340LL EzStain Aqua 10L

2332372 Atto each 663.3 EUR

Aqua 30mm Syringe Filter - PK50

10462656 Scientific Laboratory Supplies PK50 194.4 EUR

Aqua Coliform Count Plate - PK50

FSA1064 Scientific Laboratory Supplies PK50 116.04 EUR

AQUA Check Chloride Testing Kit

WT004A-1NO EWC Diagnostics 1 unit 12.79 EUR

Aqua Coliform Count Plate - PK1000

FSA1072 Scientific Laboratory Supplies PK1000 812.25 EUR

Simport Embedding Lid Aqua - PK2000

HIS0174 Scientific Laboratory Supplies PK2000 179.55 EUR

Aqua Heterotrophic Count Plate - PK100

FSA1062 Scientific Laboratory Supplies PK100 116.1 EUR

AQUA Check Orthophosphate Testing Kit

WT008A-1NO EWC Diagnostics 1 unit 16.1 EUR

AQUA Check Orthophosphate Testing Kit

WT008B-1NO EWC Diagnostics 1 unit 16.1 EUR

Aqua Heterotrophic Count Plate - PK1000

FSA1070 Scientific Laboratory Supplies PK1000 861.3 EUR

Eppendorf Protein LoBind Tubes 5.0ml PCR clean 100 pcs. 2 bags of 50 tubes each - EACH

E0030108302 Scientific Laboratory Supplies EACH 56.7 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua - PK1500

HIS0042 Scientific Laboratory Supplies PK1500 256.5 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua - PK1000

HIS0097 Scientific Laboratory Supplies PK1000 226.8 EUR

Simport Embedding Cassette Aqua - PK2000

HIS0163 Scientific Laboratory Supplies PK2000 581.85 EUR

Simport Quickload Embedding Cassette Aqua

HIS0218 Scientific Laboratory Supplies PK750 259.2 EUR

Eppendorf Conical Tubes 25mL with snap cap Starter Pack PCR clean - EACH

E0030118502 Scientific Laboratory Supplies EACH 135 EUR

Eppendorf Conical Tubes 25mL with screw cap Starter Pack PCR clean - EACH

E0030122500 Scientific Laboratory Supplies EACH 139.05 EUR

AQUA Check Iron Testing Kit (Kit

WT010-1NO EWC Diagnostics 1 unit 20.35 EUR

Clean Quality Control Ultra Adhesive Labels. Roll of 500 - 95 x 95mm - PK500

SAM1303 Scientific Laboratory Supplies PK500 64.8 EUR

Aqua zinc (Zinc stearate in Water)

A35020 Pfaltz & Bauer 10LB 137.32 EUR

AQUA Check Silica Testing Kit (Kit

WT009-1NO EWC Diagnostics 1 unit 20.35 EUR

Whatman Aqua 30 Filters .45um - PK500

10462650 Scientific Laboratory Supplies PK500 1505.25 EUR

AQUA Check Nitrite Testing Kit (Kit

WT007-1NO EWC Diagnostics 1 unit 16.1 EUR

AQUA Check Nitrite Testing Kit (Kit

WT007A-1NO EWC Diagnostics 1 unit 12.79 EUR

AQUA Check Chloride Testing Kit (Kit

WT004-1NO EWC Diagnostics 1 unit 17.36 EUR

AQUA Check Sulphite Testing Kit (Kit

WT005-1NO EWC Diagnostics 1 unit 14.54 EUR

AQUA Check Sulphite Testing Kit (Kit

WT005A-1NO EWC Diagnostics 1 unit 10.12 EUR

AQUA Check Hydrazine Testing Kit (Kit

WT011-1NO EWC Diagnostics 1 unit 19.59 EUR

AQUA Check Total Hardness Testing Kit

WT001A-1NO EWC Diagnostics 1 unit 12.79 EUR

AQUA Check Total Hardness Testing Kit

WT001B-1NO EWC Diagnostics 1 unit 12.79 EUR

AQUA Check Total Hardness Testing Kit

WT001C-1NO EWC Diagnostics 1 unit 13.75 EUR

AQUA Check Total Hardness Testing Kit

WT001D-1NO EWC Diagnostics 1 unit 10.12 EUR

AQUA Check Total Hardness Testing Kit

WT001E-1NO EWC Diagnostics 1 unit 10.12 EUR

AQUA Check Total Hardness Testing Kit

WT001F-1NO EWC Diagnostics 1 unit 11.05 EUR

AQUA Check Alkalinity Testing Kit (Kit

WT003-1NO EWC Diagnostics 1 unit 12.79 EUR

AQUA Check Alkalinity Testing Kit (Kit

WT003A-1NO EWC Diagnostics 1 unit 10.12 EUR

Aqua-Tec Water Preservation Cell - PK4

WAT1200 Scientific Laboratory Supplies PK4 625.05 EUR

AQUA Check Calcium Hardness Testing Kit

WT002-1NO EWC Diagnostics 1 unit 12.79 EUR

AQUA Check Calcium Hardness Testing Kit

WT002A-1NO EWC Diagnostics 1 unit 10.12 EUR

Embedding Cassettes,aqua Stipe Holes,Wit

PW1295-1X1000NO EWC Diagnostics 1 unit 186.08 EUR

Simport Tissue Embedding Cassette Aqua - PK1500

HIS0031 Scientific Laboratory Supplies PK1500 256.5 EUR

Simport Quickload Embedding Cassette Aqua - PK750

HIS0207 Scientific Laboratory Supplies PK750 307.8 EUR

Human anti aqua-4porin (AQp4-Ab)ELISA Kit

SL3351Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Grant SBB Aqua 5 Plus Water bath 5L - EACH

BAT3200 Scientific Laboratory Supplies EACH 1318.95 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Aqua Four Compartment - PK1000

HIS0152 Scientific Laboratory Supplies PK1000 538.65 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Aqua Single Compartment - PK1000

HIS0141 Scientific Laboratory Supplies PK1000 527.85 EUR

Kinesis TELOS QuEChERS Clean-up Kit Dispersive Fruit and Veg; EN 15662; 150mg MgSO4 and 25mg PSA; 2ml - PK100

CHR6480 Scientific Laboratory Supplies PK100 189 EUR

Kinesis TELOS QuEChERS Clean-up Kit Dispersive Fruit and Veg; AOAC 2007.01; 150mg MgSO4 and 50mg PSA;2ml - PK100

CHR6478 Scientific Laboratory Supplies PK100 171.45 EUR

Grant SBB Aqua 18 plus Water Bath with Lid 18L

BAT3028 Scientific Laboratory Supplies EACH 1153.68 EUR

Grant SBB Aqua 12 plus Water Bath with Lid 12L - EACH

BAT3026 Scientific Laboratory Supplies EACH 1512.86 EUR

Grant SBB Aqua 26 plus Water Bath with Lid 26L - EACH

BAT3034 Scientific Laboratory Supplies EACH 1632.15 EUR

Kinesis TELOS QuEChERS Clean-up Kit Dispersive Pigmented Fruit and Veg; AOAC 2007.01; 150mg MgSO4 50mg PSA 50mg PestiCarb; 2ml - PK100

CHR6487 Scientific Laboratory Supplies PK100 284.85 EUR

Grant SUB Aqua Pro 34L digital water bath with SS Lidid - EACH

BAT3350 Scientific Laboratory Supplies EACH 2031.75 EUR

Grant SUB Aqua Pro 2L digital water bath with Polycarbonate lid - EACH

BAT3344 Scientific Laboratory Supplies EACH 911.25 EUR

Grant SUB Aqua Pro 5L digital water bath with Polycarbonate lid - EACH

BAT3352 Scientific Laboratory Supplies EACH 982.8 EUR

Grant SUB Aqua Pro 12L digital water bath with Polycarbonate lid - EACH

BAT3340 Scientific Laboratory Supplies EACH 1132.65 EUR

Grant SUB Aqua Pro 18L digital water bath with Polycarbonate lid - EACH

BAT3342 Scientific Laboratory Supplies EACH 1219.05 EUR

Grant SUB Aqua Pro 26L digital water bath with Polycarbonate lid - EACH

BAT3346 Scientific Laboratory Supplies EACH 1352.7 EUR

Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2mL

FP-3079-2 Spherotech 2 mL 115.5 EUR

Grant SUB Aqua Pro 2L shallow digital water bath with Polycarbonate lid - EACH

BAT3348 Scientific Laboratory Supplies EACH 911.25 EUR

Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2mL

CFP-3079-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

Istniały znaczące korelacje między wszystkimi metalami, co sugeruje, że mogły one zostać uwolnione z tego samego źródła. Gleby z badanego obszaru wymagają pilnego  oczyszczenia , szczególnie w przypadku Pb i Cu, w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska

Dodaj komentarz